θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 21, 2009

Ο φιλλέλλην αυτοκράτωρ Νέρων απελευθερώνει την Ελλάδα

Το ακριβές κείμενο του λόγου πού εκφώνησε ό Νέρωνας στά 'Ίσθμια στις 28 Νοεμβρίου του 67 μ.Χ., διά του οποίου ή Ελλάδα γίνονταν ελεύθερη και απαλλάσσονταν άπό κάθε φόρο.

Το κείμενο αυτό, χαραγμένο ευθύς μετά τήν εκφώνηση του λόγου, είναι τό αυθεντικότερο σέ ελληνική γλώσσα:

“άπροσδόκητον ύμείν, άνδρες έλληνες, δωρεάν, ει και μηδέν της έμής μεγαλοφροσύνης άνέλπιστον χαρίζομαι τοσαύτην όσην ουκ έχωρήσατε αίτήσασθαι: πάντες οί τήν Άχαΐαν και τήν έως νυν Πελοπόννησον κατοικούντες έλληνες λάβετ' έλευθερίαν άνεισφορίαν, ην ούδ' εν τοις εύτυχεστάτοις υμών πάντες χρόνοις έσχετε - ή γάρ άλλοτρίοις ή άλλήλοις έδουλεύσατε. Είθε μεν ούν άκμαζούσης της Ελλάδος παρειχόμην ταύτην τήν δωρεάν, ίνα μου πλείονες άπολαύωσι της χάριτος - διό και μέμφομαι τον αιώνα προδαπανήσαντά μου τό μέγεθος της χάριτος. Και νυν ου δι' έλεον υμάς, άλλα δι' εύνοιαν ευεργέτου, αμείβομαι δέ τους θεούς υμών, ών και διά γης και διά θαλάττης αεί μοι προνόου μένων πεπείραμαι, ότι μοι τηλικαύτα εύεργετείν παρέσχον. Πόλεις μέν γάρ και άλλοι ήλευθέρωσαν ηγεμόνες, Νέρων δέ όλην έπαρχείαν.»