θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 20, 2019

Δύ' ήμέραι γυναικός εΐσιν ήδισται" "Όταν γαμή τις κάκφέρη τεθνηκυΐαν.

 
 
 
«Δύ' ήμέραι γυναικός εΐσιν ήδισται"
"Όταν γαμή τις κάκφέρη τεθνηκυΐαν».
(A.L. σελ. 56).
 
 
Στίχοι του σατιρικού ποιητού του 6ου π.Χ. αί. 'Ιππώνακτος έξ ’Εφέσου, ο οποίος, μέ αρκετόν μισογυνισμόν, διατυπώνει τήν άποψιν, ότι δύο είναι αί γλυκύταται ήμέραι του άνδρός εις τάς μετά τής γυναικός σχέσεις του, ή μία κατά τούς γάμους του καί ή άλλη κατά τήν «εκφοράν» της (πρός τό νεκροταφείον).