θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 11, 2018

"Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο" με έβλημα τον "¨Αγιο Δημήτριο" ....

 ......που είναι ο "¨Αγιος Νέστορας" 
 
Πε ρι πέ τει ες δὲν εἶ χε μό νο ἡ ἵ δρυ ση καὶ ἡ ἐ νη λι κί ω ση τοῦ
Ἀ ρι στο τε λεί ου Πα νε πι στη μί ου Θεσσαλονίκης ἀλ λὰ ἀ κό μα
ὁ τίτ λος καὶ τὰ ἐμ βλή μα τά του. Σύμ φω να μὲ τὸν ἱ δρυ τι κὸ
Νό μο 3441/1925 ἀ πε κα λεῖτο «Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λο νί κης».

Τὸ 1931 ἀ πο φα σί στη κε ὅ πως οἱ πα νε πι στη μια κὲς Ἀρ χὲς
(πρύ τα νις καὶ κο σμή το ρες) ἀ πο κτή σουν ἐγ κόλ πια. Ὁ τό τε πρύ τα νις καὶ
ἰ σχυ ρὸς ἄν δρας τοῦ πα νε πι στη μί ου Πε ρι κλῆς Βι ζου κί δης, κα θη γη τὴς τῆς
Νο μι κῆς Σχο λῆς, «ἀ πέ δει ξεν», ὅ τι ὁ πα νε πι στή μων Ἀ ρι στο τέ λης ται ριά ζει
πε ρισ σό τε ρο στὸ ἐγ κόλ πιο τοῦ κο σμή το ρος τῆς Νο μι κῆς πα ρὰ σ’ ἐ κεῖ νο τοῦ
πρυτάνεως τοῦ ὅ λου πα νε πι στη μί ου, γιὰ τὸ ὁ ποῖ ο κα θι ε ρώ θη κε ἡ μορ φὴ
τοῦ ἁ γί ου Δη μη τρί ου.
Τὰ πα ρα πά νω δι ευ κρίνι σε ὁ κα θη γη τὴς Βα σί λει ος Κυ ρι α ζό πουλος σὲ δη μο σί-
ευ μά του στὸ πε ρι ο δι κὸ «Νέ α Ἑ στί α» (12/85, σ. 283). Σύμ φω να μὲ τὸν κ. Κυ ρι α-
ζό που λο λοι πὸν πρὶν ἀ πὸ τὸν τε λευ ταῖ ο Παγ κό σμιο Πό λε μο ἡ Σύγ κλη τος εἶ χε
ἀ να θέ σει στὸ Δη μή τριο Γα λά νη τὴν φι λο τέ χνη ση τοῦ λα βάρου τοῦ πα νε πι στη μί-
ου, ἡ μα κέτ τα τοῦ ὁ ποί ου ἔ φτα σε στὴ Θεσ σα λονί κη με τὰ τὸν Πό λε μο. Σ’ αὐ τὴν
ὁ Γα λά νης εἶ χε χρη σι μο ποι ή σει γιὰ μον τέλ λο τοῦ ἁ γί ου Δη μη τρί ου τὴν εἰ κό να
τοῦ γυιοῦ του, ποὺ εἶ χε σκο τω θῆ.
Τὸ 1954 τὸ Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λο νί κης ἐ πω νο μά στη κε «Ἀ ρι στο τέ λει ο», καὶ
ἀρ γό τε ρα ἀ να ζη τή θη κε μί α ἁ γι ο γρα φί α τοῦ ἁ γί ου Δη μη τρί ου, ποὺ νὰ ἁρ μό ζῃ γιὰ
τὴ σφρα γῖ δα του. Ἦ ταν τό τε ποὺ ὁ Ἀν δρέ ας Ξυγ γό που λος θυ μή θη κε, πὼς κα τάλ-
ληλη εἰκονογράφηση ὑπῆρχε στὴν βυζαντινὴ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Ὀρφανοῦ
τῆς Θεσσαλονίκης. Πραγματικὰ πίσω ἀπὸ ἕνα στασίδι της ὑπῆρχε μία πολὺ ταλαι-
πωρημένη τοιχογραφία μὲ ὁλόσωμο τὸν ἅγιο, ποὺ μάλιστα τοῦ εἶχαν καρφώσει
καὶ ἕνα διακόπτη τοῦ ἠλεκτρικοῦ στὸν ὦμο. Σὰν πρόεδρος τῆς ἄτυπης Καλλιτε-
χνικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ πανεπιστημίου ὁ καθηγητὴς Κυριαζόπουλος ἀνέθεσε στὸ
Σπύρο Βασιλείου νὰ ἀντιγράψῃ τὴν εἰκόνα γιὰ τὴν τότε Αἴθουσα Τελετῶν.
Ἀργότερα σὲ μία ἐπίσκεψή του στὴ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου ὁ κ. Κυριαζόπουλος
συνάντησε ἕνα συνεργεῖο καθαρισμοῦ τῶν τοιχογραφιῶν, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ὁποί-
ου τὸν πληροφόρησε, ὅτι μὲ τὸν καθαρισμὸ τῆς τοιχογραφίας ἀποκαλύφθηκε ὁ
τίτλος της, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὁ εἰκονιζόμενος ἅγιος δὲν εἶναι ὁ Δημήτριος
ἀλλὰ ὁ Νέστωρ.

Ἔτσι τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης ὠνομάσθηκε μὲν Ἀριστοτέλειον, ἄλλα ἔχει σὰν ἔμβλημα τὸν ἅγιο Δημήτριο, ποὺ δὲν εἶναι ὁ ἅγιος Δημήτριος ἀλλὰ ὁ ἅγιος Νέστωρ.

Γεώργιος Γρηγορομιχελάκης