θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, September 17, 2019

Δούρειος ίππος

 
 
 
«Δούρειος ίππος».
 
Μεταφορικώς πανούργον καί δόλιον μέσον διά τήν έπιτυχίαν σκοπού τίνος. ’Εκ του ύπερμεγέθους ξυλίνου ίππου, τόν όποιον μετεχειρίσθησαν οί Αχαιοί πρός έκπόρθησιν τής Τροίας τή υποδείξει του Όδυσσέως. (Δούρειος καί δουράτειος ή δουράτεος [δόρυ] = ξύλινος).
Είς τήν τραγψδίαν του «Τρωάδες» (στ. 13-14), ό Εύριπίδης παίζων μέ τήν διπλήν σημασίαν τής λ. δόρυ (ξύλον αλλά καί κοντάρι - όπλον) λέγει ότι άπεκλήθη «δούρειος ίππος», όχι διότι ήτο έκ ξύλου, άλλά διότι έκρυπτεν έντός αυτού τά δόρατα τών πολεμιστών.