θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 11, 2018

Οἱ «ἐρωτοτροπίες» τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς Ὀθωμανοὺς

 
 
Ὡς γνω στόν, ὁ ὀρ θό δο ξος Κλῆ ρος εἶ ναι ὁ κύ ριος ὑ πεύ θυ νος ὡς πρὸς τὴν ἱ στορι κὴ ἐ πι λο γὴ νὰ ὑ πα χθῇ τὸ 1453 ἡ Βυ ζαν τι νὴ Αὐ το κρα το ρί α στὴν ὀ θω μα νι κὴ κυριαρχία ἀντὶ στὸν δυτικοευρωπαϊκὸ πολιτισμικὸ χῶρο. Αὐτὸ δὲν ἔγινε φυσικὰ γιὰ δογματικοὺς ἢ ἐθνικοὺς λόγους, ἀλλὰ γιατὶ ἡ ἀνώτερη ἐκκλησιαστικὴ κάστα ἐκτίμησε ὅτι μὲ τοὺς Ὀθωμανοὺς θὰ διατηροῦσε τὰ ἐπὶ Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων προνόμιά της. Ὡστόσο οἱ «ἐρωτοτροπίες» τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς Ὀθωμανοὺς εἶχαν ἀρχίσει πολὺ ἐνωρίτερα, πρᾶγμα ποὺ φανερώνει μακροπρόθεσμο πολιτικὸ σχεδιασμὸ (ἄλλη μιὰ ἀπόδειξη, ὅτι δὲν ὑφίσταντο δογματικοὶ ἢ ἐθνικοὶ λόγοι γιὰ τὴν τουρκόφρονα στάση τῆς Ἐκκλησίας). Π.χ. οἱ μονὲς τοῦ Ἅγιου Ὄρους ἤδη ἀπὸ τὸ 1372 εἶχαν προσφέρει γῆν καὶ ὕδωρ στὸν σουλτάνο (1).

Δαυλός Τ. 315