θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, December 20, 2017

«Χαῖρε, ἡ τοὺς Ἕλληνας ἀποδείξασα ἰχθύας...»

 

«Χαῖρε, ἡ τοὺς Ἕλληνας ἀποδείξασα ἰχθύας...»

Κύριε διευθυντά,

Σύμφωνα μὲ τὶς ἐγκεκριμένες ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία ἐκδόσεις τοῦ «Συνέκδημου» καὶ «εἰς ἀνάμνησιν» τοῦ γεγονότος τῆς σωτηρίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὴν «Ὑπέρμαχο Στρατηγό», ὅταν Πέρσες καὶ Ἄβαροι τὴν πολιορκοῦσαν τὸ 626 μ.Χ., συνετέθη ὕμνος (Ἀκάθιστος) ἐπαναλαμβανόμενος κάθε χρόνο (Χαιρετισμοί, τὶς Παρασκευές).
Ἅμα ὅμως καλοκοιτάξῃ κανεὶς τοὺς χαιρετισμοὺς αὐτούς, θὰ διαπιστώσῃ, ὅτι σχεδὸν καθόλου δὲν ἀπασχολοῦν τοὺς συντάκτες τους οἱ Πέρσες καὶ οἱ Ἄβαροι, ἀλλὰ προκύπτει φανερὰ τὸ ἔκδηλο μίσος κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ φυσικὰ κατὰ τῶν Ἀθηναίων, ἐναντίον τῶν ὁποίων χύνουν δηλητήριο καὶ ὄχι δάκρυα.

Διαβάζουμε:

«Χαῖρε, τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας,
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα.
Ρήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους ὁρῶμεν ἐπί σοι, Θεοτόκε.
Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα
Χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα
Χαῖρε, ὅ τι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταὶ
Χαῖρε, ὅ τι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.
Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα
Χαῖρε, ἡ τῶν Ἑλλήνων τὰ ἀπύλωτα στόματα
ὡς ἀφώνους ἀποδείξασα ἰχθύας.

(Δοξαστικὸ στὴν Ἁγ. Παρασκευή.)

Ἀμέσως παρακάτω οἱ ὑβριστὲς τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν Ἑλλήνων γενικώτερα ἁρπάζουν ὡς μόνιμη ἐπῳ δὸ ὅλων τῶν χαιρετισμῶν τὸ
«Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε» ἀπὸ τὴν τραγῳδία «Ἑκάβη», στίχος 612 (νύμφη ἄνυμφε). Χωρὶς ντροπή!

Χαίρετε, Χαίρετε
Μ.Β.

Δικηγόρος, τ. βουλευτὴς
Ἀθήνα
 
19858 ΔΑΥΛΟΣ/292, Ἰούνιος 2006