θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 05, 2009

Οι θεοί είναι το θεμέλιον πάσης αυθεντίας, η κυβέρνησις, οι νόμοι, η δικαιοσύνη, απορρέουν εξ αυτών.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.
Ο Τεταρτος βαθμός μυήσεως των Πυθαγορείων, καί ο τελευταίος. Μόνον μετά τήν ολοκλήρωσιν της μυητικής αγωγής, ο μύστης πλέον ηδύνατο νά επιδοθεί εις τήν πολιτικήν. Πράγματι η πολιτική είναι η πολυπλοκωτέρα καί πλειστας απογοητεύσεις εγκυμονούσα τέχνη, διότι οι πολίται έχουν μόνον εγωιστικάς καί υλόφρονας τάσεις, η δέ μάζα είναι κωφή καί τυφλή εις τήν απλήν έκκλησιν προς το καθήκον καί τήν αρετήν.
Ιδού μία συντομωτάτη περίληψις των άρχων των :

Οι θεοί είναι το θεμέλιον πάσης αυθεντίας, η κυβέρνησις, οι νόμοι, η δικαιοσύνη, απορρέουν εξ αυτών. Η αναγνώρισις της ιεραρχίας είναι η βάσις ταύτης της κοινωνικής τάξεως.
Πρέπει συνεπώς νά υπακούωμεν εις τους νόμους καί νά αγωνιζώμεθα κατά της παρανομίας. Ιδιαιτέρα φροντίς πρέπει νά δίδεται εις τήν κοινωνικήν αγωγήν της νεότητος. οι ηγεμόνες και οι κυβερνήται πρέπει να είναι αμερόληπτοι καί αξιοπρεπείς, νά συμπεριφέρονται ως πατέρας προς τους διοικούμενους.
Πρέπει νά τιμώνται τά θέσμια ως προς τήν λατρείαν των προγόνων, τόν σεβασμόν των γονέων, τό πνεύμα της οικογενείας, ή ασκησις της φιλοξενίας, η μετριοφροσύνη και ο αυτοσεβασμός. Ούτω η κοινωνία θά είναι ευτυχής και θά ευηρερή.


Πρέπει να αφοπλίζει τους καταστροφείς της εθνικής ιδέας, τους σκεπικιστάς και σοφιστάς, των οποίων αί ενέργειαι προεκάλεσαν τόν αφανισμόν τόσων ανθούντων πολιτισμών.

Η ευτυχία όλων επιτυγχάνεται διά προσανατολισμού των επιθυμιών καί παθών της νεότητος προς ιδανικά ευγενή καί αφιλοκερδή. Διά συμπιέσεως της αυξήσεως των περιουσίων, διά σώφρονος κατανομής των βαρών, δι αναπτύξεως της συνεργασίας όλων των τάξεων της πολιτείας. Μερικαί πόλεις εγνώρισαν ύπέρμετρον πλούτον καί χλιδήν. Μεθ ο εκάμθησαν υπό τόν ζυγόν της ηδονής καί της μαλθακότητος.
Προς αποφυγήν της καταστροφής ας περιωρίσωμεν τήν κατάπτωσιν των ηθών καί των θεσμών. Ούτω θά εξασφαλισθεί η ευδαιμονία της πολιτείας.


Bιβλιογρ. J. Μallinger , Οι βαθμοί μυήσεως των Πυθαγορείων έν "ΣΦΙΓΞ" 1952, 384.