θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 08, 2018

Οἱ ἀρχαιολογικὲς ἐπιδόσεις τοῦ «μάγειρα» κ. Μαμαλάκη.

 
 
Οἱ ἀρχαιολογικὲς ἐπιδόσεις ἑνὸς μάγειρα

Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου,
Σὲ δύο προηγούμενα τεύχη τοῦ «Δαυλοῦ»
ἀναγνῶστες ἔγραψαν γιὰ τὸν τρόπο λειτουργί-
ας τοῦ «μάγειρα» κ. Μαμαλάκη.
Προσφάτως τὸν εἶδα πάλι νὰ προβάλλῃ σὲ
κάποια περιοχὴ ἕναν ναὸ τοῦ ἁγίου Νικολάου
ἀνεβάζοντάς τον στὰ ὕψη. Σκέφτηκα καὶ θυμή-
θηκα ἀμέσως τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὴν Μονὴ Ἐσφιγ-
μένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ εἶχε δημοσιεύσει
ὁ «Δαυλός» (σ.σ. βλ. «Δ», τ. 267), καὶ δείχνει
τὸν ἅγιο αὐτὸν νὰ καταστρέφῃ μὲ συνεργάτες
του –πιθανὸν ἁγίους– ἑλληνικὰ γλυπτικὰ καλ-
λιτεχνήματα.
Θὰ συνεχίσω, γιατὶ ἔχω ἀντιληφθῆ ὅτι ὁ Χρι-
στιανισμὸς δὲν εἶναι ὁ μόνος τομέας, ποὺ ἀφο-
ρᾷ τὸν κ. Μαμαλάκη. Ὅταν πῆγε στὴν Ἰορδανία,
προέβαλε ἔντονα τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶ-
ρο τῆς ἑλληνικῆς Πεντάπολης μὲ τοὺς κίονες
καὶ μαρμάρινους τάφους της. Ἀφοῦ εἶπε τὰ
ὑπὲρ γιὰ τὰ μνημεῖα αὐτά, μὲ ἐνθουσιῶδες χα-
μόγελο κατέληξε: «Μὰ φυσικὰ εἶναι τόσο σπουδαῖα ὅλα αὐτά, ἀφοῦ ἀπὸ ἐδῶ πέρασαν οἱ... Φοίνικες»!
Πάλι ἔμεινα ἔκπληκτος, γιατὶ ἐνῷ ἡ «camera»
ἔδειχνε μόνον ἑλληνικὰ γράμματα στοὺς τά-
φους, τὸ ἀγνόησε τελείως καὶ δὲν ἀναφέρθηκε
διόλου σ’ αὐτά.
Συνεχίζοντας θ’ ἀναφερθῶ στὴν ἐπίσκεψή
του στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου, ὅταν ἦλθε, ἐν-
θουσιάστηκε καὶ ἀπὸ τὴν ποικιλία τῶν φαγη-
τῶν της.
Στὴ συνέχεια βέβαια ἀνέβηκε, ἐπισκέφτηκε
καὶ θαύμασε τὸ «Τσαοὺς μοναστήρι» (Μονὴ
Βλατάδων), ποὺ γνωρίζουμε ἀπὸ ἄρθρο τοῦ
«Δαυλοῦ», τὸ πῶς οἱ μοναχοί του πρόσφεραν
τὴν Θεσσαλονίκη στοὺς πολιορκητὲς Τούρκους
καὶ προκάλεσαν τὴν σφαγὴ πολλῶν κατοίκων
(σ.σ. βλ. «Δ», τ. 287).
Τελειώνοντας, κ. Λάμπρου, ἂς παρακαλέσου-
με τὴν ἁγία (;) Σιών, ποὺ τὴν ἀνέφερε ὁ Μαμαλάκης,
ὅταν τὴν προσκύνησε καὶ τὴν ἐξύψωσε
σὲ πόλη τῆς Λέσβου, νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τοὺς μὴ
Ἕλληνες, ποὺ ἔχουν τὸ ἐπάνω χέρι σὲ ὅλα τὰ
τηλεοπτικὰ κανάλια τῆς χώρας μας.

Μὲ ἐκτίμηση
Παναγ. Ἰατροῦ