θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, May 26, 2009

«Στο Αφγανιστάν καταστρέφουν ελληνιστικές αρχαιότητες»Ε. Τ. 09 ΜΑΡ. 2001

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κραυγή αγωνίας από τον αρχαιολόγο Βίκτωρα Σαρηγιαννίδη

«Οι καταστροφές αρχαιοτήτων στο Αφγανιστάν πληγώνουν την Ελλάδα άσο καμιά άλλη χώρα». Κραυγή αγωνίας από τον αρχαιολόγο κ. Βίκτωρα Σαρηγιαννίδη. Οι ανασκαφές του, στο Αφγανιστάν, έφεραν στο φως ένα θησαυρό της ελληνιστικής εποχής, η τύχη του οποίου αγνοείται...
«Μπροστά στα μάτια μας χάνεται η ελληνική ιστορία.
Η Ελλάδα πρέπει να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα» .

Του Αντώνη Καρατζαφέρη


Τον τελευταίο καιρό η ματά του κ. Σαρηγιαννίδη είναι στραμμένη στην Κεντρική Ασία. Οι αντικρουόμενες ειδήσεις για καταστροφές αρ­χαιοτήτων από τους Ταλιμπάν μεγαλώνουν την ανη­συχία του. Υπόφερα σιην ι­δέα και μόνο πω ανεκτίμητης αξίας αρχαιολογικοί θησαυροί, άμεσα συνδεδεμέ­νοι με την ιστορία της Ελλάδος, μπορεί να πέσουν θύματα του θρησκευτικού φανατι­σμού. Γνώστης της περιοχής καί ' των ιδιομορφιών της , ο κ. Σαρηγιαννίδης είχε απευ­θύνει, χρό­νια πριν, έκκληση προς την ελληνική πολιτεία να μερίμνησει για τη σωτηρία των αρχαιολογικών θησαυρών. «Πριν από χρόνια» λέει στον «Ε.Τ.» «προειδοποίησα την ελληνική αρχαιολογική κοινότητα, με εισήγηση μου στην Ακαδημία Αθηνών, για τον κίνδυνο να χαθούν ή να καταστραφούν οι ελληνιστι­κές αρχαιότητες. Είχα επι­σήμανα από τότε πως πρέπει να απευθυνθούμε στην Ουνέσκο και άλλους διεθνείς Οργανισμούς. Εστειλα ο ί­διος αμέτρητες αποστολές στην
Ουνέσκσο. Συναντήθηκα μά­λιστα στην Κεντρική Ασία με τον Φρενιερίκο Μαγιόρ, στον οποίο εξέθεσα το πρόβλη­μα. Κανένα όφελος...».
Ανασκαφές
Πόντιος από την Τασκένδη, διδάκτωρ Αρχαιολογίας στοπανεπιστήμιο της Μόσχας ,ο Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης ανέσκαψε στο Βόρειο Αφγα­νιστάν τους βασιλικούς τά­φους του ελληνιστικού βα­σιλείου της Βακτριανής. Από το 1969 άρχισε να πραγμα­τοποιεί ανασκαφές στην πε­ριοχή. Το 1978 ήταν η τυχερή του χρονιά. Στο Τιλιά Τεπέ ανακάλυψε τους βασι­λικούς τά­φους του ελληνιστικού βασιλείου που ίδρυσαν οι στραπώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είκοσι χιλιάδες χρυσά κτερίσματα ήρθαν στο φως... θησαυρός μονα­δικός για την ελληνιστική πε­ρίοδο σε όλη την Κεντρική Ασία. Ποια είναι η τύχη του θησαυρού σήμερα; Κανείς δεν γνωρίζει. «Στην ουσία η παγκόσμια κοινόιητα δεν έ­χει αντικρίσει το χρυσάφι του Τιλιά Τεπέ. Ο θησαυρός πα­ρουσιάστηκε στο μουσείο της Καμπούλ για ένα μικρό διάστημα μετά την ανακάλυψη του. Στη συνέχεια το μου­σείο βομβαρδίστηκε». Τις τελευιαίες πληροφορίες για την τύχη του θησαυρού ο κ. Σα­ρηγιαννίδης τις πήρε από δη­μοσιογράφο της γαλλικής ε­φημερίδας «Λε Φιγκαρό» ο ο­ποίος για ένα διάστημα, πριν από δύο χρόνια, έζησε στην Καμπούλ.
«Ο δημοσιογράφος αυτός με δυσκολία απέσπασε την ά­δεια να δει το θησαυρό στα υπόγεια της τράπεζας. Λίγο καιρό αργότερα του ανακοί­νωσαν ότι ένας από τους πο­λέμαρχους διέφυγε στο Βορ­ρά της χώρας, παίρνοντας μαζί του τοχρυσό. ςΑυτές εί­ναι οι πληροφορίες που έχω».
Ο κ. Βίκτωρ Σαρηγιαννί­δης δεν μπορεί να κρύψει την ανησυχία και τη θλίψη του. «θέλω να σας επαναλάβω ό­τι η χώρα που έχει τις μεγαλύτερες απώλειες αυιήν τη στιγμή από τις καταστροφές που συντελούνται στο Αφγα­νιστάν είναι η Ελλάδα. Τα ελ­ληνιστικά ευρήματα που φι­λοξενούνταν στο μουσείο της Καμπούλ - ανάμεσα τους ε­ξαιρετικής τέχνης λάρνακες με παραστάσεις - είναι μο­ναδικά στον κόσμο.

Τα ίχνη
Με την καταστροφή τους χάνονται τα ίχνη του Ελλη­νισμού στην Ανατολή. Και να σκεφτείτε πως αυτά συμ­βαίνουν στις αρχές του 21ου αιώνα. Μπροστά στα μάτια της φωιισμένης παγκόσμιας κοινόιητας χάθηκε μια κα­ταπληκτική συλλογή αρχαίων κοσμημάιων και κανείς δεν έκανε τίποτα για να τη σώσει».Β. Σαρηγταννίδης: Η Ελλάδα δεν μπορεί να συναγωνι­στεί τις ανεπτυγμένες οικονο­μικά χώρες. Η φωνής της ό­μως στο χώρο της Αρχαιολο­γίας μπορεί και πρέπει να έ­χει βαρύτητα.
Η Ελλάδα δεν πρέπει να α­σχολείται αυτή τη στιγμή με το τι είπαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
Γιατί μπροστά στα μάτια μας χάνεται η ελληνική ιστορία. Η Ελλάδα πρέπει να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοι­νότητα.
«Ε.Τ.»: Το υπουργείο Πολιτισμού αλλά και άλλοι διεθνείς φορείς προσφέρθηκαν να αγοράσουν ή να φιλοξε­νήσουν αρχαιότητες από το Αφγανιστάν προκειμένου να
τις διασώσουν. Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να αποδώ­σει μια τέτοια κίνηση;
Β.Σ. Ακούω πως το Μη­τροπολιτικό Μουσείο της Νέ­ας Υόρκης συγκεντρώνει χρή­ματα για να αγοράσει αρχαι­ότητες από το Αφγανιστάν. Κατά τηγνώμη μου, δεν χρει­άζονται χρήματα οι Ταλιμπάν. Διεθνή αναγνώριση χρειάζο­νται. Με τους Ταλιμπάν πρέ­πει να συμφωνήσεις, δεν μπο­ρείς να τους πολεμήσεις.
Ειρήνη
Μερικά χρόνια τώρα συνο­μιλεί μαζί τους ο πρόεδρος του Τουρκμενιατάν, Σαπαρμουράτ Νιγιάζοφ, για να επέλθει ειρήνη ανάμεσα στις συ­γκρουόμενες φατρίες. Πιστεύω ότι η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να έρθει σε συμφωνία μαζί τους μέσω του προέδρου.


«Ε.Τ.».· Τι είδους άνθρω­ποι είναι οι Ταλιμπάν;
Β.Σ.: Είναι άνθρωποι με ά­γρια ένστικτα, που νεννήθκαν κάτω από πυροβολισμούς. Το μόνο που είναι ικανοί να κά­νουν είναι να πυροβολούν, να σκοτώνουν και να καταστρέ­φουν... Το θέμα δημιουργή­θηκε επειδή το Ισλάμ απαγο­ρεύει την ανθρώπινη απεικό­νιση των θεών. Τον 7ο αιώνα, που οι Αραβες έφεραν τη θρη­σκεία στην Κεντρική Ασία, δεν υπήρχαν οβίδες.
Ετσι, κατέστρεφαν με τα χέ­ρια τα πρόσωπα των γλυπτών. Αιώνες αργότερα, εμφανίστη­καν οι νέοι βάρβαροι, οι οποίοι δυστυχώς έχουν οβίδες. Οι δύο νινοντιαίοι Βούδες που απει­λούνται με καταστροφή είναι μοναδικά μνημεία στον κόσμο.