θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 18, 2018

Ἐνδιαφέρον Ἱσπανῶν γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

 
 
Ἀγαπητὲ «Δαυλέ»,
Στὸ Διαδίκτυο, στὴν διεύθυνση http://
etimologias.dechile.net  ὑπάρχει μία ὁμάδα ἀν-
θρώπων, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐτυμολογία
τῶν λέξεων τῆς Ἱσπανικῆς Γλώσσας. Προφα-
νῶς μεγάλο μέρος ἀπὸ αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ
τὴν γλῶσσα μας. Μὲ τὰ λίγα Ἱσπανικά μου (ζῶ
κάτι λιγώτερο ἀπὸ 2 χρόνια στὴν Ἱσπανία) ἔγι-
να μέλος καὶ ἤδη ἔχω στείλει κάποια σχόλια
ὡς PAGOT. Ἤδη μοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς μετα-
φράσω στὰ Ἑλληνικὰ κάποιες ρήσεις τῶν Πλά-
τωνα, Ἀριστοτέλη κ.λπ., ποὺ ἔχουν ἀναρτημέ-
νες στὰ Ἱσπανικά, καὶ ἂν μπορῶ νὰ προσθέ-
σουμε καὶ ἄλλες ἔτσι, ὥστε νὰ δημιουργήσου-
με μία ξεχωριστὴ σελίδα μὲ ἑλληνικὲς ρήσεις.
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω, ὅτι ἡ ἀντίστοιχη Λατινι-
κὴ περιέχει πάνω ἀπὸ 3.000 φράσεις. Ἂν ὑπάρ-
χῃ κάποιος, ποὺ γνωρίζει Ἱσπανικά, καὶ θέλῃ
νὰ βοηθήσῃ, εἶναι εὐπρόσδεκτος. Ἐρώτηση:
Σὲ ποιόν ἀποδίδεται ἡ φράση «Φίλος μὲν Πλά-
των, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια»; Στὴν ἱστοσελίδα
http://es.wikiquote.org/wiki/Arist%C3%B3teles
ἀποδίδεται στὸν Ἀριστοτέλη, ἐνῷ στὴν ἀντί-
στοιχη
http://en.wikiquote.org/wiki/Aristotle πι-
θανὸν ὄχι. Εὐχαριστῶ
Μὲ τιμὴ
Παναγιώτης Γκοτζαμάνης
 
ΔΑΥΛΟΣ 316, Σεπτέμβριος 2008 22379