θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, September 16, 2019

«Δορυφόρος».

 
 
 «Δορυφόρος».
 
 Μεταφορικώς ο έξηρτημένος. Είς την άρχαιότητα ό ώπλισμένος μέ δόρυ ακόλουθος καί φύλαξ βασιλέων ή αρχόντων ή είλως άκόλουθος έλευθέρου Σπαρτιάτου, φέρων έν εκστρατεία τάς άποσκευάς καί τό δόρυ αύτου. Δορυφόρα κράτη : τά εχοντα έξηρτημένην έξωτερικήν πολιτικήν. Έν τη ’Αστρονομία : τά κινούμενα πέριξ των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος σφαιρικά ή σφαιροειδή σκοτεινά σώματα.