θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 08, 2018

Πῶς θὰ μάθουν οἱ ἀγγλόφωνοι, ὅτι μιλοῦν Ἑλληνικά; 
Πῶς θὰ μάθουν οἱ ἀγγλόφωνοι, ὅτι μιλοῦν Ἑλληνικά;
 
Ἀξιότιμε κ. διευθυντά,
Ὑπηρετῶ σὲ πολυεθνικὸ ὀργανισμὸ στὴν
Ἱσπανία. Καθημερινὰ ἡ χρήση τῆς Ἀγγλικῆς
Γλώσσας μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ δείξουμε
στοὺς συναδέλφους ἄλλων κρατῶν, ὅτι μιλᾶνε
Ἑλληνικὰ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν. Ἦταν ἀπερί-
γραπτη ἡ ἔκπληξη ἑνὸς Καναδοῦ, ὅταν τοῦ ἐξή-
γησα τὸ νόημα τῆς λέξης philanthropy. Μετὰ
τὴν πρώτη ἔκπληξη καὶ ἐνδιαφέρον ὅμως ἀκό-
μα καὶ οἱ περισσότερο δεκτικοὶ ἀντιδροῦν ἀρ-
νητικά. «Καλά, ὅλα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ξεκίνη-
σαν;» Ἐδῶ πλέον ἀπαιτοῦνται βιβλία, γιὰ νὰ
ὑποστηρίξῃς τὶς ἀπόψεις σου. Καὶ μάλιστα βι-
βλία εἰς τὴν Ἀγγλική, καθ’ ὅσον πολλὲς φορὲς εἶ-
ναι δύσκολο νὰ μεταφράσῃς καὶ νὰ ἀποδώσῃς
πιστὰ λεπτὰ νοήματα καὶ ἔννοιες, ὅπως αὐτὲς
ποὺ πραγματεύεται τὸ περιοδικό σας. Πέραν
τούτου γνωρίζετε καλύτερα ἀπὸ ἐμένα, ὅτι τὸ
γραπτὸ κείμενο διαβάζεται, ξαναδιαβάζεται,
κυκλοφορεῖ καὶ ὁπωσδήποτε ἀντιμετωπίζεται
μὲ μεγαλύτερη σοβαρότητα ἀπὸ τὸν προφορι-
κὸ λόγο. Πολλὰ ὅμως ἀπὸ τὰ βιβλία, ποὺ κυ-
κλοφοροῦν στὸ ἐμπόριο στὴν Ἀγγλικὴ καὶ ἀφο-
ροῦν στὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα καὶ Πολιτισμό, ἐκ-
φράζουν «παγιωμένες» ἀπόψεις – στὴν καλύτε-
ρη περίπτωση –, στρεβλὲς πολλὲς φορές, ὅπως
ἔχει ἀποδειχτῆ μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ «Δαυ-
λοῦ». Ἐν κατακλεῖδι μεταφράστε τὸν Δαυλὸ
ἢ κάποια ἐπιλεγμένα ἄρθρα του στὰ Ἀγγλικὰ
(τοὐλάχιστον). Δῶστε τὴν δυνατότητα σὲ ἀν-
θρώπους, ποὺ δὲν μιλοῦν τὴν γλῶσσα μας, νὰ
γίνουν κοινωνοὶ τῆς ὕλης του.

Εὐχαριστῶ
Παναγιώτης Γκοτζαμάνης
Μαδρίτη