θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 08, 2018

Οἱ Ἰνδοὶ Σὶχ ἀπόγονοι τοῦ Ἡρακλῆ;

 
 
Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,

Δι α βά ζον τας τὴν Ἱ στο ρί α τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου τοῦ Ρωμαίου ἱστορικοῦ Κοΐντου Κούρτιου Ρούφου καὶ συγ κε κρι μέ να γιὰ τὴν ἐκ στρατεί α τοῦ με γά λου στρα τη λά τη στὴν Ἰν δί α βγαί
νει τὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι οἱ Ἕλ λη νες τῆς ἐ πο χῆς
τοῦ Μ. Ἀ λε ξάν δρου καὶ βε βαί ως ὁ ἴ διος γνώρι ζαν τὴν ὕ παρ ξη τῆς Ἀ με ρι κα νι κῆς Ἠ πεί ρου, τὴν ὁ ποί α, ὅ πως εἶ ναι γνω στό, ἀ πο κα λοῦ σαν
Ἑ σπε ρί α ἢ Κρο νί α. Ἐ πί σης ἀ πο δει κνύ ε ται καὶ
ἡ φυ λε τι κὴ κα τα γω γὴ τῶν Σίχ, ποὺ ζοῦν στὴν
βο ρει ο δυ τι κὴ Ἰν δί α καὶ συγ κε κρι μέ να στὴν περι ο χὴ τῆς Πεν τα πο τα μί ας ἢ Πεν τζάμπ, ὅ πως λέγε ται σήμερα.
Πα ρα θέ τω τὰ ἀ πο σπά σμα τα ἀ πὸ τὸ βι βλί ο
τοῦ Κούρ τιου γιὰ τὸν Μ. Ἀ λέ ξαν δρο γιὰ τοῦ
λόγου τὸ ἀληθές. Φθάνοντας στὸν ποταμὸ
Ὕφαση, ὅπου ἦταν καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκστρα-
τείας, ὁ Ἀλέξανδρος μὲ διάφορα ἐπιχειρήματα
προσπάθησε νὰ πείσῃ τὸ στρατό του νὰ συνε-
χίσῃ τὴν ἐκστρατεία. Μεταξὺ ἄλλων εἶπε καὶ
τὰ ἑξῆς:
«Ἀπὸ τὸν Περσικὸ Κόλπο μὲ τὸν στόλο μας
θὰ κάνουμε τὸν γῦρο τῆς Λιβύης (=Ἀφρικῆς)
μέχρι τὶς στῆλες τοῦ Ἡρακλῆ (= Γιβραλτάρ).
Ἀπὸ τὶς στῆλες γίνεται ὅλη δική μας ἡ πέρα
ἀπὸ τὴν Λιβύη χώρα καὶ συνάμα ὁλόκληρη ἡ
Ἀσία. Ἔτσι τὰ ὅρια τῆς δικῆς μας ἐπικράτειας
καὶ ἐξουσίας θὰ εἶναι τὰ ὅρια ποὺ ἔβαζε ὁ θε-
ὸς πάνω στὴν γῆ.»
Γιὰ τοὺς Σὶχ παραθέτω τὸ πιὸ κάτω ἀπόσπα-
σμα: «Ἀφοῦ ὁ Ἀλέξανδρος ἀποβίβασε τοὺς πο-
λεμιστὲς στὴν συμβολὴ τῶν ποταμῶν Ὑδάσπη
καὶ Ἀκεσίνη, προχώρησε γιὰ τοὺς λεγόμενους
Σίβους. Αὐτοὶ ἦταν οἱ ἀπόγονοι ὅλων ἐκείνων,
ποὺ εἶχαν συνοδέψει τὸν Ἡρακλῆ στὴν ἐκστρα-
τεία ἐναντίον τῆς Ἀόρνου Πέτρας, οἱ ὁποῖοι με-
τὰ τὴν ἀποτυχία τῆς πολιορκίας ἐγκαταστάθη-
καν ἐδῶ. Ὁ βασιλιᾶς (ἐννοεῖται ὁ Ἀλέξανδρος)
στρατοπέδευσε κοντὰ σὲ μιὰ ὀνομαστὴ καὶ
πλούσια χώρα, τῆς ὁποίας οἱ ἄρχοντες ἦλθαν,
γιὰ νὰ φέρουν πλούσια δῶρα στὸν Ἀλέξανδρο
καὶ νὰ ἀνανεώσουν τὴν συγγένειά τους μὲ τὸν
Ἡρακλῆ. Ὁ κοσμοκατακτητὴς δέχθηκε εὐχαρί-
στως τὴν φιλία τους καὶ κήρυξε τὶς πολιτεῖες
τους ἐλεύθερες καὶ στὴν συνέχεια στράφηκε
ἐναντίον τῶν γειτονικῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα ὑπέ-
ταξε ἀμέσως.»
Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλοξενία
Κίμων Ἀθηναῖος