θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 08, 2018

Γερμανοὶ ἀνακάλυψαν ἴχνη Μινωϊτῶν στὴ Γερμανία

 


Γερμανοὶ ἀνακάλυψαν ἴχνη Μινωϊτῶν στὴ Γερμανία

Ἀνάμεσα στὰ εὑρήματα τῶν πολυετῶν ἀνασκαφῶν στὴν περιοχὴ τοῦ Νόρντφρισ-
λαντ τῆς Γερμανίας συγκαταλέγονται μιὰ λόγχη ἀπὸ μπροῦντζο, μιὰ μινωικὴ σφραγῖ-
δα, κεραμικὰ δοχεῖα κ.ἄ. Τὸ Ἐργαστήριο Πυρηνικῆς Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς
Βόννης, ποὺ ἀνέλυσε τὰ εὑρήματα μὲ τὴ σύγχρονη μέθοδο τῆς νετρονικῆς ἐνεργοποίη-
σης, ἀποφάνθηκε, ὅτι παρασκευάστηκαν τὴν β΄ χιλιετία π.Χ. στὴν Κρήτη. Ὁ καθηγη-
τὴς Ἐθνολογίας καὶ Ἱστορίας τοῦ Πολιτισμοῦ Χὰνς Πέτερ Ντοῦερ μὲ τὴν ἐρευνητικὴ
ὁμάδα του συνεκτιμῶντας κι ἄλλα στοιχεῖα κατέληξαν στὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ Κρῆ-
τες εἶχαν φθάσει στὴν Βόρειο Θάλασσα πρὶν ἀπὸ περίπου 3.300 χρόνια.
Γιὰ τὴν προϊστορικὴ ἐξάπλωση τῶν Ἑλλήνων στὴν Εὐρώπη βλέπετε τὶς ἔρευνες τοῦ
«Δ»: «Ἡ πρώιμη γλωσσικὴ διασπορὰ στὴν Εὐρώπη», τ. 84 καὶ 85, «Μυκηναῖοι στὴ Γερ-
μανία τὸ 1.600 π.Χ.», τ. 211, «Ἡ Εὐρώπη τῶν προϊστορικῶν Ἑλλήνων», τ. 218 καὶ 219,
«Τὰ ἑλληνίζοντα προϊστορικὰ εὑρήματα τῆς Εὐρώπης», τ. 220, «Διάσπαρτη ὁλόκληρη
ἡ Εὐρώπη ἀπὸ ἴχνη τῶν Ἑλλήνων», τ. 220, «Ἐτυμολογικὴ γεωγραφία τῆς Εὐρώπης»,
τ. 221, «Πληθώρα ἀρχαιοελληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀνακαλύφθηκαν στὴν Βόρεια Εὐρώ-
πη», τ. 223, «Οἱ Dolmen - Θολωμένοι (Λίθοι), οἱ Menhir - Μονήρεις καὶ τὰ Trilithon»,
τ. 240, «Οἱ Τίνκερς τῆς Β. Εὐρώπης, ὑπολείμματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων “Κασσιτερι-
στῶν”», τ. 256 κ.λπ.
Κ.Ε.