θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 08, 2018

Ἕωλα ὀρθόδοξα ἐπιχειρήματα

 


Ἕωλα ὀρθόδοξα ἐπιχειρήματα

Στὴ θεματολογία τῆς ἐφημερίδας «Ὀρθόδοξος Τύπος» περιλαμβάνονται συνεχῶς
ἄρθρα, ὅπου ἀναπτύσσονται οἱ γνωστὲς χριστιανικὲς θέσεις περὶ δῆθεν διαχρονικῆς
συμπόρευσης Ἑλληνισμοῦ – Χριστιανισμοῦ καὶ ἄλλα παρόμοια. Στὸ φύλλο τῆς 4ης Ἰα-
νουαρίου 2008 γιὰ παράδειγμα διαβάζουμε, ὅτι γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ «εἶ-
χον φροντίσει νὰ προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι», κι ὅτι
«ὅλοι συμφωνοῦν, ὅτι ἡ φιλοσοφία ἐπιχειρεῖ νὰ προσεγγίσῃ τὴν ἀλήθεια. Ἐνῷ ἡ Χρι-
στιανικὴ Διδασκαλία (τοῦ Κυρίου μας, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων
Πατέρων) εἶναι ἡ Ἀλήθεια ἐξ ἀποκαλύψεως».
Προφανῶς οἱ συντάκτες τῆς εὐσεβοῦς ἐφημερίδας δὲν διάβασαν ἢ ἂν τὸ διάβασαν
δὲν θέλησαν νὰ καταλάβουν τίποτε ἀπὸ τὸ πρόσφατο Ἀφιέρωμά μας «Φιλοσοφία καὶ
Θεοκρατία: Ὅπου ἀκμάζει ἡ μία, ἐξαφανίζεται ἡ ἄλλη» (τ. 306.), στὸ ὁποῖο περιέχον-
ται τὰ ἄρθρα: «Ἡ χαώδης διαφορὰ φιλοσοφίας-θεολογίας», «Θεοκρατικὴ μεταφυσι-
κή: Ἡ δολοφόνος τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου» καὶ «Ἡ παραχάραξη τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης
στὰ μοναστήρια».
 
Περιοδικο "Δαυλος" Τ. 315