θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, November 04, 2008

θύελλα στα Ιωάννινα με τον δάσκαλο που δεν παραδίδει θρησκευτικά

■ ΕΣΠΡΕΣΣΟ ■ Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008

Θύελλα έχει ξεσπάσει στην εκ­παιδευτι­κή κοινό­τητα των Ιωαννίνων εξαιτίας της τακτικής ενός δασκάλου δημοτι­κού σχολείου που απο-καθήλωσε το εικόνισμα του Χριστού πάνω από το μαυροπίνακα και αρ­νείται να διδάξει στα παιδιά το μάθημα των Θρησκευτικών επικαλούμενος την ιδεολογία του! Στους γονείς προκάλεσε ερωτήματα το γεγονός ότι από την αρχή του σχολικού έτους δεν εί­δαν ποτέ τα παιδιά τους να διαβάζουν Θρησκευ­τικά... Οταν τα ρωτού­σαν, άκουγαν έκπληκτα ότι ο δάσκαλος δεν τα εξέταζε ποτέ στο συγκε­κριμένο μάθημα! Οσοι επιχείρησαν να μάθουν τι τους είχε παραδώσει για την επόμενη φορά που θα είχαν μάθημα, έμειναν άφωνοι ακούγο­ντας ότι δεν τους παρέδίδε ποτέ! Αντίθετα μάλι­στα, έλεγε στους μαθη­τές του να διαβάσουν ό,τι θέλουν (!) μέσα από το σχολικό βιβλίο!Οι απορίες των γονέ­ων έγιναν οργή όταν τα παιδιά τους πληροφόρη­σαν ότι ο εκπαιδευτικός κατέβασε με την έναρξη της χρονιάς την εικόνα του Χριστού από τον τοί­χο λέγοντας στους μαθη­τές του ότι δεν είναι σω­στό να υπάρχουν εικόνες μέσα στην τάξη! Οπως ήταν φυσικό, αρκετοί γο­νείς κατέφυγαν στον δι­ευθυντή του δημοτικού σχολείου, ο οποίος δεν έδειξε να παραξενεύεται από τη στάση του δασκά­λου. Τους αποκάλυψε μά­λιστα ότι και στο παρελ­θόν είχε προκαλέσει με παρόμοιες ενέργειες και είχε ισχυριστεί ότι η πο­λιτική ιδεολογία του δεν του επιτρέπει να διδά­σκει Θρησκευτικά! Η τα­κτική του αυτή του είχε στοιχίσει την ποινή της επίπληξης, αλλά παρ' όλα αυτά δεν πτοήθηκε!Μπορεί το «πιστεύω» καθενός να είναι σεβα­στό, αλλά βέβαια δεν του δίνει το δικαίωμα να προσπαθεί να το επιβάλει στους μικρούς μαθητές περιγελώντας έτσι το θρη­σκευτικό συναίσθημα των ίδιων και των γονιών τους. Ετσι οι τελευταίοι κατέφυγαν έξαλλοι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για να καταγγείλουν την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού υπο­βάλλοντας εγγράφως τις διαμαρτυρίες τους και ζη­τώντας να ληφθούν άμε­σα μέτρα. Η Διεύθυνοη κί­νησε αμέσως τις προβλε­πόμενες διαδικασίες εις βάρος του δασκάλου που φαίνεται πως δεν σέβεται τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του εκπαιδευ­τικού, ούτε τον όρκο που έδωσε να τηρεί το νόμο και να διδάσκει τους μα­θητές του να κάνουν το ίδιο, παραδίδοντας όλα τα μαθήματα που προβλέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμ­μα. Ετσι, διέταξε Ενορκη Διοικητική Εξέταση και τον κάλεσε να απολογη­θεί. Ο «ασυμβίβαστος» εκπαιδευτικός κινδυνεύει τώρα ακόμη και με από­λυση, εφόσον είναι υπό­τροπος...