θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 18, 2018

Ὁ σφετερισμὸς τοῦ Εἰκοσιένα ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία

 
 
Ἀξιότιμε κ. διευθυντά,
Ἐπὶ τοῦ σημειώματος τοῦ κ. Γ.Ν. Βαλιώτη
(ἐπιστολή: «Ὁ κ. Στυλιανίδης, ἡ Παναγία καὶ
τὸ ’21», «Δαυλός», τ. 314, σελ. 22158-22160) θὰ
ἤθελα νὰ παρατηρήσω τὰ ἀκόλουθα:

1. Καλῶς παραθέτει τόπους καὶ ἡμερομηνίες
ἐξεγέρσεως τῶν Ἑλλήνων προγενέστερες τῆς
25ης.03.1821. Ὁμοίως ὀρθῶς ἀναφέρει, ὅτι δια-
κεκριμένοι ἱστορικοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν δέ-
χονται ὡς σωστὴ τὴν ἐπίσημη ἡμερομηνία.

2. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἡμέρας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
εἶναι μεταγενέστερη καὶ ἐντάσσεται στὴν προ-
σπάθεια τῆς Διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ-
κλησίας νὰ καρπωθῇ ὀφέλη ἀπὸ μίαν Ἐπανά-
στασιν, στὴν ὁποίαν αὐτὴ εἶχε προηγουμένως
ποικιλοτρόπως ἐναντιωθῆ. Ἐν ὄψει τοῦ ὅτι ἡ
ἐξέγερσις ἐφούντωνε σὲ διάφορα σημεῖα τῆς
χώρας, ὁ καθορισμὸς μιᾶς συμβολικῶς ἑνωτι-
κῆς ἡμερομηνίας θὰ εἶχε κάποιο νόημα. Δυστυ-
χῶς δὲν ἔγινε οὔτε αὐτό.

3. Πάντως ἀπὸ ἐνδεχομένη ἀλλαγὴ τῆς ἐπισήμου ἡμερομηνίας τὰ Καλάβρυτα δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν. Ἡ Ἐπανάστασις ἐκεῖ ἄρχισε, ἀλλὰ τὴν 7η Μαρτίου 1821 (γεγονότα 07- 09.03.1821).

Μετὰ Τιμῆς
Κ.Γ. Βγενόπουλος
Συνταξιοῦχος δικηγόρος
 
ΔΑΥΛΟΣ 316, Σεπτέμβριος 2008 22377