θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 10, 2009

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Χρυσοσπηλιάς
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Χρυσοσπηλιάς ΦολεγάνδρουΗ Φολέγανδρος νησί της άγονης γραμμής μέχρι πριν λίγα χρόνια, "σιδερείη" και δυσπρόσιτη ακόμη περισσότερο στην αρχαιότητα, έκρυβε μέσα της ένα θησαυρό. Το σπήλαιο "Χρυσοσπηλιά" που βρίσκεται στη ΒΑ. πλευρά του νησιού, στην πλαγιά του Παλαιόκαστρου και πριν το ακρωτήρι Παναγιά.Μετά τον πρώτο μεγάλο χώρο της εισόδου ακολουθεί ένας μακρύς θάλαμος 70μ. με πλάτος που ποικίλει σημαντικά και επικοινωνεί με τον πρώτο μέσω ενός μικρού διαδρόμου. O θάλαμος αυτός χαρακτηρίζεται από έντονο σταλαγμιτικό διάκοσμο με δισκοειδείς σταλακτίτες.O λιθωματικός διάκοσμος ακολουθεί σε μία διαδρομή 300μ. στο εσωτερικό, με ποικίλους σχηματισμούς, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο εντυπωσιακό! Όπου η φύση άφησε ακάλυπτα σημεία, οι αρχαίοι "επισκέπτες" της σπηλιάς φρόντισαν να τα καλύψουν αναγράφοντας το όνομά τους και αυτό του συντρόφου τους. Πρόκειται για ονόματα "εφήβων καλών" που έπαιρναν μέρος σε μία μυητική τελετή.Είναι βέβαιο ότι η συνέχιση της ανασκαφής θα διαφωτίσει περισσότερο τα πράγματα και ότι η προβολή του σπηλαίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή θα κάνει γνωστό το αντικείμενο στο ευρύτερο κοινό.
Δρ. Βιβή Βασιλοπούλου Προϊσταμένη της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


7ΗΛ.5299000 ΡΑΧ:5228894 ΤΕΙΕΧ223482 .ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
χιλιαδες σπή­λαια της χώρας που έχει στη δικαιο­δοσία της η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας είναι και οαρχαιολογικός χώρος Χρυσοσπηλιάς στη Φολέγανδρο. Βρίσκεται στηνπλαγιά Παλαιοκάστρου, πριν από το Ακρωτήρι Παναγιά, δεν είναι όμως α­πό τα πιο προσιτά, αν και η πρόσβα­ση μπορεί να γίνει τόσο από την ξη­ρά όσο και από τη θάλασσα. Τα πε­ρισσότερα σκαλοπάτια που είχαν λα­ξευτεί στην αρχαιότητα, γνωστά σαν «Ελληνικά σκαλιά», είχαν καταστρα­φεί, ευτυχώς όμως πριν από λίγαχρόνια το πρόβλημα της αναρρίχησης έλυσαν με κίνδυνο της ζωής τους (και χρήματα του υπουργείου Αιγαίου) κάποιοι τεχνίτες.
Τριάντα μικρά σκαλοπάτια μέχρι την ελλειψοειδή είσοδο και τον πρώ­το θάλαμο έλυσαν το πρόβλημα της πρόσβασης στο σπήλαιο αυτό, που έ­κρυβε πολλούς θησαυρούς. Πληροφορίες για τα μυστικά του παρουσιά­στηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου «Η συμβολή του υπουργείου Αιγαίου στην έρευνα και ανάδειξη του πολι­τισμού του αρχιπελάγους», που έγινε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, αλλά και στην ενδιαφέρουσα έκδοση που συνόδευσε αυτήν την πρωτο­βουλία. Εκεί η δρ Βιβή Βασιλοπού­λου, προϊσταμένη της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, εξηγεί μεταξύ άλλων: «Η ανά­πτυξη του σπηλαίου είναι σχεδόν γραμμική με γενική κατεύθυνση ΒΔ. Μετά τον πρώτο μεγάλο χώρο της ει­σόδου, ακολουθεί ένας μακρύς θάλαμος 70 μ., με πλάτος που ποικίλλει σημαντικά και επικοινωνεί με τον πρώτο μέσω ενός μικρού διαδρόμου. Ο θάλαμος αυτός χαρακτηρίζεται α­πό έντονο σταλαγμιτικό διάκοσμο, με δισκοειδείς σταλακτίτες».
Ο λιθωματικός διάκοσμος ακουλουθεί σε μια διαδρομή 300 μ. στο ε­σωτερικό, με ποικίλους σχηματισμούς, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο εντυπωσιακό. «Οπου η φύση άφησε ακάλυπτα σημεία, οι αρχαίοι "επισκέπτες" της σπηλιάς φρόντισαν να τα καλύψουν αναγράφοντας το όνο­μα τους και αυτό του συντρόφου τους. Πολλές φορές», συνεχίζει η κ. Βασιλοπούλου, «πρόσθεταν και ένα επίθετο, δηλωτικό του τόπου καταγωγής τους, όπως Σερίφιος, Κρης, Ηλείος, Νάξιος. Πρόκειται για ονόμα­τα «εφήβων καλών» που έπαιρναν μέρος σε μια μυητική τελετή, που παραδίδεται και στους αρχαίους συγγραφείς της κλασικής Ελλάδος, όπωδ π.χ. ο Εφορος, συγγραφέας του 4ου αι. π.Χ. και το σύνολο συνιστά ένα μοναδικό είδος παγκοσμίως».
Τα ονόματα γράφτηκαν με φυσικό αργιλικό υλικό, πηλό με οξείδια σιδή­ρου σε ανοιχτό ή σκούρο χρώμα, που διατηρείται ανάγλυφο. Σε άλλα ση­μεία φαίνεται ότι οι επισκέπτες χρησιμοποιούσαν τον πηλό αυτό για να επιστρώσουν την επιφάνεια όπου
χάραζαν με αιχμηρό εργαλείο. «Είναι βέβαιον ότι οι αναγραφές αυτές των ονομάτων σε αριθμό και έκταση κα­ταλαμβάνουν τα τοιχώματα και την οροφή τριών τουλάχιστον θαλάμων», υπογραμμίζει η προϊσταμένη της Εφορείας Σπηλαιολογίας και α­ποτελούν «το κατ' εξοχήν αρχαιολο­γικό περιεχόμενο αυτής της σπη­λιάς».
Στίς δοκιμαστικές τομές βρέθηκαν θραύσματα από αγγεία χρηστικά, ό­πως χύτρες και αποθηκευτικά, ό­στρακα, σκύφοι, λυχνάρια ελληνιστι-κής εποχής, ρωμαϊκό νόμισμα, πήλι­νο ομοίωμα φαλλού «το οποίο συνδέ­εται θεματικά και με τη μύηση των ε­φήβων» κ.ά.
Το έργο της εφορείας δεν τελείωσε ακόμη, αφού σκοπός είναι να ευρευνηθεί το σπήλαιο και να γίνει γνω­στό και στο ευρύ κοινό. Η Ελλάδα, άλλωστε, κρύβει πολλούς ανάλογους θησαυρούς.