θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, December 25, 2017

8 Μαρτίου: Ἡ ἡμέρα τῆς γυναίκας: Ἡ θέση της στὸν Χριστιανισμό

 
 
Γνωρίζετε, τί πρέπει νὰ συμβῇ σύμφωνα μὲ τὴν Βίβλο, ἐὰν κάποια κοπέλλα δὲν βρεθῇ παρθένα; Πρέπει νὰ λιθοβοληθῇ μέχρι θανάτου: «Ἐὰν δὲ ἐπ’ ἀληθείας γένηται ὁ λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθενίᾳ τῇ νεάνιδι, ἐξάξουσι τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ
ἐκπορνεύσασα τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς.» (Δευτερονόμιον, κβ΄ 20-21.)

(Βλέπετε ἐπίσης: «Ἡ θέση τῆς γυναίκας στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία», τ. 236-237,
«Ἂν εἶσθε γυναῖκα καὶ θέλετε νὰ εἶσθε “καλὴ χριστιανή”: Διαβάστε, ποιά εἶναι ἡ θέση σας μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς “Ἡμέρας” σας», τ. 278 καὶ
«Ἡ Ἡμέρα τῆς γυναίκας: Ἡ θέση της στὸν Χριστιανισμό», τ. 289.)

ΔΑΥΛΟΣ/300, Μάρτιος 2007