θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 05, 2019

«Εύρηκα».

 
 
«Εύρηκα».

'Η άναφώνησις του διάσημου έκ Συρακουσών τής Σικελίας μαθηματικού Άρχιμήδους (287-212 π.Χ.), όταν άνεκάλυψε τήν άποκαλουμένην έκτοτε «’Αρχήν του Άρχιμήδους». Κατά τήν «άρχήν» ταύτην «τά βαρύτερα του ύγροΰ άφεθέντα είς τό ύγρόν οίσείται κάτω, έστ’ αν καταβάντι, καί έσσουνται κουφότερα έν τώ ύγρώ τοσουτον, όσον έχει τό βάρος του ύγρού του ταλικουτον όγκον έχοντος, άλικος έστίν ό του στερεού μεγέθεος όγκος» ( = τά βαρύτερα του ύγρού σώματα βυθιζόμενα έντός ύγροΰ χάνουν έκ του βάρους των τόσον, όσον είναι τό βάρος του ύγρού τό οποίον καταλαμβάνουν — εκτοπίζουν — δηλ. ό ογκος του σώματος του έμβαπτιζομένου εντός του ύγρου). Κατά τον Ρωμαΐον άρχιτέκτονα Βιτρούβιον (Marcus Vitruvius Pollio 88-26 π.Χ.), εις τό περί άρχιτεκτονικής σύγγραμμά του («De Archi- tectura» IX, 3), ό ’Αρχιμήδης, ευρισκόμενος εις τό λουτρόν, άνεκάλυψε τόν τρόπον, δι’ ού θα έλυε τό πρόβλημα της εις χρυσόν περιεκτικότητος του «στεφάνου του 'Ιέρωνος», έξελθών δε ώς ήτο γυμνός έκ του λουτρου εις την οδόν έφώναζεν : «εύρηκα, εύρηκα». Τούτο δε διότι παρετήρησεν δτι έκ του λουτήρος έξεχύθη ποσότης ΰδατος έκτοπισθείσα ύπό του σώματός του. «Καί λουόμενος ώς φασιν έκ τής ύπερχύσεως έννοήσας τήν του στεφάνου μέτρησιν οΐον εκ τίνος κατοχής ή έπιπνοίας έξήλατο βοών εύρηκα καί τοΰτο πολλάκις φθεγγόμενος έβάδιζεν». (Πλουτάρχου εις τήν πραγματείαν «ότι ούδ’ ήδέως ζήν έστιν κατ’ Επίκουρον». Ε.Λ.Η. 706/3). Ό τύραννος των Συρακουσών 'Ιέρων είχε παραδώσει ποσότητα χρυσου εις χρυσοχόον τινά πρός κατασκευήν στεφάνου διά νά τόν προσφέρη ώς εύχαριστήριον ανάθημα εις τούς Θεούς. *0 ελεγχος του στεφάνου διά τής «λυδίας λίθου» άπέδειξε νοθείαν δι* άναμίξεως άργύρου. Ό δέ 'Ιέρων, θέλων νά διαπιστώση τό μέγεθος τής νοθείας άνευ δμως καταστροφής του έξαιρετικής τέχνης στεφάνου, έθεσεν εις τόν ’Αρχιμήδη τό πρόβλημα πώς θά ήτο δυνατόν νά έξακριβωθή ή νοθεία, άνευ άποσυνθέσεώς του διά του πυρός. Ό δέ ’Αρχιμήδης διά τής ώς άνωτέρω άνακαλυφθείσης «άρχής» του προέβη εις διαφόρους μετρήσεις (βάρος ΰδατος έκτοπιζομένου ύπό ισοβαρών πρός τό του στεφάνου βάρος δγκων έκ χρυσου άφ* ένός καί έξ άργύρου άφ’ έτέρου) καί δι’ υπολογισμών καθώρισε τήν ποσότητα του άργύρου, ήτις ειχε προστεθή εις τό μίγμα, μέ άνάλογον άφαίρεσιν χρυσου, διαπιστωθείσης οΰτω τής κλοπής.