θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, June 02, 2009

ΖΑΚ ΝΙΚ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ " Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ"


Κατά τους Ολυμπιακούς του Ελσίνκι Φιλλανδίας (1952) ό κ. Καρυωτάκης ήταν αρχηγός της Ελληνικής παλαιστικης ομάδος. Κατά την Όλυμπιάδα αυτή, ώς γνωστόν, ό παλαιστής Αντώνης Γεωργούλης {τώρα πρόεδρος της Ελληνικής Όμοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης), είχε άνακηρυχθεί έκτος Ολυμπιονίκης. Τότε τά μέλη της Ελληνικής ομάδος είχαν στό στήθος την Ελληνική σημαία τής ξηράς, που μοιάζει λίγο με τήν Σουηδική καί τήν Φιλανδική. Μετά τήν λαμπρη νίκη του Γεωργοΰλη επί του πρωταθλητού τής Αργεντινής, ή ομάς τής Πάλης αποτελούμενη άπό τους: Παναγιωτόπουλο, Πετμεζά, Γεωργούλη καί Καρυωτάκη, βρέθηκε μέσα σ' ένα άπό τά μεγάλα καταστήματα του Ελσίνκι γιά νά αγορά­σουν τά μέλη της μερικά αναμνηστικά. Στους υπαλλήλους του καταστήματος έ­κανε εντύπωση η σημαία μας πού έμοιαζε μέ τήν δική τους καί ρώτηοαν μέ πε­ριέργεια:
"Τίνος κράτους είσαστε παλληκάρια;".
Ό κ. Καρυωτάκης εξήγησε ότι ήσαν παλαισταί τής Ελλάδος, στά Γαλλικά που του απηύθυναν τήν ερώτησι. Οι υπάλληλοι δεν κατάλαβαν καί ο κ. Καρυωτάκης επανέλαβε τή λέξι Έλλάς στά γαλλικά, αγγλικά καί φιλλανδικά. Κανείς δέν μπόρεσε νά καταλάβη τίνος κράτους ήσαν. "Κρεϊκα" επανέλαβαν μερικοί (τό Ελλάς στά φιλλανδικά)

"Δέν τό γνωρίζουμε τό κράτος αυτό". Τότε ό αρχηγός τής Ελληνικής ομάδος τους είπε: "Πως είναι δυνατόν, σείς πού οργανώνετε τώρα Ολυμπιακούς αγώ­νες νά μή γνωρίζεται τί θά πή Κρέϊκα".
Ό κύκλος των υπαλλήλων διαρκώς μεγάλωνε, καί ό ένας ερωτούσε τόν άλ­λο εάν γνώριζε πιό κράτος είναι τό Ελλάς (τό Κρέϊκα). Ό κ. Καρυωτάκης άρχισε τότε νά τους έξηγεί πώς οι αγώνες αυτοί πήραν τό όνομα "Όλυμπιακοί" καί ότι οι Ελληνες έπί δέκα καί πλέον αιώνες οργάνωναν μέ μεγαλοπρέπεια τους Όλυμπιακούς αυτούς αγώνες σ ένα μέρος τής Ελλάδος πού λέγεται "Ο­ΛΥΜΠΙΑ". Ολοι παρακολουθούσαν μέ ενδιαφέρον γιατί τό Ελσίνκι ήταν ανάστατο μέ τήν όργάνωσι τών Ολυμπιακών αγώνων καί απορούσαν πώς δέν γνώρι­ζαν ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Πάντως δέν είχαν καταλάβει ακόμη ποιο ήταν αυτό τό περίφημο κράτος, όταν μιά μικρή υπάλληλος φώναξε: " Α, εγώ κατάλαβα ποιο είναι τό κράτος "Κρεϊκα". Είναι τό κράτος της Μαυράκη".

Καί τότε όλοι κατάλαβαν γιά ποια χώρα μιλούσαμε. Σημειώνουμε πώς ένα χρόνο πρίν (το 1951) ή Μαυράκη είχε άνακηρυχθεί δεύτερη σε διαγωνισμό καλλονής μέ πρώτη τη Φιλλανδέζα Κουουζελα. Γ' αυτό όλοι γνώριζαν τό "κράτος της Μαυράκη".

'Από τότε ο κ. Καρυιωτάκης αποφάσισε νά γράψή στά γαλλικά την ιστορία της Ελληνικής Αθλήσεως καί των Ολυμπιακών Αγώνων των Ελλήνων, επειδή δέ υπήρξε αθλητής καί άπό τους έργάτας του αθλητισμού των Βαρέων αγωνι­σμάτων (Πάλης, Πυγμαχίας καί Αρσεως Βαρών), έγραψε καί την ιστορία των αγωνισμάτων αυτών, πού τόσο τιμούσαν οι αρχαίοι προγονοί μας.