θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, July 26, 2017

Ο χαρακτήρας τών Βυζαντινών: Νους στείρος καί άγονος...

 
Ο χαρακτήρας τών Βυζαντινών:"Νους στείρος καί άγονος, μάθησις ώς επί τό πολύ άτελής, συνήθως έπιπόλαιος, έλλειψις κρίσεως, μεθόδου καί καλλιτεχνίας".
«’Αλλά τήν πρώτην ταύτην έκπληξιν ήμών θέλει διαδεχθή άλλη έτι μεγαλυτέρα, όταν τήν Ιστορίαν έξετάζοντες, καί τά περισωθέντα είς ήμας κείμενα τής βυζαντινής φιλολογίας αναδιφώντες, πληροφορηθώμεν ότι τό έλάττωμα τούτο τών Βυζαντινών δέν πε¬ριορίζεται είς μόνον τό Έκκλησιαστικόν Δίκαιον... άλλ’ ότι ούδε - μία έπιστημονική επίδοσις καί ένέργεια άναφαίνεται καθ’ όλην τήν μακράν ταύτην περίοδον. Εκτός ολίγων εξαιρέσεων, νους στείρος καί άγονος, μάθησις ώς επί τό πολύ άτελής, συνήθως δέ έπιπόλαιος, έπί πάσι δέ, έλλειψις κρίσεως, μεθόδου καί καλλιτεχνίας είναι ό έν γένει χαρακτήρ τών Βυζαντινών καθ’ όλους σχεδόν τούς κλάδους τής έπιστήμης είς ους επεδόθησαν».
Μιχαήλ Ποτλής. Καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου (1859)