θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, August 13, 2017

Η φύση χωρίς μάθηση είναι ένα τυφλό πράγμα.ἡ μὲν γὰρ φύσις ἄνευ μαθήσεως τυφλόν, ἡ δὲ μάθησις δίχα φύσεως ἐλλιπές, ἡ δ᾿ ἄσκησις χωρὶς ἀμφοῖν ἀτελές. ὥσπερ δ᾿ ἐπὶ τῆς γεωργίας πρῶτον μὲν ἀγαθὴν ὑπάρξαι δεῖ τὴν γῆν, εἶτα δὲ τὸν φυτουργὸν ἐπιστήμονα, εἶτα τὰ σπέρματα σπουδαῖα, τὸν αὐτὸν τρόπον γῇ μὲν ἔοικεν ἡ φύσις, γεωργῷ δ᾿ ὁ παιδεύων, σπέρματι δ᾿ αἱ τῶν λόγων ὑποθῆκαι καὶ τὰ παραγγέλματα. Cταῦτα πάντα διατεινάμενος ἂν εἴποιμ᾿ ὅτι συνῆλθε καὶ συνέπνευσεν εἰς τὰς τῶν παρ᾿ ἅπασιν ᾀδομένων ψυχάς, Πυθαγόρου καὶ Σωκράτους καὶ Πλάτωνος καὶ τῶν ὅσοι δόξης ἀειμνήστου τετυχήκασιν.

Γιατί η φύση χωρίς μάθηση είναι ένα τυφλό πράγμα και η μάθηση χωρίς τη φύση είναι ένα ατελές πράγμα και η πρακτική χωρίς και τα δύο είναι ένα αναποτελεσματικό πράγμα. Όπως και στην γεωργία, πρώτα από όλα το έδαφος πρέπει να είναι καλό, δεύτερον ο αγρότης επιδέξιος και τρίτον ο σπόρος υγιής.
Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, η φύση είναι όπως το έδαφος, ο δάσκαλος σαν τον αγρότη και οι συμβουλές και οι εντολές σαν τον σπόρο. Θα πρέπει να επιμείνω επιμελώς ότι και οι τρεις ιδιότητες συγκεντρώθηκαν και σχημάτισαν μια τέλεια ένωση στις ψυχές εκείνων των ανθρώπων που τιμώνται σε όλη την ανθρωπότητα.
- Τον Πυθαγόρα, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και όλους όσους έχουν αποκτήσει αήμνηστη φήμη.

 For nature without learning is a blind thing, and learning without nature is an imperfect thing, and practice without both is an ineffective thing. Just as in farming, first of all the soil must be good, secondly, the husbandman skilful, and thirdly, the seed sound, so, after the same manner, nature is like to the soil, the teacher to the farmer, and the verbal counsels and precepts like to the seed. I should strenuously insist that all three qualities met together and formed a perfect union in the souls of those men who are celebrated among all mankind,—Pythagoras, Socrates, Plato, and all who have attained an ever-living fame.