θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, September 25, 2019

Τηλεφωνική συνομιλία.

 
  
 
One word in that Zelensky transcript absolutely LEAPS off the page ...
 
C R O W D S T R I K E 
 
CrowdStrike, the controversial cybersecurity firm that the Democratic National Committee chose over the FBI in 2016 to examine its compromised computer servers, never produced an un-redacted or final forensic report for the government because the FBI never required it to, the Justice Department has admitted.
The revelation came in a court filing by the government in the pre-trial phase of Roger Stone, a long-time Republican operative who had an unofficial role in the campaign of candidate Donald Trump. Stone has been charged withmisleading Congress, obstructing justice and intimidating a witness.
The filing was in response to a motion by Stone’s lawyers asking for “unredacted reports” from CrowdStrike in an effort to get the government to prove that Russia hacked the DNC server. “The government … does not possess the information the defandant seeks,” the filing says.
In his motion, Stone’s lawyers said he had only been given three redacted drafts. In a startling footnote in the government’s response, the DOJ admits the drafts are all that exist. “Although the reports produced to the defendant are marked ‘draft,’ counsel for the DNC and DCCC informed the government that they are the last version of the report produced.”
In other words CrowdStrike, upon which the FBI relied to conclude that Russia hacked the DNC, never completed a final report and only turned over three redacted drafts to the government.
 
Μία λέξη σε αυτή τη μεταγραφή Zelensky απολύτως αποκόπτεται από τη σελίδα ...
C R O W D S T R I K E 

Η CrowdStrike, η αμφισβητούμενη εταιρεία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που η Δημοκρατική Εθνική Επιτροπή επέλεξε για το FBI το 2016 για να εξετάσει τους συμβιβαστούς διακομιστές υπολογιστών της, ποτέ δεν παρήγαγε μια μη αναθεωρημένη ή τελική ιατροδικαστική έκθεση για την κυβέρνηση, διότι το FBI δεν το ζήτησε ποτέ. .

Η αποκάλυψη ήρθε σε ένα δικαστήριο που κατέθεσε η κυβέρνηση στην προδικαστική φάση του Ρότζερ Στόουν, ενός μακροχρόνιου Ρεπουμπλικανιού πράκτορα που είχε ανεπίσημα ρόλο στην εκστρατεία του υποψηφίου Ντόναλντ Τράμπ. Η Stone έχει κατηγορηθεί για την παραδοχή του Κογκρέσου, παρεμποδίζοντας τη δικαιοσύνη και εκφοβίζοντας έναν μάρτυρα.

Η κατάθεση ήταν σε απάντηση σε μια κίνηση από τους δικηγόρους της Stone ζητώντας "μη εκδομένες εκθέσεις" από την CrowdStrike σε μια προσπάθεια να πάρει η κυβέρνηση να αποδείξει ότι η Ρωσία έχει χάσει το διακομιστή DNC. "Η κυβέρνηση ... δεν διαθέτει τις πληροφορίες που επιζητεί ο ενδιάμεσος," λέει η κατάθεση.

Κατά τη δική του πρωτοβουλία, οι δικηγόροι της Stone είπαν ότι είχαν λάβει μόνο τρία εκδοθέντα σχέδια. Σε μια εκπληκτική υποσημείωση στην απάντηση της κυβέρνησης, το DOJ παραδέχεται ότι τα σχέδια είναι όλα όσα υπάρχουν. "Παρόλο που οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν στον εναγόμενο χαρακτηρίζονται ως« σχέδιο », ο σύμβουλος της DNC και του DCCC πληροφόρησε την κυβέρνηση ότι είναι η τελευταία έκδοση της έκθεσης που παράχθηκε.

Με άλλα λόγια, το CrowdStrike, με το οποίο το FBI βασίστηκε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία έχει χάσει την DNC, δεν ολοκλήρωσε τελικά μια τελική έκθεση και απλώς ανέλυσε τρία τροποποιημένα σχέδια στην κυβέρνηση.