θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, October 14, 2019

Έξ απαλών ονύχων.

 
 
 Ο εξ απαλών ονύχων δημοκόπος. 
«Έξ απαλών ονύχων. Γίνεται χρήσις τής φράσεως με την έννοιαν «άπό βρεφικής (παιδικής- τρυφερός) ήλικίας». Α.χ. αυτόν τον άνθρωπον τον γνωρίζω έξ άπαλών ονύχων (άπό την κούνια του), ή, αυτός έχει καλήν άνατροφήν έξ άπαλών ονύχων κ.λ.
Άναφέρεται ύπό του Πλουτάρχου εις την «Περί παίδων άγωγής» πραγματείαν του (κεφάλ. V) «. . . τό δή λεγόμενον, έξ ονύχων (άπαλών) άγαπώσαι τά τέκνα...)). Ή παρατήρησις «τό δή λεγόμενον» σημαίνει ότι ή παροιμιακή αυτή φράσις έκυκλοφόρει έν Έλλάδι πρό τής έποχής του Πλουτάρχου.
Σχολ. εις Plutarque «Sur Γ education des en- fants» («Les Auteurs Grecs», έκδ. Librairie Hachette et Cie, 1876, σελ. 112) «έξ ονύχων άπαλών», expression proverbiale chez les grecs = παροιμίακή εκφρασις παρά τοις 'Έλλησιν.
Ό Κικέρων (Epist. I, 6, 2) γράφει σχετικώς: «... ut Graeci dicunt, unguiculis es cognitus», όπως λέγουσιν οί Έλληνες, έξ άπαλών ονύχων είναι γνωστός. Καί παρ’ Όρατίω : «De tenero ungui». (LID. SC. 325/3, παραπ. Άνθολ. ΓΙαλατ. 5. 129). (Unguis -is = όνυξ άνθρώπων καί ζώων. Unguiculus = ύποκορ. όνύχιον δακτύλων. Tener, era, erum = άπαλός, τρυφερός).