θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, March 26, 2010

Νικόλαος Πλαστήρας

Νικόλαος Πλαστήρας


Στο Αρχείο της Π. Δέλτα έχουμε μια πλήρη εξιστόρηση του ίδιου του Ν. Πλαστήρα για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση για κίνημα. Αφού κάνει μια αναδρομή στη μικρασιατική εκστρατεία, τις κρίσεις έκτοτε μέχρι το 1933 και την κατ' επανάληψη απόρριψη προτάσεων που του εγίνοντο για δικτατορία, θα τονίσει (σ. 61-63):

«Συνησθανόμην ότι ο ελληνικός λαός με το 50% των απατηθέντων εκ δελεαστικών και κακοηθών υποσχέσεων δεν ήτο άξιος να υποστή τας συνεπείας μιας αναρχουμένης κυβερνήσεως. Δεν είναι δυνατόν να χωρέση εις την λογικήν ότι αι ψήφοι 500 Αθηναίων ήσαν αρκετοί διά να προκα­λέσουν σεβαστόν κριτήριον μιας πραγματικής ετυμηγορί­ας του ελληνικού λαού. Θα μου προβληθή: Με ποίον δι­καίωμα ετόλμησα να προβώ εις ένα πραξικόπημα (...) Έχομεν το δικαίωμα αυτό διότι όταν αυτοί εστασίαζον εις το εσωτερικόν διά να εμποδίσουν την χώραν να βαδίση προς τα πεπρωμένα της, ημείς διεξηγάγομεν εις το μέτωπον τους αιματηρότερους και ενδοξότερους αγώνας, τους αγώνας εκείνους οι οποίοι από την Μακεδονίαν και τας στέππας της Ουκρανίας μέχρι των εσχατιών της Μικρός Ασίας θα αποτελούν το κορύφωμα της ελληνικής αλκής, της ελληνικής ορμής, της ελληνικής αυτοθυσίας, του ελλη­νικού μεγαλείου.
Έχομεν το δικαίωμα αυτό και το διακηρύσσομεν υπερηφάνως, διότι είμεθα από τα περισωθέντα λείψανα της ενδόξου πάλαι ποτέ μεγάλης Στρατιάς της Μικρός Ασίας, οι οποίοι μετά τας τραγικός εκείνος ημέρας της καταστρο­φής, όταν αυτοί εν απογνώσει διέλυον τα πάντα, δεν εκάμφθημεν, αλλά με την πατριωτικήν μας ψυχήν χαλυβδωμένην από δεκαετείς συνεχείς αγώνας ανεδείχθημεν δημι­ουργοί και εμψυχωταί μιας νέας, ισχυράς και αποφασιστι­κής Στρατιάς εις την οποίαν οφείλει η σημερινή Ελλάς τα τελευταία όρια της. Έχομεν το δικαίωμα αυτό διότι κανείς δεν θα μας αρνηθή ότι τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μας τα διήλθομεν εις τα ακραία ελληνικά σημεία, εν μέσω σκληρότατων αγώνων, καθ' ον χρόνον αυτοί διήγον εις τας πόλεις βίον εν μέσω χλιδής και διασκεδάσεων. (λέτε να υπάρχουν και σήμερον τέτοιοι;)
Και έχουν λοιπόν το δικαίωμα αυτοί, χάρις εις τας 500 ψήφους των Αθηνών, ύστερα από τοιούτον παρελθόν, να κυβερνήσουν εκ νέου την χώραν, διά να την καταστήσουν εστίαν δολοφονιών, αποσυνθέσεως και αναρχίας (τι μου θυμίζει;) και δεν έχομεν ημείς το δικαίωμα να υπερασπίσωμεν την χώραν και τον ελληνικόν λαόν έστω και τον κατά 50% πλανώμενον, όταν ούτος απογοητευμένος από τον κοινοβουλευτισμόν δεν ψηφίζει αλλά καταψηφίζει, π.χ. εκλογαί 1920, 1928,1933;
Εις όλα αυτά θα μας αντιτάξουν οι σοφολογιώτατοι -περιφρονητικώς ίσως- τα συντάγματα, τους θεσμούς, τας λαϊκάς ελευθερίας και τόσα άλλα που εν αφθονία πεοιλαμβάνονται εις κάθε σχετικόν σύγγραμμα με τα πολιτι­κά συοτήματα. (Πού τους έχω δεί όλους αυτούς;) Όλα αυτά είνε καλά και άγια όταν λειτουργούν καλώς. Και διά να λειτουργήσουν καλώς χρειά­ζονται ομαλός περιστάσεις, απαιτούν πολιτικήν σταθε­ρότητα ομαλότητα πολιτικού βίου, ώστε τα κόμματα τα αλληλοδιαδόχως ανερχόμενα εις την εξουσίαν να εξακολουθούν προάγοντα το έργον της προηγουμένης και όχι να έρχονται διά να ανατρέψουν, ό, τι με θυσίας του λαού κατόρθωσε να δημιουργήση η άλλη. Σήμερον δεν υφίσταται η περίπτωσις αυτή. Δεν υπάρχει από πολλού η σχετική ομαλότης εις τον πολιτικόν βίον μας. Και δεν θα μεταβληθή ποτέ η καταστρεπτική διά την χώραν αύτη κατάστασις εάν δεν μεσολάβηση μία άλλη - όχι τρίτη - κατάστασις, αλλ' ειδική κατάστασις η οποία θα στηριχθή επί άλλων βάσεων, παραμερίζουσα κάθε τι παλαιόν και άχρηστον.
Έχομεν το δικαίωμα αυτό ακόμη, διότι δεν δύνανται να μας κατηγορήσουν ότι επεδιώξαμεν την 6ην Μαρτίου να στερήσωμεν τον ελληνικόν λαόν των ελευθεριών του, αφού είνε γνωστόν ότι άλλοτε πανίσχυροι κατήχομεν την Αρχήν και υπό περιστάσεις τραγικώς δύσκολους, και όχι μόνον τας ελευθερίας του δεν εστερήσαμεν τον λαόν, αλλά και με χρηστότητα τον εκυβερνήσαμεν και τέλος οικειοθελώς παρεδώκαμεν την εξουσίαν εις τους αντιπροσώ­πους του.
Αλλά πώς είναι δυνατόν λογικός άνθρωπος να φαντασθή ότι και εγώ και οι συνεργάται μου, τέκνα του λαού, διελθόντα ολόκληρα έτη της ζωής μας εν μέσω απελευθερω­τικών αγώνων θα έχωμεν την ανίερον πρόθεσιν να τον στε­ρήσωμεν της ελευθερίας του; Όχι! Τρεις φορές όχι! Εις ημάς το αίσθημα της ελευθερίας είνε περισσότερον ανεπτυγμένον, είναι αίσθημα πραγματικόν, κυκλοφορούν μέσα εις το αίμα μας, διότι ελευθερίαν ημείς εννοούμεν την τάξιν, δικαιοσύνην, ασφάλειαν, πειθαρχίαν, αλληλοσεβασμόν και όχι ασυδοσίαν, αναρχίαν, εκμετάλλενσιν, αδικίαν, καταπίεσιν, ισοδυναμούσαν με την χειρότεραν τυραννίδα.
Εις τας κακώς εννοούμενος αυτάς ελευθερίας στηρίζο­νται τα άνευ ηθικών αρχών κόμματα, τα οποία στερούμενα κύρους, ικανότητος και πρό παντός ιθύνοντος νου, ως συμβαίνει και εις το Λαϊκόν κόμμα, εκμεταλλεύονται τον λαόν εν ονόματι αυτών των δήθεν ελευθεριών, ενώ πραγματικώς τον καταρρίπτουν εις το επίπεδον του απελεύθερου, αφού μόνον οι ολίγοι επιτήδειοι του κόμματος καρπούνται ωφελημάτων εις βάρος των άλλων αφελών. Αν αυτά είναι αι λαϊκαί ελευθερίαι, ερρέτωσαν αι ελευθερίαι!
Δεν επεχειρήσαμεν λοιπόν ημείς την 6ην Μαρτίου διά να προξενήσωμεν βλάβην εις τα συμφέροντα του λαού, ού­τε να του στερήσωμεν τας ελευθερίας του αλλά ετολμήσαμεν εν γνώσει των κινδύνων που παρουσιάζει μία τοιαύτη εντελώς απαράσκευος επιχείρησις, προς το συμφέρον του λαού, διά να τον απαλλάξωμεν από τα κακά μιας κυβερνητικής αναρχίας, ουδόλως διαφερούσης μιας τυραννίδος. Βεβαίως διά την πράξιν μας αυτήν δεν ήτο δυνατόν να έχωμεν εκ των προτέρων την λαϊκήν έγκρισιν. Αλλά μήπως είχομεν αυτήν και το 1922; Ο λαός εκ των υστέρων μας επεδοκίμασεν και τότε.
Εξ άλλου ημείς οι στρατιωτικοί έχομεν διάφορον νοοτροπίαν. Τας πράξεις μας τας διέπει περισσότερον η λογι­κή της καρδίας και της σκοπιμότητος και ολιγώτερον η λο­γική των θεωριών. Ημείς εξετάζομεν αν η πράξις δεν είνε ανήθικος και αν εξυπηρετή το ελληνικόν συμφέρον και αδιαφορούμεν αν συμβιβάζεται ή όχι με το σύνταγμα και τους κείμενους νόμους. Διότι φρονούμεν ότι ένα καλόν προσγενόμενον οπωσδήποτε ευκόλως και ευπροσδέκτως νομιμοποιείται, ενώ ένα κακόν και επί αρίστου νόμου βασιζόμενον είνε πάντα κακόν.
Τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα έργα δεν στηρίζο­νται πάντα επί της νομιμότητος, αλλ' επί της ηθικής, το ύφος της οποίας δεν δύναται να φθάση πάντοτε ο νόμος. Υπάρχουν περιστάσεις κατά τας οποίας διά να επιτευχθή το ωφέλιμον επιβάλλεται η παραβίασις του νόμου, οπότε το παραβιάζειν καλώς τον νόμον είναι ασυγκρίτως προτιμότερον του απλώς εφαρμόζειν αυτόν».Διάγγελμα

«Δύο εν συνεχεία εντός πέντε μηνών εκλογαί απέδειξαν εκείνον το οποίον παρ' όλων επιστεύετο, ότι το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, εκτός των άλλων βαθέων ελαττωμά­των, διά τα οποία υποκύπτει ολοέν εις περισσοτέρας Χώ­ρας, έχει επιπλέον το θανάσιμον διά την Χώραν μειονέ­κτημα να μη δύναται, με κανέν εκλογικόν σύστημα, να αποδώσει Κυβέρνησιν βιώσιμον.
Αιχμάλωτον της δημαγωγίας από φύσεως το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα επέφερεν εδώ, όχι μόνον κυβερνητικήν αδυναμίαν, αλλά και ενίσχυσιν του κομμουνι­σμού, τόσω μάλλον επίφοβον, καθ' όσον συμπίπτει ακρι­βώς με την αδυναμίαν αναδείξεως ισχυρός κυβερνήσε­ως. Παρά πάσαν προσπάθειάν μου, το ολέθρων αποτέ­λεσμα, εγκολπούν βέβαιους κινδύνους ακυβερνησίας και οικονομικής συμφοράς διά την Χώραν, δεν έγινε δυνατόν να αποτροπή και την νύχτα σήμερον η απειλή της διασαλεύσεως της τάξεως και της αδελφοκτόνου αναρχίας εξεδηλώθη ωμή.
Κατόπιν τούτων ηναγκάσθην να παρέμβω. Εν πλήρει μετά πολυτίμων συνεργατών συμφωνία, με πίστιν βαθείαν εις τον Θεόν και τας δυνάμεις της Φυλής, δυνατός εκ της ενισχύσεως του Λαού και της αμέριστου υποστηρίξεως των ενόπλων δυνάμεων του Έθνους, αναλαμβάνω την εξουσίαν. Εντός της σήμερον Κυβέρνησις εγγυωμένη την γαλήνην, την ησυχίαν, την οικονομικήν περισυλλογήν και την κοινωνικήν κατοχύρωσιν, θα δώση τον όρκον. Παρέχω περί των άνω την υπόσχεσίν μου.
Αι διατάξεις του Συντάγματος αναστέλλονται. Οι χρη­στοί και τίμιοι πολίται οφείλουν να ίδουν εις το μέτρον τούτο μόνον την απόφασίν μου ν' ασφαλίσω την γαλήνην και μίαν Κυβέρνησιν στερεάν δι' όλων των μέσων.
Με τον Θεόν, με τον Λαόν και την ένοπλον εκδήλωσίν τον και με τας αμυντικάς δυνάμεις της Χώρας, εμπρός διά την πατρίδα και τα ανώτερα συμφέροντα της. Ζήτω η Ελλάς.

Εν Αθήναις τη 6η Μαρτίου 1933

Ν. Πλαστήρας».

To 1821 κάποιοι ξεβράκωτοι .....

Tuesday, March 23, 2010

Οι σφαγές της Φώκαιας (1914)

http://www.enkripto.com/2008/11/1914.html

Τι απέγινε ο χρυσός της Ελλάδος;

Σύμφωνα με το βιβλίο του ιστορικού κ. Γεωργίου Θ. Κωστή:

Οι Άγγλοι πήραν τον χρυσό της Ελλάδος.

«Τον Απρίλιο του 1941, η Γερμανία θ' εξαπολύσει τη δικιά της επίθεση μέσω των ελληνοβουλγαρικών συνό­ρων. Κάτω από τη συντριπτική ισχύ του εχθρού το ελληνικό μέτωπο διασπάσθηκε και η γερμανική προέ­λαση προς την Αθήνα ήταν ταχύτατη. Μπροστά στην κάθοδο των γερμανικών μηχανοκίνητων μονάδων η κυβέρνηση της χώρας, με το νέο πρωθυπουργό Εμμα­νουήλ Τσουδερό και το βασιλιά Γεώργιο Β' θα εγκα­ταλείψουν στις 22 Απριλίου την Αθήνα, φεύγοντας για την Κρήτη. Μαζί με την κυβέρνηση στην Κρήτη θα φτάσει και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Κυριάκος Βαρβαρέσος, ο υποδιοικητής της Γεώργι­ος Ματζαβίνος και τρεις ανώτεροι υπάλληλοι. Στο διάστημα της γερμανικής κατοχής θα αποτελέσουν την εκπροσώπηση της ελληνικής εκδοτικής Τράπεζας στο πλευρό της κυβέρνησης στην Μ. Ανατολή και την Αγγλία .Από το Φεβρουάριο του 1941 πριν ακόμη από τη γερμανική επίθεση, ο χρυσός της Τραπέζης της Ελλάδος θα έχει μεταφερθεί και αυτός στην Κρήτη, η οποία έχει θεωρηθεί ασφαλέστερο μέρος από την Αθήνα. Με τη γερμανική επίθεση στην Κρήτη το Μάιο του 1941, ο ελληνικός χρυσός φυγαδεύτηκε στην Αλε­ξάνδρεια της Αιγύπτου με το αγγλικό πολεμικό «Διδώ» και από εκεί έφτασε στην Πραιτόρια της Νοτίου Αφρι­κής. Εκεί θα λιωθεί για να μετασχηματιστεί σε ράβδους συνολικού βάρους 608.350 ουγκιών .Τέλος, μετά από πολλές περιπέτειες, ο ελληνικός χρυσός μεταφέρθηκε στο Λονδίνο...»

Οι σφαγές των Ελλήνων από τους Τούρ­κους
Στις 14 Μαρτίου του 1821 ο σουλτάνος Μαχμούτ υπο­γράφει μυστική διαταγή για γενική σφαγή των Ελλήνων. Συγχρόνως εκδίδεται σουλτανικό «χάτι χουμαγιουν». Στην Κωνσταντινούπολη 5.000 Τούρκοι κατάδικοι φορούν στολή γενίτσαρων για τη μεγάλη σφαγή. Στίφη με ουλεμάδες και δερβίσηδες (αυτοί που στριφογυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους και πληρώνουν εισιτήριο οι ανόητοι για να τους δούν!) σφάζουν ανηλεώς για αρκετές ημέρες Έλληνες επιφανείς και μη σε Κωνσταντινούπολη, Ανδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Τραπεζούντα, Λάρι­σα, Κύπρο, Ρόδο και αλλού. Στην ελεύθερη Ελλάδα με την απογραφή του 1828, στην οποία ταυτόχρονα έγινε εξέταση και του πληθυσμού που υπήρχε το 1821 μπορούμε να έχου­με ασφαλή συμπεράσματα. Ο πληθυσμός του 1821 σύμφω­να με την έρευνα αυτή ήταν 938.765. Εάν υπολογίσουμε τον υψηλό δείκτη γεννητικότητος της εποχής εκείνης θα έπρεπε να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός στα 7 αυτά χρόνια (1821-1828) κατά 80.000 περίπου άτομα. Στον τελικό αυτό αριθμό πρέ­πει να προστεθούν εκατοντάδες ίσως χιλιάδες Ελλήνων από Κρήτη, νησιά, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κωνσταντινούπολη, Χίο κ.α., που ήλθαν πρόσφυγες στην ελεύθερη Ελλάδα. Θα έπρεπε λοιπόν με τα δεδομένα αυτά ο πληθυσμός της Ελλάδος να ήταν το 1828 με μέτριους υπολογισμούς 1.150.000. Όμως η απογραφή του 1828 έδωσε τον αριθμό 753.400 κάτοικοι, που σημαίνει πως σφαγιάσθηκαν από τους Τούρ­κους μόνο στο μικρό αυτό κομμάτι της Ελληνικής Πατρίδος, που περιελάμβανε τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και όχι όλη την Στερεά 400.000! δηλαδή ο ένας στους δύο σχεδόν κατοίκους της χώρας που ζούσαν στην περιοχή το 1821!
Εάν θεωρείτε τον αριθμό αυτό υπερβολικό θα σας αναφέ­ρω τα παρακάτω αδιαμφισβήτητα στοιχεία συγκεκριμένων περιοχών:

Κάσος: Από 7.000 κατοίκους μετά την καταστροφή δεν έμεινε κανείς. Όσοι δεν σφαγιάσθηκαν πουλήθηκαν σκλά­βοι στην Ανατολία και στην Αφρική!

Κρήτη: Από 160.000 Έλληνες που ζούσαν το 1821 στο νησί μετά την επανάσταση υπήρχαν 90.000!

Χίος: Από 120.000 Έλληνες μετά την καταστροφή υπήρ­χαν μόλις 30.000!

Αθήνα: Πριν την επανάσταση είχε πληθυσμό 14.000. Μετά το 1828 ήταν σχεδόν έρημη!

Ψαρά: Από τους 30.000 κατοίκους που ζούσαν το 1824 μετά την καταστροφή σώθηκαν στο εσωτερικό της νήσου μόλις 3.000!

Μεσολόγγι: Από τις 14.000 ψυχές που βρισκόντουσαν στη πόλη πριν την έξοδο σώθηκαν μόλις 1.300!

Φωνάζετε ζήτω ο πόλεμος και όμως μέσα σας κανένας δεν θέλει να πολεμήσει.Στο Αρχείο της Π. Δέλτα («Βενιζέλος», σ. 139) διασώ­ζονται τα λόγια του (Πάγκαλου):

«Φωνάζετε ζήτω ο πόλεμος και όμως μέσα σας κανένας δεν θέλει να πολεμήσει. Μα μήπως εγώ το θέλω; Στρατιώ­τες είσθε σεις, στρατιώτης κι εγώ. Πώς φορώ επωμίδες; Λυτές είναι για να με γνωρίζετε πως είμαι ο συνταγματάρ­χης σας, το ίδιο είμαστε εμπρός στο κανόνι. Πολεμάτε, λέ­τε, τρία χρόνια και κουραστήκατε, εγώ δέκα χρόνια πολε­μώ. Από τους ευζώνους μου τι μ' έμειναν; Τριανταπέντε, τους άλλους τους εσκόρπισε ο θάνατος. Από φίλους μου αξιωματικούς πόσοι έμειναν; Κανένας! Όλους τους πήρε το βόλι. Γιατί λοιπόν να θέλω πόλεμο; Και όμως θα πολεμή­σω σαν έλθει η ώρα και θα πολεμήσετε κι εσείς γιατί το θέ­λει η Πατρίδα. Σας είπαν λαοπλάνοι να τους ψηφίσετε για να σας αποστρατεύσουν. Και σας οδήγησαν στον αιματη­ρότερο πόλεμο που κάνατε ποτέ και σας μουτζούρωσαν το μέτωπο και σας και της Ελλάδας όλης. Εγώ δεν σας υπόσχομαι αποστράτευση, εγώ σας λέγω πως μπορεί να ξαναπολεμήσετε. Ούτε θα σας ρωτήσω αν θέλετε να πολε­μήσετε, παρά θα σας πάγω, σαν έλθει η ώρα, και με τη βία ακόμα, στη φωτιά. Την Ελλάδα από το αυτί θα την αρπάξομε και θα τη σώσομε, θέλει δε θέλει. Και θα τη σώσετε σεις, και θα πολεμήσετε καλά όταν είναι ανάγκη και το θέ­λει η Πατρίδα. - Και ξέσπασε ο στρατός ολόκληρος σε βρο­ντερά ζήτω, φωνάζοντας, Πήγαινε μας όπου θέλεις! Σε σέ­να έχομε εμπιστοσύνη! Ζήτω ο πόλεμος!».

φόρος τιμής για τα 2500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα. Σάββατο 27 Μαρτίου, ώρα 17:00

Εκδηλώσεις τιμής για τα 2.500 χρόνια

από το κοσμοϊστορικό γεγονός της μάχης του Μαραθώνα

53ος Μαραθώνιος Μακεδονίας

Φίλιπποι – Δράμα

27 και 28 Μαρτίου 2010


Στις 27 και 28 Μαρτίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις προς τιμή της Μάχης του Μαραθώνα με τη συμπλήρωση φέτος 2.500 χρόνων από το κοσμοϊστορικό γεγονός. Οι εκδηλώσεις συνοδεύονται με Μαραθώνιο δρόμο (53ος Μαραθώνιος Μακεδονίας, Φίλιπποι – Δράμα).

Σάββατο 27 Μαρτίου, ώρα 17:00

Ως απότιση φόρου τιμής για τα 2500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης προς τους ξεχασμένους από τους ιθύνοντες της σημερινής πολιτείας, Μαραθωνομάχους.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τελετή μνημοσύνης σύμφωνα με τα πατρώα ήθη προς τιμή των μαχητών του Μαραθώνα.

Τόπος των εκδηλώσεων: Μνημείο της Ελευθερίας, κεντρικό πάρκο Δράμας.

Κυριακή 28 Μαρτίου

Αθλητικές εκδηλώσεις:

α) Μαραθώνιος δρόμος τιμής Φίλιπποι – Δράμα (38,5 χλμ.

β) Δρόμος 18,5 χλμ. Φίλιπποι – Δράμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις πατήστε εδώ:

2500 χρόνια απο τη μάχη του Μαραθώνα. Εκδηλώσεις τιμής στη Δράμα, 27 & 28/3/2010

Δείτε το video του History Channel για τη Μάχη του Μαραθώνα πατώντας εδώ:

Μάχη του Μαραθώνα – Video από το History Channel

Τι δεν θα μας πουν ποτέ οι πολιτικοί μας και τα ΜΜΕ της χώρας

What is behinde this fasade? - Τι κρύβεται πίσω από αυτήν την (παραπλανητική) πρόσοψη;

At the centre of Thessaloniki. Square Metaxa - Eleftherias
Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Μεταξά - Ελευθερίας;

Oh Zeus! A wonderfull archaiological site!
Νι Δί. ένας υπέροχος αρχαιολογικός χώρος!
Soon i afraid it will be destroid.
Σύντομα φοβάμαι θα καταστραφεί (από τις δυνάμεις της προόδου και της "αξιοποίησης")

Saturday, March 20, 2010

Όταν ο (πρώην) υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος (κατά μερικούς Τσάρος της Οικονομίας) συνάντησε τον μακαριστό Αρχιεπισκοπο.

To Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή του Χρυσού Αιώνα της Δημοκρατίας της ...Ελλάδα ΜΑΣ.

To Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή του Χρυσού Αιώνα της Δημοκρατίας της ...Ελλάδα ΜΑΣ.

Aναφέρεται εδώ η περίπτωση του πολίτη που ήθελε να γίνει βουλευτής.
Ο νόμος απαιτούσε τα εξής:
1) Να είναι Έλλην πολίτης
2) να κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία
3) να ΜΗΝ είναι κίναιδος και
4) να καταγραφεί ΟΛΗ η περιουσία του κυρίου, μέχρι και τα σανδάλια που φοράει,
καθώς και η οικογενειακή του περιουσία.


Εάν τηρούνταν όλα αυτά τότε ο εν λόγω κύριος, μπορούσε να γίνει βουλευτής.
Αν ο κύριος αυτός πρότεινε και περνούσε νόμο ο οποίος αποδεικνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα τότε έπρεπε να κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του, όλο το ποσόν κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα.
Αν δεν έφθανε η περιουσία του τότε έπρεπε να κατασχεθεί ΟΛΗ η περιουσία του (μέχρι και τα σανδάλια που κατεγράφησαν) και το υπόλοιπο που αδυνατεί να καλύψει να το εξοφλήσει ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.


Αν ο νόμος που πρότεινε και πέρασε ο κύριος αυτός, ζημίωνε ΗΘΙΚΑ την Αθήνα η ποινή ήταν : ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ!!!!!!!

5ος π.Χ. ΑΙΩΝΑΣ -- ΧΡΥΣΟYΣ ΑΙΩΝ

21ος μ.Χ. ΑΙΩΝΑΣ -- ????

Ισπανία: Η Ελλάδα δεν συνεργάστηκε για τη σύλληψη αρχηγού της γεωργιανής μαφίας
Στα άδυτα της...γεωργιανής μαφίας

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ


http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=33041

Ο γεωργιανός κακοποιός καταφέρνει να ξεγλιστρήσει από τις έρευνες της ΕΛΑΣ, οι οποίες μέχρι τώρα κινούνται στο σκοτάδι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
Ενα από τα πρωτοπαλίκαρα του «παππού Χασάν», αρχηγού της γεωργιανής μαφίας των περιβόητων «κλεφτών του δικαίου» (Vor v Zakone), έχει βρει καταφύγιο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τα χέρια των ελληνικών αστυνομικών αρχών σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ισπανική Αστυνομία.
Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους ισχυρισμούς των ισπανικών αρχών υποστηρίζοντας ότι ανταποκρίθηκε άμεσα και διερεύνησε τις πληροφορίες που της διαβιβάστηκαν.
Ο Λάσα Σουσχανασβίλι ή αλλιώς Λάσα Ρουστάβι, ο οποίος ανάμεσα στα μέλη της γεωργιανής μαφίας είναι γνωστός με το παρατσούκλι «το λίπος», θεωρείται από τις ισπανικές αστυνομικές αρχές ως ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε με τη σύλληψη 80 ατόμων στην Αυστρία, στην Ισπανία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία και τη Γαλλία.
Οπως ανέφεραν οι Ισπανοί αστυνομικοί, λόγω έλλειψης συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές τα ίχνη του «Λάσα» χάθηκαν παρά τις συγκεκριμένες πληροφορίες που συνόδευσαν το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του.
«Λάβαμε αίτημα»
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η ισπανική Αστυνομία είχε την πληροφορία ότι ο Γεωργιανός αρχιμαφιόζος διαμένει σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές. «Εμείς μόλις λάβαμε το αίτημα κινηθήκαμε αμέσως. Ομως δεν επιβεβαιώθηκε η πληροφορία που δόθηκε», δήλωσε στον «Αγγελιοφόρο» ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, απαντώντας στις επικρίσεις της ισπανικής Αστυνομίας.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, μετά την παρουσίαση της εξάρθρωσης της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, φρόντισε να στείλει και ένα «μήνυμα» προς την Ελλάδα. «Δώσαμε ένα ισχυρό μήνυμα στους μαφιόζους ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην Ισπανία. Αυτοί πηγαίνουν εκεί που νιώθουν πιο άνετα», είπε με νόημα κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο κρατικό ραδιόφωνο.
Ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ
Χτες, πάντως, η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η ισπανική Εισαγγελία ανασκεύασε τις δηλώσεις για έλειμμα συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές. «Η ελληνική Αστυνομία προσέφερε την απαραίτητη συνεργασία που της ζητήθηκε από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και την (ισπανική) Αστυνομία», διευκρίνισε σήμερα η ισπανική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, αναφερόμενη στην επιχείρηση Java κατά της ρωσικής - γεωργιανής μαφίας, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.
Ποιος είναι ο Λάσα
Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, ο Λάσα Ρουστάβι μυήθηκε στους «βορ ζακόνε» στα τέλη της δεκαετίας του '70 στις φυλακές της Τιφλίδας. Εξέτισε ποινή κάθειρξης πάνω από 11 χρόνια και τη δεκαετία του 1990, όταν και αποφυλακίστηκε, άρχισε να ανεβαίνει στην ιεραρχία των «Κλεφτών του δικαίου». Σε λίγα χρόνια κατάφερε να γίνει το πρωτοπαλίκαρο του περιβόητου «παππού Χασάν», του αρχηγού της γεωργιανής μαφίας.
Τον Ιούλιο του 2007 ήταν αυτός που προκάλεσε το ραντεβού των «αρχιμαφιόζων» σε σκάφος αναψυχής στην περιοχή της Μόσχας. Ο Λάσα είχε προκαλέσει «πόλεμο» μεταξύ των δύο μεγαλύτερων συμμοριών στη Ρωσία του «παππού Χασάν» και του Ταριέλ Ονιάνι και το ραντεβού κανονίστηκε για να δώσουν τέλος στις αιματηρές συμπλοκές που είχαν ξεσπάσει. Η συνάντηση... κορυφής των μαφιόζων, ωστόσο, έληξε μετά την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων των ρωσικών αρχών, που συνέλαβαν συνολικά 39 από τους μεγαλύτερους «βορ ζακόνε» της Ρωσίας, οι οποίοι όμως στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.
Ο κώδικας των «Κλεφτών του δικαίου»
Οι «Κλέφτες του δικαίου» αποτελούν την πιο καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα στη Ρωσία. Οι ρίζες της ομάδας τοποθετούνται στην εποχή του Μεγάλου Πέτρου και της τσαρικής Ρωσίας, αλλά πιστεύεται ότι οργανώθηκαν μέσα στο ρωσικό σωφρονιστικό σύστημα, των γκουλάγκ της Σιβηρίας του Στάλιν. Τα στάδια μύησης στους «βορ ζακόνε» είναι ιδιαίτερα σκληρά, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει ν' αποδείξουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν τους αυστηρούς συνωμοτικούς κανόνες της οργάνωσης και να τηρήσουν πιστά τον ηθικό κώδικα τιμής για το υπόλοιπο της ζωής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στην οργάνωση είναι να απαρνηθούν όλους τους συγγενείς τους και να μην έχουν οι ίδιοι γυναίκα και παιδιά. Απαγορεύεται να παίζουν τζόγο και τυχερά παιχνίδια, ενώ σε περίπτωση που συλληφθούν είναι θεμιτό το μέλος της ομάδας να αναλάβει την ευθύνη και για εγκλήματα που διέπραξαν άλλα μέλη. Τα τατουάζ, που είναι χαραγμένα στο σώμα τους, αποδεικνύουν και τη θέση τους στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης και «αφηγούνται» τις εμπειρίες τους στη φυλακή, αλλά και τις «αποστολές» που έχουν αναλάβει.

http://www.express.gr/news/world/278671oz_20100316278671.php3


Πηγή: ΑΠΕ 16/03/10-16:12
Ο αρχηγός της μαφιόζικης γεωργιανής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε χθες στην Ευρώπη διέφυγε της σύλληψης στην Ελλάδα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του τμήματος της ισπανικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς Αντόνιο Σαλίνας, ο οποίος έκανε λόγο για έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους της ελληνικής δικαιοσύνης.

"Δεν υπήρξε ίσως εκ μέρους των (ελληνικών) δυνάμεων ασφαλείας η αναγκαία συνεργασία για τη σύλληψη του ανώτατου υπεύθυνου" του μαφιόζικου δικτύου, δήλωσε ο Σαλίνας σε συνέντευξη Τύπου. Από χθες Δευτέρα έχουν γίνει συλλήψεις στην Ισπανία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Ο αριθμός των συλληφθέντων μπορεί να φτάσει τους 80, δήλωσαν οι ισπανοί αξιωματούχοι που ασχολούνται με την υπόθεση. Χθες η ισπανική δικαιοσύνη δεν είχε αναφέρει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται στην επιχείρηση.

Tuesday, March 16, 2010

ALEX JONES ON GREECE (Greek subs)

Ζευς κεφαλή, Ζευς μέσσα, Δώς δ' εκ πάντα τέτυκται
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΒΑΙΟΣ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΥΠΟΘΗΚΑΙ< Ορφέως (απ. νi,9-42ΗERMMAN Orph σ.457).


Ζευς πρώτος γενετο, Ζευς ύστατος άργικέραυνος,
Ζευς κεφαλή, Ζευς μέσσα, Δώς δ' εκ πάντα τέτυκται
Ζευς άρσην γενετο, Ζευς άμβροτος επλετο νύμφη,
Ζευς πυθμήν γαίης τε και ουρανον άστερόεντος'
Ζευς βασιλεύς, Ζευς αυτός απάντων άρχιγένεθλος
εν κράτος, εις δαίμων γενετο, μέγας άρχος απάντων
εν < δε > δέμας Βασίλειον, εν ώ τάδε πάντα κυκλείται,
πυρ και ύδωρ και γαία και αίθηρ, νΰξ τε και ήμαρ
και Μήτις, πρώτος γενέτωρ και Έρως πολυτερπης
πάντα γαρ εν Ζηνός μεγάλω τάδε σώματι κείται
τον δη' τοι κεφαλή μεν ιδείν και καλά πρόσωπα
ουρανός αίγληεις, όν χρΰσεαι άμφίς έθειραι
άστρων μαρμαρέων περικαλλέες ήερέθονται
ταύρεα δ' άμφοτέρωθε δύο χρύσεια κέρατα
άντολίη τε δύσις τε, θεών οδοί ούρανιώνων
Ομματα δ' ήέλιός τε και άντιόωσα σελήνη"
ους δέ οι άψευδες βασιλήιον άφθιτος αίθηρ,
ω δη πάντα κλύει και φράζεται ουδέ τις εστίν
αυδή ουδ' ενοπή ούδε κτύπος ουδέ μεν οσσα,
ή λήθει Διός ούας υπερμενέος Κρονίωνος.
ώδε μεν άθανάτην κεφαλήν έχει ήδε νόημα
σώμα δε οι περιφεγγες, άπείριτον, άστυφελικτον,
άτρομον, όβριμόγυιον, υπερμενές ώδε τετυκται
ώμοι μεν και στέρνα και ευρέα νώτα θεοίο
αήρ ευρυβίης, πτέρυγες δε οι εξεφΰοντο,
της επι πάντα ποτάθ', ιερή δε οι επλετο νηδύς
γαίά τε παμμητωρ ορέων τ' αίπεινά κάρηνα,
μεσση δε ζώνη βαρυηχεος οίδμα θαλάσσης
και πόντον πυμάτη δε βασις χθονός ένδοθι ρίζαι,
τάρταρα τ' εύρώεντα και έσχατα πείρατα γαιης.
πάντα δ' αποκρύψας αύθις φάος ες πολυγηθες
μελλεν από κραδίης προφέρειν πάλι θέσκελα ρέζων.
0 Δίας πρώτος έγινε, ο Δίας ο λαμπροκέραυνος τελευταίος,
ο Δίας κεφαλή, ο Δίας μέση, όλα από το Δία έγιναν
ο Δίας έγινε αρσενικός, ο Δίας ήταν νύφη αθάνατη,
ο Δίας βάση της γης και του γεμάτου αστέρια ουρανού
ο Δίας είναι βασιλιάς, ο Δίας αρχή της γέννησης όλων μας·
μια δύναμη, ένας θεός έγινε, μεγάλος όλων άρχοντας
κι ένα σώμα το βασίλειο και γύρω του κυκλοφέρνουν
η φωτιά, το νερό, το χώμα, ο αιθέρας, η νύχτα και η
μέρα
και η Μήτιδα , πρώτος γεννήτορας και ο πολύτερπνος
Έρωτας
διότι όλα αυτά βρίσκονται στο μεγάλο σώμα του Δία
την κεφαλή του και το όμορφο πρόσωπο του το βλέπεις στο λαμπερό ουρανό, που ολόγυρα τους μετεωρίζονται τα χρυσά πανέμορφα μαλλιά των ολόλαμπρων άστρων από τις δυο πλευρές δυο χρυσά κέρατα βοδιού υπάρχουν, η δύση κι η ανατολή, οι δρόμοι των θεών του ουρανού, και μάτια του είναι ο ήλιος κι η αντικριστή σελήνη
αυτί του είναι αλάνθαστο, βασιλικό ο ατέλειωτος αιθέρας
μ αυτό όλα τ' ακούει και τα νιώθει δεν υπάρχει καμιά ούτε λαλιά ούτε κραυγή ούτε θόρυβος ούτε φωνή
που να ξεφεύγει από τ' αυτί του μεγαλοδύναμου γιου
του Κρόνου.
Τόσο έχει αθάνατη αυτός την κεφαλή και τη σκέψη του το σώμα του έτσι ολόλαμπρο, ατέλειωτο, ατράνταχτο, ατρόμητο, δυναμόχερο, πολυδύναμο είναι καμωμένο ώμοι και στήθη και οι φαρδιές πλάτες του θεού
ο δυνατός αέρας· και φτερούγες φύτρωναν στο σώμα του μ' αυτές πετούσε και πήγαινε παντού η ιερή κοιλιά του ήταν η μάνα όλων γη και οι ψηλές κορυφές των βουνών και μέση του το κύμα της βαρύβροντης θάλασσας
και του πόντου έσχατη ρίζα του βαθιά οι ρίζες της γης, τα μουχλιασμένα τάρταρα και τα ακραία πέρατα της
γης.
Αφού όλα τα έκρυψε, πάλι ήταν απ' την καρδιά του να τα φέρει στο χαρωπό φως, κάνοντας έργα υπερφυσικά.

Σωτήρης Σοφιανόπουλος: Τα ξένα συμφέροντα έσβησαν το κερί
Αυγούστου 1995 Κυριακάτικη 6.8.1995
κοινωνία
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Τα μυρίστηκαν πρώτοι οι Αγγλοι το 1927, τα δοκίμασε το πολεμικό μας ναυτικό το 1928, η ιδιωτική τους εκμετάλλευση άρχισε το 1965 και η ζωή τους έκλεισε το 1979. Μία απίστευτη περιπέτεια του πρώην ιδιοκτήτη της ΧΡΩΠΕΙ, που
έγινε... αρχηγός κόμματος και καταγγέλλει:
Τα ξένα συμφέροντα έσβησαν το κερί»Της ΕΦΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ Φωτ.: Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Όταν ο βάλτος στο Κερί της Ζακύνθου πιάνει φωτιά, το πετρέλαιο που υπάρχει στην περιοχή «τον κάνει να καίγεται σαν κερί», λένε οι κάτοικοι. Στο ίδιο μέρος γράφει ο Ηρόδοτος, χιλιάδες χρόνια πριν, είχε δει άσφαλτο να αναβλύζει από το νερό της θάλασσας...
Πρώτοι οι Άγγλοι μυρίστη­καν το πετρέλαιο της Ζακύν­θου και πολύ αργότερα οι ανα­θυμιάσεις οδήγησαν εκεί και τη μύτη ενός επιχειρηματία: του ιδιοκτήτη της διαλυμένης σήμερα βιομηχανίας φαρμά­κων ΧΡΩΠΕΙ, Σωτήρη Σοφιανόπουλου. Δεκαέξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο φάκελος «Πετρέλαια Ζακύν­θου» έκλεισε για τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο, όμως, έναν παράξενο επιχειρηματία, ση­μερινό πρόεδρο... του κόμμα­τος «Ελληνισμός», «το πετρέ­λαιο είναι εκεί και παραμένει ανεκμετάλλευτο».
• Το 1927 η αγγλική εταιρεία «Νίαρ Ιστ Πετρόλεουμ Κόμπανι Γ.Τ.Ο.» έρχεται στη Ζάκυνθο, για να μελετήσει τις δυ­νατότητες αντλήσεως πετρε­λαίου. Δεν γίνεται όμως εντα­τική άντληση, των φρεατίων, γιατί λείπουν τά επαρκή μηχα­νήματα και οι δεξαμενές.
• Το 1928, η ελληνική κυβέρ­νηση στέλνει το τορπιλοβόλο «Πέργαμος» για να κάνει δο­κιμές καύσεως. Η έκθεση που συντάσσεται καταλήγει σε ένα αισιόδοξο συμπέρασμα: «Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τ' αποτελέσματα των δοκιμών ή­σαν ικανοποιητικά».
• Το 1965, ο Σωτήρης Σοφια-νόπουλος επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Ζάκυνθο και μαθαίνει ότι στο Κερί, σ' ένα βάλτο 1.000 στρεμμάτων, υ­πάρχει πετρέλαιο! Τα χρόνια της δικτατορίας αποφασίζει να ασχοληθεί επιχειρηματικά με την υπόθεση της Ζακύνθου. Η χούντα είχε τότε παραχωρήσει άδεια για γεωτρήσεις στην α­μερικανική εταιρεία ΑΝΚΑΡΟΪΛ. Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος συναντιέται στα γραφεία της ΧΡΩΠΕΙ με τον ελληνικής καταγωγής πρόεδρο της ΑΝΚΑΡΟΪΛ Στερτζ (Στέργιου), καταλήγουν σε συμφωνία και αποφασίζεται να γίνει το συντομότερο γεώ­τρηση βάθους 2.500 μέτρων: «Η ΑΝΚΑΡΟΪΛ και η ΧΡΩΠΕΙ θα είχαν ποσοστά ε­πί της παραγωγής και της εκ­μετάλλευσης του πετρελαίου. Παρασκευή, θα ερχόταν ξανά ο Στερτζ για να υπογράψουμε τη σύμβαση και την Τρίτη γίνε­ται το πραξικόπημα στην Κύ­προ. Ο Στερτζ δεν έρχεται και βέβαια η σύμβαση ναυαγεί. Γί­νονται τα γνωστά, έρχεται η μεταπολίτευση και εγώ εξακο­λουθώ να ενδιαφέρομαι για τα πετρέλαια. Επισκέπτομαι τον καθηγητή Ζάχο, διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠ (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου). Πραγματικά, στέλνει στη ΧΡΩΠΕΙ την άδεια να προχω­ρήσω τις εργασίες στο Κερί». • Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος πηγαίνει στη Ζάκυνθο και στή­νει εκεί ένα κανονικό εργοτάξιο επανδρωμένο με μηχανι­κούς και τεχνικούς της ΧΡΩΠΕΙ. «Η μεγαλύτερη γεώτρηση που είχα κάνει ήταν βάθους 120 μέτρων το περισ­σότερο, όμως, πετρέλαιο έ­βγαινε από μια των 18 μέτρων. Εφτασα να βγάζω, ανάλογα με τις υδροστατικές πιέσεις, μέ­χρι και 70 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα. Για μήνες ολόκλη­ρους τα πετρελαιοκίνητα φορ­τηγά της ΧΡΩΠΕΙ εκινούντο με αυτό το καύσιμο, ενώ επί χρόνια μου ζητούσαν να τους πω το μυστικό - πώς, δηλαδή, κατάφερα να βγάλω ντίζελ σε πρώτη φάση χωρίς διυλιστή­ριο».
Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος ζητά από το υπουργείο Βιομη­χανίας άδεια εκμεταλλεύσε­ως: «Ετρεχα από το υπουργείο Βιομηχανίας στη ΔΕΠ και τούμπαλιν. Σ' αυτά τα δρομολόγια με κορόιδευαν όλοι μαζί. Τρά­βηξα μια εταιρεία στη Ζάκυν­θο και πουλούσα το πετρέλαιο που έβγαζα με κανονικό τιμο­λόγιο στη ΧΡΩΠΕΙ».
• Η δουλειά στο Κερί κρατάει δύο χρόνια και σταματάει με τη σύλληψη του Σωτήρη Σοφιανόπουλου. Οπως υποστη­ρίζει ο ίδιος, «ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε ζητήσει από τον υπουργό Βιομηχανίας να μου δοθεί άδεια εκμεταλλεύ­σεως, αντ' αυτού μια ωραία πρωία έρχονται στο Κερί και με συλλαμβάνουν ως παραβά­τη του νόμου επειδή παράγω αργό πετρέλαιο.
• Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος δικάζεται τον Μάιο του 1979 και αθωώνεται. Με δικαστική απόφαση, όμως, αναστέλλο­νται οι δύο άδειες που είχε για παραγωγή πετρελαίου.
...Από τότε, κανείς δεν α­σχολήθηκε πια με τα πετρέ­λαια της Ζακύνθου. Η περιοχή αναδίδει ακόμα τη μυρωδιά του πετρελαίου και ο βάλτος βουλιάζει στα περασμένα υ­γρά γυαλιστερά μεγαλεία...
Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος
υποστηρίζει ότι εσκεμμένα σκέπασαν την ιστορία του, και κατηγορεί όλες τις κυβερνή­σεις της μεταπολίτευσης ότι παραδίδουν τη χώρα στις πολυεθνικές. Ισχυρίζεται ότι το κράτος τον «τορπίλλισε απ' όλες τις μεριές σταματώντας, μέχρι στιγμής, ε­πτά κολοσσιαίες επιχειρήσεις μου».
Εμφανίζεται πολυπράγμων: Εκτός από το πετρέλαιο, ασχο­λήθηκε με την καλλιέργεια της σόγιας, με τις κτηνοτροφές, τον ορυκτό πλούτο και το υπέ­δαφος, το ουράνιο και τα ό­πλα.
Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος δεν κάνει σήμερα τίποτε από τα παραπάνω. Ίσως γι' αυτό έ­γινε πρόεδρος του κόμματος «Ελληνισμός» και σπεύδει να αναλύσει εθνικά και άλλα θέ­ματα από την τηλεόραση του «ΤΗΛΕ-ΤΩΡΑ» με αγαπημέ­νο του θέμα το «Σιωνιστικό κίνδυνο».
Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) υποστη­ρίζει ότι το πετρέλαιο της περιοχής Κερί Ζακύνθου δεν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, διότι είναι «βαρύ» (έ­χει δηλαδή μεγάλο ειδικό βάρος) και η ποσότητα του μι­κρή (μπορούν να αντληθούν περίπου 30-40 βαρέλια την η­μέρα). Το κοίτασμα αυτό, σύμφωνα με έρευνες της ΔΕΠ, προέρχεται από την περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, όπου σύμφωνα με τις ενδείξεις υπάρχει πετρέλαιο σε βά­θος 1.000 μέτρων. Εξαιτίας του μεγάλου βάθους δεν έγι­ναν γεωλογικές μελέτες για να φανεί αν το κοίτασμα πετρελαίου στην Κυπαρισσία είναι μικρό ή μεγάλο.

Θα έλθει μια μέρα που ο Φοίβος θα επιστρέψει και θα μείνει για πάντα!Wednesday, March 10, 2010

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Aρχαία Ελληνικά ονόματα στα Αγγλικά

Aρχαία Ελληνικά ονόματα στα Αγγλικά

m: Masculine (Αρσενικό)

f: Feminine (θηλυκό)

ACACIUS Ακακιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
AKAKIOS

ACHAIKOS Αχαϊκος m Ancient Greek
Greek form of
ACHAICUS

AESCHYLUS Αισχύλος m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Αισχυλος (Aischylos), derived from αισχος (aischos) "shame"...

AESOP Αίσωπος m Ancient Greek (Anglicized)
From the Greek
Αισωπος (Aisopos), which is of unknown meaning...

AGAPE Αγάπη f Greek, Ancient Greek
Derived from Greek
αγαπη (agape) meaning "love"...

AGAPETOS Αγαπητός m Ancient Greek
Greek form of
AGAPITO

AGAPETUS Αγαπητός m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
AGAPETOS

AGAPIOS Αγάπιος m Greek, Ancient Greek
Masculine form of
AGAPE...

AGATHA Αγαθή f English, Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Αγαθη (Agathe), derived from Greek αγαθός (agathos) meaning "good"...

AGATHE Αγαθη f French, German, Norwegian, Danish, Greek, Ancient Greek
Cognate of
AGATHA

AGATHON Αγάθων m Ancient Greek
Greek masculine form of
AGATHA

AGNES Αγνή f English, German, Dutch, Scandinavian, Slovene, Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Αγνή (Hagne), derived from Greek αγνός (hagnos) meaning "chaste"...

AIKATERINE Αικατερίνη f Greek, Ancient Greek
Ancient and modern Greek form of
KATHERINE

AKAKIOS Ακάκιος m Greek, Ancient Greek
Means "innocent, not evil" from Greek
α, a negative prefix, combined with κακό "evil"...

ALCAEUS Αλκαίος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Αλκαιος (Alkaios), derived from αλκή (alke) "strength"...

ALEXANDER Αλέξανδρος m English, German, Dutch, Scandinavian, Hungarian, Slovak, Biblical, Ancient Greek (Latinized), Greek Mythology (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Αλέξανδρος (Alexandros), which meant "defending men" from Greek αλέξω (alexo) "to defend, help" and ανήρ (aner) "man" (genitive ανδρος)...

ALEXANDRA Αλεξάνδρα f German, Scandinavian, Dutch, French, English, Greek, Portuguese, Romanian, Czech, Slovak, Hungarian, Ancient Greek, Greek Mythology
Feminine form of
ALEXANDER...

ALEXANDROS Αλέξανδρος m Greek, Biblical Greek, Ancient Greek, Greek Mythology
Ancient and modern Greek form of
ALEXANDER

ALEXIOS Αλέξιος m Ancient Greek
Original Greek form of
ALEXIUS

ALEXIS Αλέξις m & f German, French, English, Greek, Ancient Greek
From the Greek name
Αλέξις (Alexis), which meant "helper" or "defender", derived from Greek αλέξω (alexo) "to defend, to help"...

ALEXIUS Αλέξιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Αλεξιος (Alexios), a derivative of Αλεξις (see ALEXIS)...

AMBROSIA Αμβροσία f Ancient Greek
Feminine form of Ambrosios (see
AMBROSE).

AMBROSIOS Αμβρόσιος m Ancient Greek
Greek form of
AMBROSE

AMBROSIUS Αμβρόσιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
AMBROSIOS

AMPELIOS Αμπέλιος m Ancient Greek
Orginal Greek form of
AMPELIO

AMPELIUS Αμπέλιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of Ampelios (see
AMPELIO).

AMYNTAS Αμύντας m Ancient Greek
Derived from Greek
αμυντωρ (amyntor) meaning "defender"...

ANACLETUS Ανάκλητος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ανάκλητος (Anakletos), derived from ανάακλητος (anakletos) meaning "invoked"...

ANAKLETOS Ανάκλητος m Ancient Greek
Original Greek form of
ANACLETUS

ANASTASIA Αναστασία f Greek, English, Russian, Ancient Greek
Feminine form of
ANASTASIUS...

ANASTASIOS Αναστάσιος m Greek, Ancient Greek
Original Greek form of
ANASTASIUS

ANASTASIUS Αναστασιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Αναστασιος (Anastasios) which meant "resurrection" from Greek αναστασις (anastasis) (composed of the elements ανα (ana) "up" and στασις (stasis) "standing")...

ANATOLIOS Ανατολιος m Ancient Greek
Greek form of
ANATOLIUS

ANATOLIUS Ανατολιος m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek Ανατολιος (Anatolios), derived from ανατολη (anatole) meaning "sunrise"...

ANAXAGORAS Αναξαγορας m Ancient Greek
Means "master of speech" from Greek
αναξ (anax) "master, lord" and αγορευω (agoreuo) "to orate"...

ANDREAS Ανδρεας, Ανδριας m German, Greek, Scandinavian, Dutch, Welsh, Ancient Greek, Biblical Latin, Biblical Greek
Ancient Greek and Latin form of
ANDREW...

ANDROCLES Ανδροκλης m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek
Ανδροκλης (Androkles) which meant "glory of a man", derived from άνδρας (andrαs) "of a man" and κλεος (kleos) "glory"... [more]

ANDRONIKOS Ανδρονικος m Ancient Greek
Means "victory of a man" from Greek
ανδρας (andros) "of a man" and νικη (nike) "victory"...

ANICETUS Ανικητος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ανικητος (Aniketos), meaning "unconquerable"... [more]

ANIKETOS Ανικητος m Greek, Ancient Greek
Greek form of
ANICETUS

ANTHOUSA Ανθούσα f Ancient Greek
Ancient Greek form of
άνθος

ANTIGONUS Αντιγονος m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek
Αντιγονος (Antigonos) which meant "against the ancestor", from αντι (anti) "against" and γονευς (goneus) "ancestor"...

ANTIPATER Αντιπατρος m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Αντιπατρος (Antipatros), which meant "like the father" from Greek αντι (anti) "like" and πατηρ (pater) "father"...

APHRODISIA Αφροδισια f Ancient Greek
Feminine form of
APHRODISIΑS

APHRODISIOS Αφροδισιος m Ancient Greek
Ancient Greek personal name which was derived from the name of the Greek goddess
APHRODITE.

APOLLINARIS Απολλιναρις m Ancient Greek
Ancient Greek name derived from the name of the god
APOLLO...

APOLLODOROS Απολλοδωρος m Ancient Greek
Means "gift of Apollo" from the name of the god
APOLLO combined with Greek δωρον (doron) "gift".

APOLLONIA Απολλωνια f Ancient Greek
Feminine form of
APOLLONIOS...

APOLLONIOS Απολλωνιος m Ancient Greek
From an ancient Greek personal name which was derived from the name of the Greek god
APOLLO...

ARCADIUS Αρκαδιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
ARKADIOS

ARCHELAOS Αρχελαος m Ancient Greek, Biblical Greek
Greek form of
ARCHELAUS

ARCHELAUS Αρχελαος m Ancient Greek (Latinized), Biblical Latin, Biblical
Latinized form of the Greek name
Αρχελαος (Archelaos), which meant "master of the people" from αρχή (archι) "master" and λαος (laos) "people"...

ARCHIMEDES Αρχιμηδης m Ancient Greek
Means "master of thought" from the Greek element
αρχος (archos) "master" combined with μηδομαι (medomai) "to think, to be mindful of"...

ARCHIPPOS Αρχιππος m Ancient Greek
Means "master of horses" from the Greek elements
αρχος (archos) "master" and ιππος (hippos) "horse".

ARGYROS Αργυρός m Ancient Greek
Means "silver" in Greek.

ARISTARCHOS Αρισταρχος m Ancient Greek
Greek form of
ARISTARCHUS

ARISTARCHUS Αρισταρχος m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek
Αρισταρχος (Aristarchos), derived from αριστος (aristos) "best" and αρχη (arche) "origin, source"...

ARISTEIDES Αριστειδης m Ancient Greek
Greek form of
ARISTIDES

ARISTIDES Αριστειδης m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek
Αριστειδης (Aristeides) which meant "the best kind", derived from αριστος (aristos) "best" and ειδος (eidos) "kind, type"...

ARISTOCLES Αριστοκλης m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Αριστοκλης (Aristokles) which meant "the best glory", derived from αριστος (aristos) "best" and κλεος (kleos) "glory"...

ARISTODEMOS Αριστοδημος m Ancient Greek, Greek Mythology
Derived from the Greek elements
αριστος (aristos) "best" and δημος (demos) "the people"...

ARISTOKLES Αριστοκλης m Ancient Greek
Greek form of
ARISTOCLES

ARISTOMACHE Αριστομαχη f Ancient Greek
Derived from the Greek elements
αριστος (aristos) "best" and μαχη (mache) "battle".

ARISTON Αριστων m Ancient Greek
Derived from Greek
αριστος (aristos) meaning "the best".

ARISTOPHANES Αριστοφανης m Ancient Greek
Derived from the Greek elements
αριστος (aristos) "best" and φανης (phanes) "appearing"...

ARISTOTELES Αριστοτελης m Ancient Greek
Original Greek form of
ARISTOTLE

ARISTOTLE Αριστοτελης m Ancient Greek (Anglicized)
From the Greek name
Αριστοτελης (Aristoteles) which meant "the best purpose", derived from αριστος (aristos) "best" and τελος (telos) "purpose, aim"...

ARKADIOS Αρκαδιος m Ancient Greek
From an ancient Greek name meaning "of
Arcadia"...

ARSENIOS Αρσενιος m Ancient Greek
Means "virile" in Greek...

ARSENIUS Αρσενιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
ARSENIOS

ARTEMIDOROS Αρτεμιδωρος m Ancient Greek
Means "gift of Artemis" from the name of the goddess
ARTEMIS combined with Greek δωρον (doron) "gift"...

ARTEMISIA Αρτεμισια f Ancient Greek
Feminine form of
ARTEMISIOS...

ARTEMISIOS Αρτεμισιος m Ancient Greek
From an ancient Greek name which was derived from the name of the Greek goddess
ARTEMIS.

ASKLEPIADES Ασκληπιαδης m Ancient Greek
Ancient Greek personal name which was derived from the name of the Greek god
ASKLEPIOS...

ASPASIA Ασπασια f Ancient Greek
Derived from Greek
ασπασιος (aspasios) meaning "welcome"...

ATHANAS Αθανας m Ancient Greek
Short form of Athanasios (see
ATHANASIUS).

ATHANASIA Αθανασια f Greek, Ancient Greek
Feminine form of Athanasios (see
ATHANASIUS).

ATHANASIOS Αθανασιος m Greek, Ancient Greek
Original Greek form of
ATHANASIUS

ATHANASIUS Αθανασιος m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Αθανασιος (Athanasios), which meant "immortal" from Greek α, a negative prefix, combined with θανατος (thanatos) "death"... [more]

ATHENAIS Αθηναις f Ancient Greek
Ancient Greek personal name which was derived from the name of the Greek goddess
ATHENA.

BASILEIOS Βασιλειος m Ancient Greek

From the Greek name Βασιλεύς
Ancient Greek form of
BASIL (1)

BASILIUS Βασιλειος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
BASILEIOS

BERENICE Βερενικη f English, Italian, Ancient Greek (Latinized)
Ancient Macedonian form of the Greek name
Φερενικη (Pherenike), which meant "bringing victory" from φερω (phero) "to bring" and νικη (nike) "victory"... [more]

BERENIKE Βερενικη f Ancient Greek
Ancient Macedonian form of
BERENICE

BION Βιων m Ancient Greek
Ancient Greek name derived from
βιος (bios) meaning "life".

CALLIAS Καλλιας m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
KALLIAS

CHARIS Χαρις f Ancient Greek, English (Rare)
Derived from Greek
χαρις (charis) meaning "grace, kindness"...

CHARITON Χαριτων m Ancient Greek
Derived from Greek
χαρις (charis) meaning "grace, kindness"...

CHARMION Χαρμιον f Ancient Greek
Greek name derived from
χαρμα (charma) meaning "delight"...

CHLOE Χλοη f English, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Ancient Greek, Greek Mythology
Means "green shoot" in Greek...

CHRYSANTHE Χρυσανθη f Greek, Ancient Greek
Feminine form of
CHRYSANTHOS

CHRYSANTHOS Χρυσανθος m Greek, Ancient Greek
Means "golden flower" from Greek
χρυσος (chrysos) "golden" combined with ανθος (anthos) "flower"...

CLEISTHENES Κλεισθενης m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name Κλεισθενης (Kleisthenes), derived from κλεος (kleos) "glory" and σθενος (sthenos) "strength"...

CLEITUS Κλειτος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
KLEITOS

CLEON Κλεων m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
Κλεων (Kleon), a Greek name derived from κλεος (kleos) "glory".

CLEOPATRA Κλεοπατρα f Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Κλεοπατρα (Kleopatra) which meant "glory of the father", derived from κλεος (kleos) "glory" combined with πατρος (patros) "of the father"...

CLITUS Κλειτος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
KLEITOS

CORINNA Κοριννα f English, German, Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Κοριννα (Korinna), which was derived from κορη (kore) "maiden"...

COSMAS Κοσμας m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Κοσμας (Kosmas), which was derived from κοσμος (kosmos) meaning "order, decency"...

CYRILLUS Κυριλλος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
KYRILLOS

CYRUS Κυρος m English, Ancient Greek (Latinized)
From
Κυρος (Kyros), the Greek form of the Persian name Kūrush, which may mean "far sighted" or "young"...

DAMIANOS Δαμιανος m Ancient Greek
Greek form of
DAMIAN

DAMIANUS Δαμιανος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
DAMIANOS

DAREIOS Δαρειος m Ancient Greek,
Greek form of
DARIUS

DEMETRIA Δημητρια f Ancient Greek
Feminine form of
DEMETRIUS

DEMETRIOS Δημητριος m Greek, Ancient Greek
Original Greek form of
DEMETRIUS

DEMETRIUS Δημητριος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Δημητριος (Demetrios), which was derived from the name of the Greek goddess DEMETER (1)...

DEMOCRITUS Δημοκριτος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
Δημοκριτος (Demokritos), a Greek name meaning "judge of the people" from the elements δημου (demou) "of the people" and κριτης (krites) "judge, critic"...

DEMON Δημων m Ancient Greek
Ancient Greek name derived from
δημος (demos) "the people".

DEMOSTHENES Δημοσθενης m Ancient Greek
Means "vigour of the people" from Greek
δημου (demou) "of the people" and σθενος (sthenos) "vigour, strength"...

DEMOSTRATE Δημοστρατη f Ancient Greek
Means "army of the people", derived from the Greek elements
δημου (demou) "of the people" and στρατος (stratos) "army".

DIODOROS Διοδωρος m Ancient Greek
Greek form of
DIODORUS

DIODORUS Διοδωρος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Διοδωρος (Diodoros) which meant "gift of Zeus", derived from the elements Διος (Dios) meaning "of ZEUS" and δωρον (doron) meaning "gift"... [more]

DIODOTOS Διοδοτος m Ancient Greek
Greek form of
DIODOTUS

DIODOTUS Διοδοτος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
Διοδοτος (Diodotos), a Greek name which meant "giver of Zeus" from Διος (Dios) meaning "of ZEUS" and δοτης (dotes) meaning "giver".

DIOGENES Διογενης m Ancient Greek
Means "born of Zeus" from Greek
Διος (Dios) meaning "of ZEUS" and γενης (genes) meaning "born"...

DIOKLES Διοκλης m Ancient Greek
Means "glory of Zeus" from Greek
Διος (Dios) meaning "of ZEUS" and κλεος (kleos) meaning "glory".

DION Διων m Ancient Greek, English
Short form of
DIONYSIOS and other Greek names beginning with the Greek element Διος (Dios) meaning "of ZEUS"...

DIONYSIOS Διονυσιος m Greek, Ancient Greek
Greek personal name derived from the name of the Greek god
DIONYSOS... [more]

DIONYSIUS Διονυσιος m Ancient Greek (Latinized),
Latin form of
DIONYSIOS... [more]

DIONYSODOROS Διονυσοδωρος m Ancient Greek
Means "gift of Dionysos" from the name of the god
DIONYSOS combined with Greek δωρον (doron) "gift".

DORIS Δωρις f English, German, Ancient Greek, Greek Mythology
From the ancient Greek name
Δωρις (Doris) which meant "Dorian woman"...

DRACO Δρακων m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Δρακων (Drakon) which meant "dragon, serpent"...

ELPIS Ελπις f Ancient Greek, Greek Mythology
Means "hope" in Greek...
[more]

EPAPHRAS Επαφρας m Biblical, Ancient Greek,
Derived from Greek
επαφρος (epaphros) meaning "foamy"...

EPAPHRODITOS Επαφροδιτος m Ancient Greek
Means "lovely, charming", derived from Greek
επι (epi) "on" combined with the name of the Greek love goddess APHRODITE.

EPIKTETOS Επικτητος m Ancient Greek
Ancient Greek name meaning "newly acquired"...

ERASMOS Ερασμος m Ancient Greek

Ancient Greek name από το έρως
Greek form of
ERASMUS

ERASTOS Εραστος m Ancient Greek
Greek form of
ERASTUS

EUANTHE Ευανθη f Ancient Greek
Derived from Greek
ευανθης (euanthes) meaning "blooming, flowery".

EUARISTOS Ευαριστος m Ancient Greek
Greek form of
EVARISTUS

EUCLID Ευκλειδης m Ancient Greek (Anglicized)
From the Greek name
Ευκλειδης (Eukleides), derived from Greek ευ "good" and κλεος (kleos) "glory"... [more]

EUDOCIA Ευδοκια f Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ευδοκια (Eudokia) meaning "to seem well" from ευ "good, well" and δοκεω (dokeo) "to seem".

EUDOKIA Ευδοκια f Ancient Greek
Original Greek form of
EUDOCIA

EUDOXIA Ευδοξια f Ancient Greek
Means "good fame" from Greek
ευ "good" and δοξα (doxa) "fame, glory".

EUGENEIA Ευγενεια f Ancient Greek
Ancient Greek feminine form of
EUGENE

EUGENIA Ευγενεια f Italian, Spanish, Romanian, Polish, English, Ancient Greek (Latinized)
Feminine form of Eugenius (see
EUGENE)...

EUGENIOS Ευγενιος m Ancient Greek
Ancient Greek form of
EUGENE

EUGENIUS Ευγενιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of Eugenios (see
EUGENE).

EUKLEIDES Ευκλειδης m Ancient Greek
Greek form of
EUCLID

EULALIA Ευλαλια f Spanish, Italian, English, Ancient Greek
From a Greek name meaning "to talk well" from
ευ "good" and λαλεω (laleo) "to talk"... [more]

EUMELIA Ευμελια f Ancient Greek
Derived from Greek
ευμελεια (eumeleia) meaning "melody".

EUNICE Ευνικη f Biblical, English, Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ευνικη (Eunike) which meant "good victory"... [more]

EUNIKE Ευνικη f Ancient Greek
Greek form of
EUNICE

EUPHEMIA Ευφημια f Ancient Greek
Means "to speak well", derived from Greek
ευ "good" and φημι (phemi) "to speak"...

EUPHEMIOS Ευφημιος m Ancient Greek
Masculine form of
EUPHEMIA

EUPHRANOR Ευφρανωρ m Ancient Greek
Derived from Greek ευφραινω (euphraino) meaning "to delight"...

EUPHRASIA Ευπρασια f Ancient Greek
Means "good cheer" in Greek.

EUPRAXIA Ευπραξια f Ancient Greek
Original Greek form of
ευ + πράττω

EURIPIDES Ευριπιδης m Ancient Greek
Derived from the Greek elements
ευ "good" and ριπτω (rhipe) "throw, swing"...

EUSEBIOS Ευσεβιος m Ancient Greek
Derived from Greek
ευσεβης (eusebes) meaning "pious"...

EUSEBIUS Ευσεβιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
EUSEBIOS...

EUSTACHIUS Ευσταχυς m Ancient Greek (Latinized)
Latinized variant of Eustachys (see
EUSTACE).

EUSTACHUS Ευσταχιυς m Ancient Greek
Greek form of
EUSTACE

EUSTATHIOS Ευσταθιος m Ancient Greek
Derived from Greek
ευσταθης (eustathes) meaning "well-built, stable".

EUSTORGIOS Ευστοργιος m Ancient Greek
Greek form of
EUSTORGIO

EUSTORGIUS Ευστοργιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of Eustorgios (see
EUSTORGIO).

EUTHALIA Ευθαλια f Ancient Greek
Means "flower, bloom" in Greek.

EUTHYMIA Ευθυμια f Ancient Greek
Feminine form of
EUTHYMIUS

EUTHYMIOS Ευθυμιος m Ancient Greek
Greek form of
EUTHYMIUS

EUTHYMIUS Ευθυμιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ευθυμιος (Euthymios) which meant "in good spirits", derived from the word ευθυμος (euthymos), which was composed of the elements ευ "good" and θυμος (thymos) "soul, spirit"... [more]

EUTROPIA Ευτροπια f Ancient Greek
Feminine form of Eutropios (see
EUTROPIUS).

EUTROPIOS Ευτροπιος m Ancient Greek
Greek form of
EUTROPIUS

EUTROPIUS Ευτροπιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ευτροπιος (Eutropios), which was derived from Greek ευτροπος (eutropos) "versatile".

EUTYCHIOS Ευτυχιος m Ancient Greek
Greek form of
EUTYCHIUS

EUTYCHIUS Ευτυχιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ευτυχιος (Eutychios), a variant of Eutychos (see EUTYCHUS)... [more]

EUTYCHOS Ευτυχος m Ancient Greek,
Greek form of
EUTYCHUS

EVARISTUS Ευαριστος m Ancient Greek (Latinized)
From Greek
Ευαριστος (Euaristos) which means "well pleasing", derived from ευ "good, well" and αρεστος (arestos) "pleasing"...

GAIANA Γαιανη f Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Γαιανη (Gaiane), a derivative of GAIA...

GAIANE Γαιανη f Ancient Greek
Greek form of
GAIANA

GALENE Γαληνη f Ancient Greek
Greek feminine form of
GALEN

GALENOS Γαληνος m Ancient Greek
Original Greek form of
GALEN

GENNADIOS Γενναδιος m Ancient Greek
Greek form of
GENNADIUS

GENNADIUS Γενναδιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Γενναδιος (Gennadios), which was possibly derived from Greek γενναδας (gennadas) "noble, generous"...

GEORGIOS Γεωργιος m Greek, Ancient Greek
Greek form of
GEORGE

GEORGIUS Γεωργιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
GEORGIOS

HAGNEΑγνη f Ancient Greek
Greek form of
AGNES

HELENAΕλενη f German, Dutch, Scandinavian, Portuguese, Polish, Czech, Slovak, Finnish, Estonian, Latvian, Slovene, Croatian, English, Ancient Greek (Latinized), Greek Mythology (Latinized)
Latinate form of
HELEN

HELENEΕλενη f German, Scandinavian, Ancient Greek, Greek Mythology
Ancient Greek form of
HELEN, as well as the modern German and Scandinavian form.

HELIODOROSΗλιοδωρος m Ancient Greek
Greek form of
HELIODORO

HERACLEITUSΗρακλειτος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ηρακλειτος (Herakleitos) which meant "glory of Hera", derived from the name of the goddess HERA combined with κλειτος (kleitos) "glory"...

HERACLIUSΗρακλειος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek personal name
Ηρακλειος (Herakleios) which was derived from the name of the Greek hero HERAKLES...

HERAKLEIDESΗρακλειδης m Ancient Greek
Derived from the name of the Greek hero
HERAKLES.

HERAKLEIOSΗρακλειος m Ancient Greek
Greek form of
HERACLIUS

HERAKLEITOSΗρακλειτος m Ancient Greek
Greek form of
HERACLEITUS

HERMOGENESΕρμογενης m Ancient Greek
Means "born of Hermes" from the name of the messenger god
HERMES combined with Greek γενης (genes) "born".

HERMOKRATESΕρμοκρατης m Ancient Greek
Means "power of Hermes" from the name of the messenger god
HERMES combined with Greek κρατος (kratos) "power".

HERMOLAOSΕρμολαος m Ancient Greek
Means "the people of Hermes" from the name of the messenger god
HERMES combined with Greek λαος (laos) "people".

HERO (2)Ηρων m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
HERON

HERODES Ηρωδης m Ancient Greek,
Greek form of
HEROD

HERODIONΗρωδιων m Biblical, Ancient Greek
Diminutive of the Greek name Heroides (see
HEROD)...

HERODOTUSΗροδοτος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ηροδοτος (Herodotos), meaning "given to the hero", derived from ηρως (heros) "hero, warrior" and δοτος (dotos) "given to, granted"...

HERONΗρων m Ancient Greek
Derived from Greek
ηρως (heros) meaning "hero"...

HESIODΗσιοδος m Ancient Greek (Anglicized)
From the Greek name
Ησιοδος (Hesiodos), which probably means "to throw song" from ησι (hesi) "to throw" and ωιδης (oides) "song, ode"...

HESPEROSΕσπερος m Ancient Greek
Means "evening" in Greek...


HIERONYMOSΙερωνυμος m Ancient Greek
Original Greek form of
JEROME

HIERONYMUSΙερωνυμος m German, Ancient Greek (Latinized)
Latin form of
JEROME used in Germany and Holland... [more]

HILARIONΙλαριων m Ancient Greek
Derived from Greek
ιλαρος (hilaros) meaning "cheerful"... [more]

HIPPOCRATESΙπποκρατης m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ιπποκρατης (Hippokrates) which meant "horse power", derived from the elements ιππος (hippos) "horse" and κρατος (kratos) "power"... [more]

HIPPOKRATESΙπποκρατης m Ancient Greek
Greek form of
HIPPOCRATES

HIPPOLYTOSΙππολυτος m Greek Mythology, Ancient Greek
Means "freer of horses" from Greek
ιππος (hippos) "horse" and λυω (lyo) "to loosen"... [more]

HOMERΟμηρος m English, Ancient Greek (Anglicized)
From the Greek name
Ομηρος (Homeros), derived from ομηρος (homeros) meaning "hostage, pledge"... [more]

HOMEROSΟμηρος m Ancient Greek
Original Greek form of
HOMER

HYACINTHUSΥακινθος m Greek Mythology (Latinized), Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Υακινθος (Hyakinthos), which was derived from the name of the hyacinth flower... [more]

HYAKINTHOSΥακινθος m Greek Mythology, Ancient Greek
Greek form of
HYACINTHUS

HYGINOSΥγινος m Ancient Greek
Greek form of
HYGINUS

HYGINUSΥγινος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
Υγινος (Hyginos), a Greek name derived from υγιεινος (hygieinos) meaning "healthy"... [more]

HYPATIAΥπατια f Ancient Greek
Derived from Greek
υπατος (hypatos) meaning "highest, supreme"... [more]

HYPATOSΥπατος m Ancient Greek
Masculine form of
HYPATIA

IASON Ιασων m Greek Mythology, Ancient Greek, Greek, Biblical Greek, Biblical Latin
Ancient Greek form of
JASON

IRENE Ειρηνη f English, Italian, Spanish, Portuguese, Scandinavian, Finnish, German, Ancient Greek (Latinized), Greek Mythology (Latinized)
From Greek
Ειρηνη (Eirene), derived from a word meaning "peace"... [more]

IRENEUS Ειρηναιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ειρηναιος (Eirenaios) which meant "peaceful"...

ISIDORA Ισιδωρα f Serbian, Macedonian, Spanish, Portuguese, Russian (Rare), Italian (Rare), English (Rare), Ancient Greek
Feminine form of
ISIDORE... [more]

ISIDOROS Ισιδωρος m Ancient Greek
Original Greek form of
ISIDORE

ISOCRATES Ισοκρατης m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ισοκρατης (Isokrates) which meant "equal power", derived from ισος (isos) "equal" and κρατος (kratos) "power"...

KALLIAS Καλλιας m Ancient Greek
Derived from Greek
καλλος (kallos) meaning "beauty"... [more]

KALLIKRATES Καλλικρατης m Ancient Greek
Means "beautiful power", derived from the Greek elements
καλλος (kallos) "beauty" and κρατος (kratos) "power".

KALLISTO Καλλιστω f Greek Mythology, Ancient Greek
Derived from Greek
καλλιστος (kallistos) meaning "most beautiful"... [more]

KALLISTOS Καλλιστος m Ancient Greek
Greek form of CALLISTUS

KALLISTRATE Καλλιστρατη f Ancient Greek
Means "beautiful army" from the Greek elements καλλος (kallos) "beauty" and στρατος (stratos) "army".

KARPOS Καρπος m Ancient Greek, Biblical Greek
Original Greek form of
CARPUS

KLEISTHENES Κλεισθενης m Ancient Greek
Original Greek form of
CLEISTHENES

KLEITOS Κλειτος m Ancient Greek
Means "splendid, famous" in Greek...

KLEON Κλεων m Ancient Greek
Greek form of
CLEON

KLEOPATRA Κλεοπατρα f Ancient Greek
Greek form of
CLEOPATRA

KLEOPATROS Κλεοπατρος m Ancient Greek
Greek masculine form of
CLEOPATRA

KORINNA Κοριννα f Ancient Greek
Ancient Greek form of
CORINNA

KOSMAS Κοσμας m Ancient Greek
Greek form of
COSMAS

KYRIAKOS Κυριακος m Greek, Ancient Greek
Greek form of
CYRIACUS

KYRILLOS Κυριλλος m Ancient Greek
Greek form of
CYRIL

KYROS Κυρος m Ancient Greek, Biblical Greek
Greek form of
CYRUS

LEON Λεων m English, German, Polish, Slovene, Croatian, Ancient Greek
Derived from Greek
λεων (leon) meaning "lion"... [more]

LEONIDAS Λεωνιδας m Greek, Ancient Greek
From Greek
λεων (leon) "lion"... [more]

LEONTIOS Λεοντιος m Ancient Greek
Derived from Greek
λεων (leon) meaning "lion"... [more]

LEONTIUS Λεοντιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
LEONTIOS

LIGEIA Λιγεια f Greek Mythology, Ancient Greek
Derived from Greek
λιγυς (ligys) meaning "clear-voiced, shrill, whistling"... [more]

LINOS Λινος m Greek Mythology, Ancient Greek
Greek form of
LINUS

LINUS Λινος m Greek Mythology (Latinized), Ancient Greek (Latinized), German, Scandinavian
From the Greek name
Λινος (Linos) meaning "flax"... [more]

LYCURGUS Λυκουργος m Greek Mythology (Latinized), Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
Λυκουργος (Lykourgos), a Greek name which meant "deed of a wolf" from λυκου (lykou) "of a wolf" and εργον (ergon) "deed, work"... [more]

LYKOURGOS Λυκουργος m Greek Mythology, Ancient Greek
Greek form of
LYCURGUS

LYSANDER Λυσανδρος m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Λυσανδρος (Lysandros) which meant "a release of a man" from Greek λυσις (lysis) "a release" and ανδρος (andros) "of a man"... [more]

LYSANDRA Λυσανδρα f Ancient Greek
Feminine form of Lysandros (see
LYSANDER).

LYSANDROS Λυσανδρος m Ancient Greek
Greek form of
LYSANDER

LYSIMACHUS Λυσιμαχος m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Λυσιμαχος (Lysimachos) which meant "a loosening of battle", derived from λυσις (lysis) "a release, loosening" and μαχη (mache) "battle"...

LYSISTRATA Λυσιστρατη f Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Λυσιστρατη (Lysistrate) which meant "loosening the army", derived from λυσις (lysis) "a release, loosening" and στρατος (stratos) "army".

MELISSA Μελισσα f English, Dutch, Ancient Greek, Greek Mythology
Means "bee" in Greek...

MELITTA Μελιττα f Ancient Greek, German
Ancient Attic Greek variant of
MELISSA

METHODIOS Μεθοδιος m Ancient Greek
Greek form of
METHODIUS

METHODIUS Μεθοδιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Μεθοδιος (Methodios), derived from Greek μεθοδος (methodos) meaning "pursuit" or "method", ultimately from μετα (meta) "with" and οδος (hodos) "road"... [more]

METRODORA Μητροδωρα f Ancient Greek
Derived from Greek μητηρ (meter) "mother" (genitive μητρος (metros)) and δωρον (doron) "gift"... [more]

METROPHANES Μητροφανης m Ancient Greek
Derived from Greek μητηρ (meter) "mother" (genitive μητρος (metros)) and φανης (phanes) "appearing"... [more]

MILTIADES Μιλτιαδης m Ancient Greek
Derived from Greek
μιλτος (miltos) meaning "red earth"... [more]

MNASON Μνασων m Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Ancient Greek
Possibly means "reminding" in Greek...
[more]

MYRON Μυρων m English, Ancient Greek
Derived from Greek
μυρον (myron) meaning "sweet oil, perfume"... [more]

MYRRINE Μυρρινη f Ancient Greek
Derived from Greek
μυρον (myron) meaning "myrrh".

NEOPHYTOS Νεοφυτος m Ancient Greek
Greek name meaning "newly planted".

NEREUS Νηρευς m Greek Mythology, Ancient Greek, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek
Derived from Greek
νηρος (neros) meaning "water"... [more]

NICANOR Νικανωρ m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Νικανωρ (Nikanor), which was derived from νικη (nike) "victory"... [more]

NICOLAUS Νικολαος m German, Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of Nikolaos (see
NICHOLAS)... [more]

NICOMEDES Νικομηδης m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
NIKOMEDES

NICOSTRATUS Νικοστρατος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
NIKOSTRATOS

NIKANDROS Νικανδρος m Ancient Greek
Means "victory of a man" from the Greek elements
νικη (nike) "victory" and ανδρος (andros) "of a man"... [more]

NIKANOR Νικανωρ m Ancient Greek
Greek form of
NICANOR

NIKE Νικη f Greek Mythology, Ancient Greek
Means "victory" in Greek. Nike was the Greek goddess of victory.

NIKEPHOROS Νικηφορος m & f Ancient Greek, Greek Mythology
Means "carrying victory" from Greek
νικη (nike) "victory" and φορεω (phoreo) "to carry, to bear"... [more]

NIKETAS Νικητας m Ancient Greek
Derived from Greek
νικη (nike) meaning "victory"... [more]

NIKIAS Νικιας m Ancient Greek
Derived from Greek
νικη (nike) meaning "victory"... [more]

NIKODEMOS Νικοδημος m Ancient Greek, Biblical Greek, Greek
Original Greek form of
NICODEMUS

NIKOLAOS Νικολαος m Ancient Greek, Greek
Original Greek form of
NICHOLAS

NIKOMACHOS Νικομαχος m Ancient Greek
Means "battle of victory" from Greek
νικη (nike) "victory" and μαχη (mache) "battle".

NIKOMEDES Νικομηδης m Ancient Greek
Means "to think of victory", derived from Greek
νικη (nike) "victory" and μηδομαι (medomai) "to think"... [more]

NIKON Νικων m Ancient Greek, Russian
Derived from Greek
νικη (nike) meaning "victory".

NIKOSTRATOS Νικοστρατος m Ancient Greek
Means "army of victory" from Greek
νικη (nike) "victory" and στρατος (stratos) "army"... [more]

OLYMPIAS Ολυμπιας f Ancient Greek
Feminine form of
OLYMPOS... [more]

OLYMPIODOROS Ολυμπιοδωρος m Ancient Greek
From
Ολυμπος (Olympos) (of unknown meaning), the name of the mountain home of the Greek gods, combined with Greek δωρον (doron) "gift".

OLYMPOS Ολυμπος m Ancient Greek
From a Greek personal name which was derived from the place name
Ολυμπος (Olympos) (of unknown meaning), the name of the mountain home of the Greek gods.

ONESIMOS Ονησιμος m Ancient Greek, Biblical Greek
Original Greek form of
ONESIMUS

ONESIPHOROS Ονησιφορος m Ancient Greek, Biblical Greek
Original Greek form of
ONESIPHORUS

PAMPHILOS Παμφιλος m Ancient Greek
Means "friend of all" from Greek
παν (pan) "all" and φιλος (philos) "friend".

PANCRATIUS Πανκρατιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of Greek
Πανκρατιος (Pankratios) meaning "all power", derived from παν (pan) "all" and κρατος (kratos) "power"... [more]

PANKRATIOS Πανκρατιος m Ancient Greek
Original Greek form of
PANCRATIUS

PANTALEON Πανταλεων m Ancient Greek
Derived from the Greek elements
παντες (pantes) "all" and λεων (leon) "lion"... [more]

PANTHER Πανθηρ m Ancient Greek
Means "panther" in Greek.

PANTHERAS Πανθηρας m Ancient Greek
Derived from Greek
πανθηρ (panther) meaning "panther" (which is ultimately derived from the elements παν (pan) "all" and θηραω (therao) "to hunt")... [more]

PARAMONOS Παραμονος m Ancient Greek
Derived from Greek
παραμονη (paramone) meaning "endurance, constancy".

PELAGIA Πελαγια f Ancient Greek, Greek, Polish
Feminine form of
PELAGIUS... [more]

PELAGIOS Πελαγιος m Ancient Greek
Greek form of
PELAGIUS

PELAGIUS Πελαγιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Πελαγιος (Pelagios), which was derived from πελαγος (pelagos) "the sea"... [more]

PERICLES Περικλης m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Περικλης (Perikles), which was derived from the Greek elements περι (peri) "around, in excess" and κλεος (kleos) "glory"... [more]

PHAEDRUS Φαιδρος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Φαιδρος (Phaidros), which meant "bright"... [more]

PHERENIKE Φερενικη f Ancient Greek
Ancient Attic Greek form of
BERENICE

PHILANDROS m Greek Mythology, Ancient Greek
Ancient Greek form of
PHILANDER

PHILE Φιλη f Ancient Greek
Feminine form of
Φιλων (Philon) (see PHILO).

PHILIPPOS Φιλιππος m Ancient Greek, Biblical Greek
Greek form of
PHILIP

PHILO Φιλων m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Φιλων (Philon), which was derived from φιλεω (phileo) "to love"... [more]

PHILOKRATES Φιλοκρατης m Ancient Greek
Means "friend of power" from Greek
φιλος (philos) "friend" and κρατος (kratos) "power".

PHILON Φιλων m Ancient Greek
Ancient Greek form of
PHILO

PHILOTHEOS Φιλοθεος m Ancient Greek
Means "friend of god" from Greek
φιλος (philos) "friend" and θεος (theos) "god".

PHOCAS Φωκας m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Φωκας (Phokas), which meant "a seal" from Greek φωκη (phoke)... [more]

PHOIBE Φοιβη f Greek Mythology, Ancient Greek, Biblical Greek
Greek form of
PHOEBE

PHOIBOS Φοιβος m Greek Mythology, Ancient Greek
Greek form of
PHOEBUS

PHOKAS Φωκας m Ancient Greek
Greek form of
PHOCAS

PHOTINE Φωτινη f Ancient Greek
Derived from Greek
φως (phos) meaning "light"... [more]

PHOTIOS Φωτιος m Greek, Ancient Greek
Derived from Greek
φως (phos) meaning "light".

PLATO Πλατων m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Πλατων (Platon) which was derived from Greek πλατυς (platys) meaning "broad-shouldered"... [more]

PLATON Πλατων m Ancient Greek, Russian
Ancient Greek form of
PLATO

PLOUTARCHOS Πλουταρχος m Ancient Greek
Greek form of
PLUTARCH

POLYCARP Πολυκαρπος m Ancient Greek (Anglicized)
From the Greek name
Πολυκαρπος (Polykarpos), which meant "rich in fruit" from Greek πολυς (polys) "much" and καρπος (karpos) "fruit"... [more]

PORPHYRIOS Πορφυριος m Ancient Greek
Original Greek form of
PORFIRIO

PRAXITELES Πραξιτελης m Ancient Greek
Means "action towards an aim", derived from Greek
πραξις (praxis) "action, exercise" combined with τελος (telos) "aim, goal"... [more]

PROCHOROS Προχορος m Ancient Greek, Biblical Greek
Greek form of
PROCHORUS

PROKOPIOS Προκοπιος m Ancient Greek
Derived from Greek
προκοπη (prokope) "progress, advance"... [more]

PTOLEMAIOS Πτολεμαιος m Ancient Greek
Greek form of PTOLEMY

PTOLEMAIS Πτολεμαις f Ancient Greek
Feminine form of Ptolemaios (see PTOLEMY).

PYRRHOS Πυρρος m Greek Mythology, Ancient Greek
Greek form of
PYRRHUS

PYRRHUS Πυρρος m Greek Mythology (Latinized), Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Πυρρος (Pyrros) which meant "flame-coloured, red", related to πυρ (pyr) "fire"... [more]

PYTHAGORAS Πυθαγορας m Ancient Greek
Derived from Greek
Πυθιος (Pythios), a name of Apollo, and αγορα (agora) "market"... [more]

RHODEΡοδη f Ancient Greek, Biblical Greek, Biblical Latin
Greek form of
RHODA

ROXANA f English, Spanish, Romanian, Ancient Greek (Latinized)
Latin form of
Ρωξανη (Roxane), the Greek form of the Persian or Bactrian name روشنک (Roshanak) which meant "bright" or "dawn"... [more]

ROXANE Ρωξανη f French, English, Ancient Greek
French and English form of
ROXANA... [more]

SAPPHO Σαπφω f Ancient Greek
Possibly from Greek
σαπφειρος (sappheiros) meaning "sapphire" or "lapis lazuli"... [more]

SELEUCUS Σελευκος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Σελευκος (Seleukos), of unknown meaning... [more]

SIMONIDES Σιμωνιδης m Ancient Greek
Derived from Greek
σιμος (simos) "flat-nosed" and ειδος (eidos) "kind, type"... [more]

SOCRATES Σωκρατης m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Σωκρατης (Sokrates), which was derived from σως (sos) "whole, unwounded, safe" and κρατος (kratos) "power"... [more]

SOKRATES Σωκρατης m Ancient Greek
Greek form of
SOCRATES

SOLON Σολων m Ancient Greek
Means "wisdom" in Greek...
[more]

SOPHIA Σοφια f English, Greek, German, Ancient Greek
Means "wisdom" in Greek...
[more]

SOPHOCLES Σοφοκλης m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Σοφοκλης (Sophokles), which was derived from Greek σοφος (sophos) "skilled, clever" and κλεος (kleos) "glory"... [more]

SOPHUS Σοφος m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Σοφος (Sophos) which meant "skilled, clever".

SOSIGENES Σωσιγενης m Ancient Greek
Means "born safely" from Greek
σως (sos) "safe, whole, unwounded" and γενης (genes) "born"... [more]

SOSTRATE Σωστρατη f Ancient Greek
Means "safe army" from Greek
σως (sos) "safe, whole, unwounded" and στρατος (stratos) "army".

STEPHANOS Στεφανος m Ancient Greek, Biblical Greek, Greek
Ancient and modern Greek form of
STEPHEN

STRATON Στρατων m Ancient Greek
Derived from Greek
στρατος (stratos) meaning "army"... [more]

SYNTYCHE Συντυχη f Biblical, Biblical Greek, Ancient Greek
Ancient Greek name meaning "common fate"...
[more]

TELESPHOROS Τελεσφορος m Ancient Greek
Greek form of
TÉLESPHORE

TELESPHORUS Τελεσφορος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name Telesphoros (see
TÉLESPHORE).

THAIS Θαις f Ancient Greek
Possibly means "bandage" in Greek...
[more]

THALES Θαλης m Ancient Greek
Derived from Greek
θαλλω (thallo) meaning "to blossom"... [more]

THEMISTOCLES Θεμιστοκλης m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Θεμιστοκλης (Themistokles), which meant "glory of the law" from θεμιστος (themistos) "of the law, of customs" and κλεος (kleos) "glory"... [more]

THEOCRITUS Θεοκριτος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
Θεοκριτος (Theokritos), a Greek name which meant "judge of god" from θεος (theos) "god" and κριτης (krites) "judge, critic"... [more]

THEODORA Θεοδωρα f English, Greek, Ancient Greek
Feminine form of
THEODORE... [more]

THEODOROS Θεοδωρος m Greek, Ancient Greek
Original Greek form of
THEODORE

THEODORUS Θεοδωρος m Ancient Greek (Latinized), Dutch
Latinized form of the Greek name Theodoros (see
THEODORE).

THEODOSIA Θεοδοσια f Ancient Greek, Greek
Feminine form of
THEODOSIUS

THEODOSIOS Θεοδοσιος m Ancient Greek
Original Greek form of
THEODOSIUS

THEODOSIUS Θεοδοσιος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Θεοδοσιος (Theodosios) which meant "giving to god", derived from θεος (theos) "god" and δοσις (dosis) "giving"... [more]

THEODOTOS Θεοδοτος m Ancient Greek
Original Greek form of
THEODOTUS

THEODOTUS Θεοδοτος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Θεοδοτος (Theodotos) which meant "given to god" from θεος (theos) "god" and δοτος (dotos) "given"... [more]

THEODOULOS Θεοδουλος m Ancient Greek
Original Greek form of
THEODULUS

THEODULUS Θεοδουλος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Θεοδουλος (Theodoulos) which meant "slave of god", derived from θεος (theos) "god" and δουλος (doulos) "slave"... [more]

THEOKLEIA Θεοκλεια f Ancient Greek
Ancient Greek form of
THEKLA

THEOKRITOS Θεοκριτος m Ancient Greek
Original Greek form of
THEOCRITUS

THEOPHANES Θεοφανης m Ancient Greek
Means "manifestation of God" from Greek
θεος (theos) "god" and φανης (phanes) "appearing"... [more]

THEOPHANIA Θεοφανια f Greek, Ancient Greek
Feminine form of
THEOPHANES

THEOPHILA Θεοφιλα f Ancient Greek
Feminine form of
THEOPHILUS

THEOPHILOS Θεοφιλος m Ancient Greek
Original Greek form of
THEOPHILUS

THEOPHILUS Θεοφιλος m Biblical, Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Θεοφιλος (Theophilos) which meant "friend of god", derived from θεος (theos) "god" and φιλος (philos) "friend"... [more]

THEOPHYLAKTOS Θεοφυλακτος m Greek, Ancient Greek
Means "guarded by god" from Greek
θεος (theos) "god" and φυλασσω (phylasso) "to guard"... [more]

THERON Θηρων m Ancient Greek
Means "hunter" in Greek.

THUCYDIDES Θουκυδιδης m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Θουκυδιδης (Thoukydides), derived from θεου (theou) "of god" and κυδος (kydos) "glory"... [more]

TIMAEUS Τιμαιος m Ancient Greek (Latinized), Biblical Latin, Biblical
Latinized form of the Greek name
Τιμαιος (Timaios) meaning "honour"... [more]

TIMAIOS Τιμαιος m Ancient Greek, Biblical Greek
Greek form of
TIMAEUS

TIMO (2) Τιμω f Ancient Greek
Feminine form of
TIMON

TIMON Τιμων m Ancient Greek, Biblical, Biblical Greek, Biblical Latin
Derived from Greek
τιμη (time) meaning "honour, esteem"... [more]

TIMOTEUS Τιμοθεος m Ancient Greek (Latinized)
Variant of
TIMOTHEUS

TIMOTHEA Τιμοθεα f Ancient Greek, Greek
Feminine form of
TIMOTHY

TIMOTHEOS Τιμοθεος m Ancient Greek, Biblical Greek
Greek form of
TIMOTHY

TRYPHAINA Τρυφαινα f Biblical Greek, Ancient Greek
Greek form of
TRYPHENA

TRYPHON Τρυφων m Greek, Ancient Greek
Derived from Greek
τρυφη (tryphe) meaning "softness, delicacy"... [more]

TRYPHOSA Τρυφωσα f Biblical, Biblical Greek, Ancient Greek
Derived from Greek
τρυφη (tryphe) meaning "softness, delicacy"... [more]

TYCHO Τυχων m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Τυχων (Tychon) meaning "hitting the mark"... [more]

TYCHON Τυχων m Ancient Greek
Greek form of
TYCHO

XANTHE Ξανθη f Greek Mythology, Ancient Greek
Derived from Greek
ξανθος (xanthos) meaning "yellow" or "fair hair"... [more]

XANTHIPPE Ξανθιππη f Ancient Greek
Feminine form of the Greek name
Ξανθιππος (Xanthippos), which meant "yellow horse" from ξανθος (xanthos) "yellow" and ιππος (hippos) "horse"... [more]

XENIA Ξενια f Greek, Ancient Greek
Means "hospitality" in Greek...
[more]

XENO Ξενω f Ancient Greek
Feminine form of XENON

XENOCRATES Ξενοκρατης m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name Ξενοκρατης (Xenokrates) which meant "foreign power", derived from ξενος (xenos) "foreign, strange" and κρατος (kratos) "power"... [more]

XENON Ξενων m Ancient Greek
Derived from Greek
ξενος (xenos) meaning "stranger, foreigner".

XENOPHON Ξενοφων m Ancient Greek
Means "foreign voice", derived from Greek
ξενος (xenos) "foreign, strange" and φωνη (phone) "voice"... [more]

ZENAIS Ζηναις f Ancient Greek
Ancient Greek variant of
ZENAIDA

ZENO Ζηνων m Ancient Greek (Latinized)
From the Greek name
Ζηνων (Zenon), which was derived from the name of the Greek god ZEUS... [more]

ZENOBIA Ζηνοβια f Ancient Greek
Means "life of Zeus", derived from Greek
Ζηνο (Zeno), a prefix form of the name of ZEUS, combined with βιος (bios) "life"... [more]

ZENOBIOS Ζηνοβιος m Ancient Greek
Masculine form of
ZENOBIA

ZENON Ζηνων m Ancient Greek, Polish
Older form of
ZENO, as well as the modern Polish form.

ZEPHYROS Ζεφυρος m Greek Mythology, Ancient Greek
Greek form of
ZEPHYR

ZOE Ζωη f English, Greek, Ancient Greek
Means "life" in Greek...
[more]

ZOPYROS Ζωπυρος m Ancient Greek
Means "glowing" in Greek...
[more]

ZOSIME Ζωσιμη f Ancient Greek
Feminine form of Zosimos (see
ZOSIMUS).

ZOSIMOS Ζωσιμος m Ancient Greek
Original Greek form of
ZOSIMUS

ZOSIMUS Ζωσιμος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of
Ζωσιμος (Zosimos), a Greek name derived from ζωσιμος (zosimos) meaning "viable" or "likely to survive"... [more]

ZOTICUS Ζωτικος m Ancient Greek (Latinized)
Latinized form of the Greek name
Ζωτικος (Zotikos), derived from ζωτικος (zotikos) meaning "full of life"... [more]

ZOTIKOS Ζωτικος m Ancient Greek
Original Greek form of
ZOTICUS