θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, July 29, 2017

Οι Βυζαντινοί ήσαν προορισμένοι να ευνουχίσουν τον ανθρώπινον νουν!

 
Έπιγραμματικώτερα και απλούστερα εγράφη από τόν Εμμανουήλ Άντωνιάδη (έφ. Αθηνά) στα 1857, διά τους Βυζαντινούς:
 «Έγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί ήσαν προορισμένοι να ευνουχίσουν τον ανθρώπινον νουν»!

More epigraphically and simply written by Emmanuel Antoniades (Athena) in 1857, to the Byzantines:
  "I think these people were destined to cast the human brain"!