θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 29, 2017

Τί θὰ γίνῃ μὲ τὴν τεράστια ἐκκλησιαστικὴ περιουσία;

 
 
Κύριε διευθυντά,
Οἱ μελέτες κι οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ «Δαυλοῦ»
εἶναι ἀπαραίτητες, ὅπως ἀπαραίτητη εἶναι κι
ἡ ἀλλαγή, ἡ ἀπαλλαγὴ τῆς ἑλληνικότητας ἀπὸ
ἄχρηστα ἀσιατικὰ στοιχεῖα, ἡ θρησκευτικὴ μεταρρύθμιση, ποὺ βαθμηδὸν καθίσταται κοινωνικὴ ἀνάγκη, ἡ ἀνασύνταξή μας καὶ τόνωση
τῆς αὐτοπεποίθησής μας, τὸ προβάδισμα στὶς
ἑλληνικὲς ἀξίες, γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴν ἀνάταση τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἑλληνικὸς
Λόγος ἀναζητεῖται καὶ πάλι.
Καὶ στὰ οἰκονομικά: Δὲν πρέπει ἐπιτέλους
νὰ ἐπωφεληθοῦμε κι ἐμεῖς ὅλοι ἀπ’ τὴν τεράστια περιουσία καὶ τὰ ἔσοδα τοῦ χριστιανικοῦ ἀρχοντολογιοῦ (ἀφορολόγητα ὀφέλη ἀπὸ διαθῆκες, ἰδιοκτησίες;
 Πόση εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία;
Γιατί ἆραγε δὲν προχωράει τὸ Κτηματολόγιο;); Τὰ σεβαστὰ κονδύλια ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα, ἀπ’ τὸν
θρησκευτικὸ τουρισμὸ κι ἄλλες ἀφορολόγητες ἐπιχειρήσεις τοῦ ἱερατείου ποῦ πᾶνε; Μᾶς κοστίζουν πολὺ ἀκριβὰ ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ νεο-Φαναριῶτες. Οἱ ἀνάγκες μας εἶναι πολλές, κι εἶναι ἄδικο νὰ ζητιέται μόνον ἀπὸ μᾶς ἡ πληρωμὴ τοῦ λογαριασμοῦ καὶ νὰ δανειζώμαστε, γιὰ ν’ ἀνταπελξέλθουμε. Ποιός θὰ τολμήσῃ τὸ ἐγχείρημα, ὥστε ν’ ἁπαλύνῃ ἔτσι τὴ
ζωὴ τῶν ἑκατομμυρίων μισθωτῶν καὶ συνταξιούχων;
Μερικοὶ ρωτοῦν, πρὸς τί οἱ ἀλλαγές; Γιὰ νὰ
γυρίσουμε πίσω στὴν «εἰδωλολατρία» τῶν ἀρ-
χαίων; Κι ἀπαντῶ: Οἱ Ἕλληνες ξεχώριζαν γιὰ
τὴν παιδεία τους κι οἱ θεοί τους δὲν γινόντουσαν αἰτία πολέμων. Ἄλλοι ἔφεραν τὸ Χριστιανισμό, μὲ στόχο ν’ ἀντικαταστήσουν τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό, ἐκμεταλλευόμενοι τότε τὴ σκλαβιὰ τῶν Ἑλλήνων, σφάζοντας καὶ καταστρέφοντας. Τὰ μισοκατάφεραν, γι’ αὐτὸ συνεχίζουν. Ἄρα σήμερα χωρὶς διαχωρισμὸ καὶ
οἰκονομικὴ ἀποκατάσταση θὰ συνεχίζουν νὰ
ἐπιβάλλουν στὴ νεο-δουλομᾶζα μιὰ ζωὴ γεμάτη ἀντιφάσεις, ἀσταθῆ, γιὰ νὰ παραμένῃ ἄβουλη, παίγνιο στὰ χέρια ἐπιτήδειων.

 Όσοι μποροῦν, ἂς
ἀρχίσουν νὰ σκέπτωνται.

Μὲ τιμὴ
Νικηφόρος Πολίτης
Μουρνὲ Ρεθύμνης
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006