θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, April 24, 2019

Θυσία αίματος
Θυσία αίματος

Η Θυσία αίματος απαιτεί μεγάλη ανάκτηση ψυχής και ψυχοθεραπεία σε πλανητική κλίμακα κατά τη διάρκεια του κύκλου της Αναλήψεως. Αυτές οι ψυχές που υπέφεραν, έχοντας σκοτωθεί σε πολέμους για το Θεό ή που έγιναν θυσία αίματος, ήταν η πηγή ενεργειακής εξουσίας που συγκρατήθηκε για να διατηρήσει την εισαγωγή της σταύρωσης και τη βίαιη αρχιτεκτονική του συστήματος των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Κάθε Θυσία του αίματος είναι S.R.A. (Satanic Ritual Abuse). Ένα από τα κύρια συστήματα του πλανητικού ελέγχου είναι ο θρησκευτικός φανατικός χριστιανικός και ισλαμικός προγραμματισμός. Ήταν αυτά τα προγράμματα που τα χειρίστηκαν για να θέσουν το πλανητικό πεδίο και το συλλογικό ανθρώπινο μυαλό στην πίστη πως είναι Αλήθειες και αποκαλύψεις από τον Θεό. Αυτοί ήταν οι χειρισμοί του ελέγχου του μυαλού για να προσκυνήσουν έναν ψεύτικο Θεό και τα ενεργιακά αποτελέσματα ήταν βαμπιρικά που βλάπτουν την ανθρώπινη θεϊκή ψυχή της ομάδας. [3]
 
Blood Sacrifice
Blood Sacrifice requires much soul retrieval and soul healing work on a planetary scale during the Ascension Cycle. These suffering souls, having being killed over the wars over God, or made as a blood sacrifice, were the energetic power source harnessed to retain the crucifixion insert and its violent religious belief system architecture. All Blood Sacrifice is Satanic Ritual Abuse. One of the main systems of planetary control is the religious fundamental Christian and Islamic programming. It was these programs that were manipulated to condition the planetary field and the collective human mind into believing these as Truths and revelations from God. These were the Mind Control manipulations to worship a False God, and the energetic results were vampiric and damaging to the group human divine soul.[3]