θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, May 07, 2010

Αυτή η μήτηρ του Ιδρυτού του Χριστιανισμού Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, παρίσταται υπό των Ορθοδόξων Χρονογράφων ως "ΕΥΤΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΑ",Τα πικάντικα
Σαββ. 28 Σεπτ. 2002
Με τον Θεόδωρο Ν. Χατζηγώγο

Ξεκινώ αμέσως με αυτό που σας υποσχέθηκα χθες: Κατόπιν προτροπής του δημοφιλέστερου αυτή την στιγμή Ελληνορθόδοξου Κληρι­κού, δηλαδή του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, θα αποκαλύψω την βιβλιογραφία στην οποία στηρίζομαι όταν γράφω ότι η Αγία Ελένη υπήρξε στα νιάτα της πόρνη (πριν γνω­ρίσει τον Χριστιανισμό, εννοείται) και ότι ο Στρατη­γός Κωνστάντιος ο Χλωρός την εγνώρισε μέσα σε ένα χαμαιτυπείο. Πριν δώσω την πολυπόθητη βιβλιο­γραφία, πρέπει να πω ότι μου την έδωσε ο κατ' εξο­χήν ειδικός της Ιστορίας του Μεσαιωνικού Ελληνι­σμού, δηλαδή ο πολύ αγαπητός σε όλους τους ανα­γνώστες της κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΥΡΗΣ, τον οποί­ον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας...

Εχουμε και λέμε: Παραπέμπουμε τον πατέρα Μεταλληνό στην Εισαγωγή του 7 Τόμου της "Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης" του κορυφαίου Γαλαξειδιώτη Ιστοριοδίφη του 18ου Αιώνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΘΑ (1842-1914), ο οποί­ος θεωρείται γενικώς ισάξιος του Κ. Παπαρρηγόπουλου, αν και υπήρξε ουσιαστικά αντίπαλος του. Ας διαβάσει ο αγαπητός μας παπα-Γιώργης την σελίδα ρλς' (136). Γράφει επί λέξει στο σημείο αυτό ο αεί­μνηστος Κωνσταντίνος Σάθας, τον οποίον δεν φαντάζομαι να τολμήσει να αμφισβητήσει ο πατήρ -Μεταλληνός:

"...Και η Ιστορία οφείλει να αναζητήσει την εξήγησιν του Μυστηρίου, αφού μάλιστα οι τας σεπτάς γυναίκας εκφαυλίζοντες επί πορνεία, ήσαν σύγχρονοι, φίλοι και μάλιστα συγγενείς αυτών και άγιοι άνθρωποι. Αυτή η μήτηρ του Ιδρυτού του Χρι­στιανισμού Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, παρίσταται υπό των Ορθοδόξων Χρονογράφων και αυτού μάλι­στα του συγγενούς της Αγίου Ευσυγνίου "ΕΥΤΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΑ", κόρη ταπεινού πανδοχέως εν Δρεπάνη της Βιθυνίας, ένθα διανυκτερεύσας εγνώρισε αυτήν ο Κωνστάντιος ο Χλωρός"...
Βεβαίως, λίγο πριν, ο Κωνσταντίνος Σάθας προσπαθεί να δικαιολογήσει τις Βυζαντινές Αυτοκράτειρες που κατηγορή­θηκαν ως πόρνες, λέγοντας ότι αυτό οφείλεται στην θρησκοληψία των Χριστιανών. Γράφει ο Κ. Σάθας: "Αυτή η σεμνή Αριάδνη (σσ: σύζυγος του Αναστα­σίου γύρω στο 490 μ.Χ.) αποκαλείται ακόλαστος γυνή, διωχθείσα διά τούτο υπό του Ζήνωνος, νυμφευθέντος ετέραν γυναίκα. Και ύστερον αύτη συνά­πτει ερωτικάς σχέσεις προς τον Αναστάσιον, ζώντος έτι του πρώην συζύγου. Αν το γεγονός τούτο ήτο μεμονωμένον, ευκόλως θα επιστεύετο ότι η ωραία Αμαζών δεν διέπρεψε επί χρηστότητι ηθών. Αλλά η ακολασία των πρώτων Βασιλισσών και ιδίως των Ατθίδων (σ.σ: Αθηναίων) είναι - ούτως ειπείν - Ιστο­ρικός Κανών. Και η Ιστορία οφείλει.να- αναζητήσει την εξήγησιν του Μυστηρίου, αφού μάλιστα..."' κ.λ.π. Και συνεχίζει με την αναφορά για την Αγία Ελένη που διαβάσατε λίγο πριν.
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο Κ. ΣΑΘΑΣ: "...Εταίρα ομοίως η σύζυγος του Αρκαδίου Ευδοξία, συλλαβούσα μετ αυτού του Αγίου Ιωάν­νου του Χρυσοστόμου, τον μέλλοντα Βασιλέα Θεοδόσιον τον Β', ως λέγει ο Ζώσιμος.....Εταίρα και η σύζυγος του Θεοδοσίοτ τούτου, η_Αθηναΐς , λαβούσα μάλιστα εν αυτώ τω βαπτισματι το όνομα μιας Εβραίας παλλακιδος του Δαυίδ, Ευδοκία. Εταίρα η σύζυγος του Λέοντος του Α και η προμνημονευθείσα θυγάτηρ αυτής Αριάδνη. Αλλά πάσας τας εστεμμένας εταίρας υπερηκόντισε η Θεοδώρα (σ.σ: η σύζυγος του Ιουστινιανού!), της οποίας ο φίλος Προ­κόπιος συνέγραψε τον σκανδαλώδη βίον.

Εδώ, τί μας αποκαλύπτει ο Κωνσταντίνος Σάθας; Ότι ο ανθέλλην Αυτοκράτωρ Θεο­δόσιος Β', που μαζί με τον πατέρα του Αρκάδιο ισοπέδωσαν με την θρυλική διαταγή τους "ΕΣ ΕΔΑΦΟΣ ΦΕΡΕΙΝ" όλα τα αθάνατα μνημεία της Ελλάδος, ήτο υιός του Ιωάννου του Χρυσοστόμου!... Θα μου απαντήσει ο πατήρ Μεταλληνός ότι αυτό το γράφει ο Ζώσιμος, ο οποίος ήτο Εθνικός Ιστορικός, άρα είναι συκοφαντία. Εν τοιαύτη περιπτώσει, δημιουργείτε Εμφύλιο Πόλεμο στην Επιστήμη της Ιστο­ρίας, αιδεσιμολογιώτατε... Οι Χριστιανοί Έλληνες πιστεύουν μόνο τους Χριστιανούς Ιστορικούς της Δύσκολης αυτής Περιόδου (300-1000 μ.Χ.) και οι άλλοι τους Εθνικούς. Έτσι, όμως, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ποτέ εμείς οι Ελληνες. Όταν ο Εθνι­κός Ζώσιμος γράφει ότι ο Αλάριχος κατέβηκε να καταστρέψει τα Ελληνικά Μνημεία εξαιτίας της αδυναμίας του Κράτους να τον σταματήσει και όχι επει­δή των παρεκίνησαν οι Χριστιανοί Μοναχοί (Αρειανοί), το δέχεστε εσείς οι εκκλησιαστικοί. Οταν γρά­φει για τον πραγματικό πατέρα του Θεοδοσίου του Β', τον αποκαλείτε συκοφάντη και αναξιόπιστο.
Αν ο πατήρ Μεταλληνός μου ζητήσει περισσότερα στοιχεία για την Αγία Ελένη, είμαι έτοιμος να του τα δώσω. Δεν τα δίνω τώρα, για να μη σοκάρω τους αναγνώστες της Στή­λης. Αν πάλι ο αγαπητός μου παπα-Γιώργης αμφι­σβητήσει την εγκυρότητα του Κωνσταντίνου Σάθα, γιατί να μην αμφισβητήσουμε και τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, ο οποίος αποκρύπτει τις πηγές του και την βιβλιογραφία του πολύ περισσότερο από τον Σάθα; Όσο για το αν ο Σάθας ήταν ή δεν ήταν χριστιανός, ας φρόντιζε η Ελλαδική Εκκλησία να τον αφορίσει όσο ζούσε, όπως είχε αφορίσει τόσους και τόσους άλλους.

Επίσης: Αν ο Σάθας είναι αναξιόπι­στος, γιατί του έχουν κάνει άγαλμα στην πατρίδα του το Γαλαξείδι κι όλοι οι Γαλαξειδιώτες υπερηφανεύο­νται για τον δοξασμένο συμπατριώτη τους;
Με την ευκαιρία, επιτρέψτε μου να ανα­φερθώ στον Μέγα Αθανάσιο, τον οποίον τόσο πολύ υπολήπτεται ο πατήρ Γεώρ­γιος Μεταλληνός.

Οπως γράφει ο Σάθας και συμ­φωνούν πολλοί ιστορικοί, μετά την Α' Οικουμενική Σύνοδο (325 μ.Χ.) ο Μέγας Κωνσταντίνος εξόρισε τον Μέγα Αθανάσιο, όταν διαπίστωσε ότι τον ξεγέ­λασε σχετικά με τον Αρειανισμό. Σύμφωνα με τον κορυφαίο Βυζαντινολόγο Βασίλιεφ (του οποίου το έργο εκτιμούν βαθύτατα όλοι οι Ορθόδοξοι Θεολό­γοι), αν ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε γνωρίσει τον Ευσέβιο Καισαρείας νωρίτερα δεν θα συγκαλούσε ποτέ την Α' Οικουμενική Σύνοδο και επομένως άλλη θα ήταν η Ιστορία του Χριστιανισμού. Κι αυτό διότι -ως γνωστόν - ο Ευσέβιος Καισαρείας ήταν Αρειανός αποδεδειγμένα...

Με μεγάλη μου χαρά θα δημοσιεύσω οποιαδήποτε απάντηση μου στείλει ο πατήρ Μεταλληνός, εφ' όσον βεβαίως, το θεωρεί σκόπιμο. Αν το επιθυμεί, θα δημοσιεύσω λεπτομέρειες για τον άστατο βίο της Αγίας Ελένης, όπως επίσης για τον τρόπο με τον οποίον επέλεξε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του Κράτους...