θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 11, 2018

Ἁγιο-άνδρειο Πανεπιστήμιο Πατρῶν;

 
 
 
 
Ἁγιοάνδρειο Πανεπιστήμιο Πατρῶν;
 

Τὸ πα ρα πλεύ ρως σκί τσο δὲν ἐ λή φθη ἀ πὸ εἰ κό νι σμα ναοῦ ἢ μο να στη ριοῦ,
ἀλλὰ ἀ πὸ ἔγ γρα φο ἀ νω τά του πνευ ματι κοῦ ἱ δρύ μα τος τῆς σύγ χρο νης Ἑλ λά δας. Ὁ ἅ γιος Ἀν δρέας με τα φέ ρων χια στὶ σταυ ρὸ ἀ πο τε λεῖ τὸν ἐ πί ση μο λο γότυ πο τοῦ Πα νε πι στη μί ου Πα τρῶν. Ὁ πνευ μα τι κὸς εὐ νου χισμὸς τῶν κα τοί κων τῆς θε ο κρα τού με νης σύγ χρο νης Ἑλ λάδας εἶ ναι τέ τοι ος, ὥ στε κα θη γη τὲς καὶ φοι τη τὲς οὐ δό λως ἀν τι δροῦν. Τὸ ἑ πό με νο βῆ μα θὰ εἶ ναι νὰ με το νο μά σουν τὸ Πα νε πι στή μιο Πα τρῶν στὸν ἐν ἐ πι κε φα λί δι τίτ λο.