θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, August 30, 2017

ὁ δὲ Αἰνείας ἄγων τὰ ἀγάλματα ἐκ τῆς Τροίας καὶ τὸν πατέρα Ἀγχίσην ἦλθεν εἰς Ἰταλίαν.

 
ὁ δὲ Αἰνείας ἄγων τὰ ἀγάλματα ἐκ τῆς Τροίας καὶ τὸν
πατέρα Ἀγχίσην  ἦλθεν εἰς Ἰταλίαν.
ἀνῆλθεν εἰς τὸν Ἄθων καὶ ἐκεῖσε ἔκτισε πόλιν ὀχυρὰν τὴν ἀπ' αὐτοῦ
Αἰνειάδα προσαγορευθεῖσαν.
ὄντος δὲ τοῦ Αἰνείου ἐκεῖ ἔτυχε τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἀγχίσην τελευτῆσαι.
 καὶ πολυτρόπως αὐτὸν καύσας τὸν χοῦν αὐτοῦ
ἐν χρυσῷ λάρνακι βαλὼν θρηνήσας αὐτὸν
οὐ μικρῶς ἀπ' αὐτῆς ἀπῆρεν.
 
Scholia in Lycophronem
(scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae)