θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 22, 2017

Τιμὴ στὸ δολοφόνο τοῦ ἑλληνολάτρη αὐτοκράτορα...

 
 
Ο άγιος Μερκούριος διαδορατίζει τον Ιουλιανό τον «αποστάτη»
 
Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,

Τὴν 25η Νοεμβρίου ὁ χριστιανικὸς κόσμος τίμησε τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Μερκουρίου, ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν χριστιανικὴ παράδοση εἶναι ὁ δολοφόνος τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ. Σᾶς στέλνω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Κ. Κρεββατᾶ
«Τὸ Βυζάντιο καὶ ὁ Διωγμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ», ἐκδόσεις Καστανιώτη, ποὺ ἀποτελεῖ φόρο τιμῆς γιὰ
τὸν πρόωρο καὶ ἄδικο χαμὸ τοῦ μοναδικοῦ Ἕλληνα αὐτοκράτορα τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἰδοὺ τὸ ἀπόσπασμα:
«Ἐλάχιστοι μονάρχες διέθεταν τὴν εὐφυΐα του, τὴ μόρφωση καὶ τὴν καλλιέργειά του, τὴν ἐνεργητικότητα καὶ τὴν ἐπινοητικότητά του, τὸ θάρρος
καὶ τὶς ἡγετικές του ἱκανότητες, τὴν ἀκεραιότητα
καὶ τὸ ἀδιάφθορο τοῦ χαρακτῆρα του... Ὁ Ἰουλιανὸς παρουσιάζεται στὸν ὁρίζοντα σὰν ἕνα φωτεινὸ σημάδι, πίσω ἀπὸ τὸ ὁποῖο εἶχε ἐμφανιστῆ τὸ
ἀστέρι τῆς Ἑλλάδας, τῆς χώρας ἐκείνης δηλαδὴ
τὴν ὁποία ὁ αὐτοκράτορας θεώρησε ὡς τὴν “ἁγία
χώρα τοῦ Πολιτισμοῦ”, τὴ μητέρα τοῦ Καλοῦ καὶ
τοῦ Ὡραίου, τὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία ὠνόμαζε μὲ
υἱικὴ ἀφιέρωση καὶ ἐνθουσιασμὸ “μοναδική του
Πατρίδα”. Ἀκλόνητες μορφὲς ὅπως ὁ Ἰουλιανὸς
ἀξίζει νὰ καταλάβουν ξεχωριστὴ θέση στὶς σελί-
δες τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ὡς ὑπερασπιστὲς τῆς
ἀρχέγονης ἐθνικῆς ταυτότητας, ὅταν βέβαια ἡ ἱστορία τῶν Ἑλλήνων ξαναγραφτῇ στὶς ἀληθινές
της διαστάσεις.»

Τὸν δολοφόνο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἕλληνα θεωροῦμε ἅγιο καὶ τὸν γιορτάζουμε – ποιοί; Ἐμεῖς, οἱ τολμῶντες νὰ αὐτοαποκαλούμεθα Ἕλληνες...

Κώστας Καλούδης

ΔΑΥΛΟΣ/282, Ἰούλ.-Αὔγ. 2005