θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 01, 2017

Η σχέσις του Βυζαντίου με τόν Ελληνισμόν, σχέσις αφέντου με δούλον.

 
Τό θέμα της σχέσεως του Βυζαντίου με τόν Ελληνισμόν και το νεοελληνικόν κράτος άρχισε να συζητείται από τα μέσα του παρελθόντος αιώνος.  Έως εκείνη την εποχή τοιούτον θέμα δεν ετίθετο διότι:
Κατά την ιδία την βυζαντινή περίοδον οι Έλληνες εθεώρουν αυτονόητον ότι ευρίσκονται υπό την κατοχήν των διαδόχων του αυθέντου της Ρώμης Κωνσταντίνου ο οποίος αφού έλαβε την εξουσίαν παρανόμως, καθότι στασιάσας κατέλυσε τό εγκαθιδρυθέν υπό του Διοκλητιανού νόμιμον πολίτευμα, κατόπιν αφάνισε τό σύνολον τών αρχαίων ρωμαϊκών θεσμών καί τόν κλασσικόν πολιτισμόν διά νά άλλάξη την  ιδίαν την σύστασιν του κράτους και από αυτοκρατορίαν του κλασσικού πολιτισμού νά τό μεταβάλλη είς παγκόσμιον κράτος τής Ιουδαιοχριστιανικής κουλτούρας.