θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, April 24, 2019

Μολώχ, μια οντότητα δέσμευσης.

 
 
Μολώχ, μια οντότητα δέσμευσης.
 
Ο Μολώχ είναι μια οντότητα δέσμευσης της ψυχής και ένα ενεργητικό δοχείο που χρησιμοποιείται σε τελετές SRA. Πολλές φορές ο Μολώχ χρησιμοποιείται στο σατανικό τελετουργικό για να συλλέγει και να διασπείρει τις ζωτικές ενέργειες των ανθρώπων σε ιεραρχίες σατανικών πνευμάτων. Όταν ένα ποσοστό ανθρωπίνων όντων συλλέγει ζωτικές δυνάμεις και πνευματικές ενέργειες από σατανικά πνεύματα, το άτομο διατρέχει υψηλό κίνδυνο να συνδεθεί η ψυχή του, τον ψυχικό κατακερματισμό, τη σκοτεινή χειραγώγηση και την κατοχή. Ο "Μολώχ" είναι ένα είδος σιφωνίου που χρησιμοποιείται από τις οντότητες της Σεληνιακής αλυσίδας (Moon Chain), καθώς και από τις σατανικές δυνάμεις για να "μαρκάρουν" τα παιδιά της γης με την υπογραφή του "Μολώχ" όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μερικοί από τους αποδεκτούς  "συνήθεις τρόπους" ξεκινούν όσο το δυνατόν νωρίτερα και είναι μέσω του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, όπως η περιτομή.
 
 
Moloch is a Soul Binding entity and energetic container used in SRA rituals. Many times Moloch is used in the satanic ritual to collect and disperse the human beings vital energies to hierarchies of Satanic spirits. When a percentage of the human beings vital forces and spiritual energies are collected by satanic spirits, the person is high risk for soul binding, mental fragmentation, dark manipulation and possession. The "Moloch" is a type of siphoning construct that is used by the Moon Chain entities as well as Satanic forces to "mark" the children of earth with the Moloch signature as early as possible. Some of the accepted "common ways" this begins as early as possible is through genital mutilation, such as circumcision.