θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, October 23, 2019

«Έξιλαστήριον θύμα». Τό προσφερόμενον παρ’ άρχαίοις ώς θυσία.

 
 
«Έξιλαστήριον θύμα».
 
Τό προσφερόμενον παρ’ άρχαίοις ώς θυσία πρός τούς θεούς (άνθρωπος ή ζωον) πρός «έξιλασμόν», πρός καταπράϋνσιν τής οργής του θείου, εξευμενισμόν κ.λ.π. Σήμερον χρησιμοποιείται μεταφορικώς ή φράσις επί περιπτώσεων, καθ’ ας έπιρρίπτεται εύθύνη ή καταδικάζεται πρόσωπόν τι, αθώον εν πάση περιπτώσει, έπί σκοπώ όπως μή άποκαλυφθώσιν, είτε έκ συμφέροντος τίνος είτε έκ λόγων γενικωτέρας σκοπιμότητος, οί πραγματικώς ένοχοι ή υπεύθυνοι.

Ό Αισχύλος είς τόν «Προμηθέα Δεσμώτην» (28 κ.έ.) αποκαλεί «φιλάνθρωπον» τον ήρωα τής τραγωδίας Προμηθέα, ο οποίος διά τήν άγάπην του πρός τούς ανθρώπους, θεός αύτός, ήγνόησε τον «χόλον» των θεών καί έχάρισε (διά τής γνωστής κλοπής) τό πυρ είς τούς άνθρώπους (βλ. «Προμηθεύς»), ύποστάς τό μαρτύριον νά καρφωθή είς τόν βράχον καί νά παραμένη εκεί «όρθοστάδην άυπνος, ού κάμπτων γόνυ».
'Ο Πλάτων έξ άλλου γράφει είς τόν «Μενέξενον» (237 Α), ότι είναι αξιέπαινοι οί αποθανόντες έν πολέμω αγαθοί (γενναίοι) άνδρες, οί όποιοι αντάλλαξαν την ζωήν των μέ την σωτηρίαν των ζώντων. («. . .άνδρας άγαθούς επαινούντες, οί.,.τήν τελευτήν άντί τής των ζώντων σωτηρίας ήλλάξαντο»).
'Η διαφορά μεταξύ του «Λόγου του Θεού» καί τής διδασκαλίας των ποιητών καί φιλοσόφων είναι, ότι ή «Θυσία» του Προμηθέως άπέβλεψεν είς την ψυχικήν καί πνευματικήν «σωτηρίαν» των άνθρώπων, ήγουμένην παντός άλλου έν τω κόσμω τούτω αγαθού.