θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, January 08, 2018

Ξέρω τι διαβάζεις.

 

Η ἀστυνόμευση τῶν πάντων στὶς ἄλλοτε δημοκρατικὲς» Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀ με ρι κῆς ἔ χει πά ρει τε ρα τώ δεις δι α στά σεις. Αὐ τὴν τὴν στιγ μὴ μά λι στα συμ βαί νει καὶ τὸ ἑ ξῆς ἐ ξω φρε νι κό: Τὸ Ὁ μο σπον δια κὸ Γρα φεῖ ο Ἐ ρευ νῶν (FBI) ἐ λέγ χει τὸ τί δι α βά ζουν οἱ πο λί τες τῆς χώ ρας (μέ σῳ τῶν ἀρ χεί ων καὶ τῶν συ ναλ λα γῶν στὶς βι βλι ο θῆ κες καὶ τὰ βι βλι ο πω λεῖ α, ἀπαγορεύοντας μάλιστα στοὺς βιβλιοπῶλες καὶ τοὺς βιβλιοθηκάριους νὰ ἐνημερώνουν τὸ ἀ ναγνω στι κὸ κοι νὸ γιὰ τοὺς ἐ λέγ χους ποὺ δι ε νερ γοῦν ται).
Πα ρα θέ του με με τά φρα ση ἐ πι στο λῆς, ποὺ ἀ πέ στει λε στὸ πε ρι ο δι κὸ Free Inquiry ὁ κ. Χιοὺ Χάσκελ ἀπὸ τὴν Βό ρει ο Κα ρο λί να, δι ό τι εἶ ναι ἐν δει κτι κὴ τοῦ σὸκ ποὺ ἔ χουν ὑ πο στῆ οἱ πο λί τες τῆς «φι λε λεύ θε ρης» αὐ τῆς χώ ρας, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ χουν ἀν τί λη ψη τῆς
κα τα στά σε ως ποὺ δυ στυ χῶς ἐ πι κρα τεῖ. “Ἂν πράγ μα τι μᾶς ἐν δι α φέ ρῃ τὸ ὅ τι τὸ FBI ἔ χει στὰ χέ ρια του τὴν ἐ ξου σί α νὰ ἐ λέγ χῃ τοὺς κα τα λό γους τῶν δα νει σμῶν καὶ συ ναλ λα γῶν σὲ ὁ ποι ο δή πο τε βιβλι
οπωλεῖο ἢ βιβλιοθήκη, νομίζω ὅτι ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ προχωρήσουμε στὴν ἑξῆς λύση: Κάθε βιβλιοπωλεῖο, δημόσια βιβλιοθήκη, βιντεοκλὰμπ καὶ οποιοδήποτε κατάστημα ἢ διαδικτυακὴ τοποθεσία παρέχει ὑλικὸ ποὺ ὑπόκειται στὸν ἔλεγχο τοῦ FBI θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναρτήσῃ ταμπέλα ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ τὸ ταμεῖο ἢ νὰ ἐνημερώνῃ μέσῳ τῆς διαδικτυακῆς τοποθεσίας τοὺς ἀναγνῶστες μὲ μία ἐπισήμανση, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ ἔχῃ ὡς ἑξῆς:

»“EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ: Ἡ παράγραφος 215 τοῦ Πατριωτικοῦ Νόμου τῶν ΗΠΑ, ὁ ὁποῖος πρόσφατα ψηφίστηκε ἀπὸ τὸ Κονγκρέσσο, παραχωρεῖ
στὸ FBI τὸ δικαίωμα νὰ ἐλέγχῃ, κατόπιν δικαστικῆς διαταγῆς, τὰ ἀρχεῖα μας, ὅπου ὑπάρχουν καταγεγραμμένες οἱ συναλλαγές σας, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ.
Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς παράσχουμε τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς ζητοῦν καὶ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ”.

»Νομίζω ὅτι σύντομα θὰ γίνῃ ξεκάθαρο πὼς ἡ κυβέρνηση ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ χώνῃ τὴν μύτη της στὶς ὑποθέσεις σας καὶ ὄχι μόνο στὶς ὑποθέσεις τῶν “κακῶν παιδιῶν”.”
 
Μετάφραση: A.Γ.
 
ΔΑΥΛΟΣ/275, Δεκέμβριος 2004