θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, December 26, 2017

Ἐμπόδια στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

 
 
Κύριε διευθυντά,
Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ λαμβάνω ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι συνάντησα ἕνα ἀπαράδεκτα ἀρνητικὸ κλῖμα στὸ γυμνάσιο, ὅπου πῆγα νὰ ἀσκήσω τὸ δικαίωμα ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν μου ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀπαράδεκτες ἐρωτήσεις
τοῦ τύπου «γιατί καὶ πῶς» καὶ «μὰ δὲν εἶστε χριστιανὸς ὀρθόδοξος;», «θέλετε νὰ περιθωριοποιήσετε τὰ παιδιά;», στὴν ἐπισήμανσή μου ὅτι αὐτὰ εἶναι προσωπικὰ δεδομένα, καὶ δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ ἐρωτοῦν, κατέληξαν μὲ τὴν προτροπή, πὼς πρέπει γιὰ τὴν
ἀπαλλαγὴ νὰ κάνουν καὶ οἱ δύο γονεῖς ὑπεύθυνη δήλωση ὅτι δὲν εἶναι Χ.Ο., στηριζόμενοι σὲ παλαιὰ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ 2001. Ὅμως τὸ 2002 ἡ Ἐπιτροπὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων ἔβγαλε ἀπόφαση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ σχολεῖο δὲν νομιμοποιεῖται νὰ ζητᾷ ἀπὸ τοὺς γονεῖς νὰ ἀναφέρουν, ἂν εἶναι ἢ δὲν εἶναι Χ.Ο.,ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ ἀσκοῦν τὸ δικαίωμα ἀπαλλαγῆς. Ἐρωτῶ λοιπὸν τὴν κ. Κουτσίκου: Πότε ἐπιτέλους τὸ ὑπουργεῖο της θὰ συμμορφωθῇ
μὲ τὴν ἀνωτέρω 77α/2002 ἀπόφαση τῆς ἐπιτροπῆς; Γιατί ἀφήνει ἀπροστάτευτους γονεῖς καὶ παιδιά; Ὣς πότε θὰ εἶναι δέσμιο τῆς Ἐκκλησίας; Γνωρίζει, ὅτι ἱερωμένοι εισέρχονται ἐλεύθερα μέσα στὶς τάξεις τῶν σχολείων τὴν
ὥρα τῶν μαθημάτων καὶ προτρέπουν τὰ παιδιὰ νὰ πᾶνε στὰ κατηχητικὰ ἀπειλῶντας τα, ὅτι ἀλλιῶς δὲν θὰ γίνουν σωστοὶ ἄνθρωποι;
Φαίνεται, ὅτι τὸ ὑπουργεῖο οὐδὲν ἀπεκόμισε ἀπὸ τὴν χλευαστικὴ καὶ ἐξευτελιστικὴ ἀπάντηση τῆς Ε.Ε. στὴν προσφυγὴ ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτικοὺς παράγοντες γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες. Ὀρθῶς ἡ Ε.Ε. μᾶς χλεύασε τότε, γνωματεύοντας, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀναγράφωνται ἰδιαιτερότητες τοῦ κάθε πολίτη σὲ ἕνα δημόσιο ἔγγραφο.
Ἂς ἀποφασίσουν ἐπιτέλους κάποιοι γενναῖοι πολιτικοὶ (ἂν ὑπάρχουν τέτοιοι) καὶ ἂς χωρίσουν τὸ Κράτος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία οὕτως, ὥστε νὰ ἀσχοληθῇ ἐπιτέλους τὸ ὑπουργεῖο σας μὲ τὴν πολύπαθη παιδεία μας!

Μὲ τιμὴ
Μ.Κ.
Χειριστὴς ἀεροσκαφῶν Ο.Α.
 
ΔΑΥΛΟΣ/297, Δεκέμβριος 2006