θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, June 06, 2017

Σωτάδης: Αγαθός, ευφυής, δίκαιος, ευτυχής ος αν ζη.  ΉAgaqo\j eu)fuh\j diΏkaioj eu)tuxh\j oΑj aΔn zv=, tou= fqo/nou labeiΝn deiΝ meriΏd', hΔ mw½mon exein deiΝ. PlouteiΝ tij agan; a)lla\ pa/qoj pare/laben au)to/n. Eu)sebh/j tiΏj e)stin; peniΏan de/dwken au(t%½. Me/gaj e)sti texniΏthj; a)tuxh= pepoiΏhx' au(to/n. KaΔn e)pi to\ me/giston diΏkaioj krith\j u(pa/rxv, deiΝ to\n fu/sei nikw―menon adikon au)to\n eiΉpeiΝn. Plou/sio/j tiΏj
e)stin; to\ me/ga ptw½ma fobeiΝtai. ΉIsxuro\j u(pa/rxei; no/sou peiΝran eu)labeiΝtai. ΈHme/raj mia=j a)lupiΏa me/g' e)sti ke/rdoj. TiΏ ga/r e)smen oΐlwj, hΔ potaph=j gego/namen uΐlhj; Sto/xasai kata\ seauto\n to\ biwtiko\n noh/saj, e)k tiΏnoj e)ge/nou kai tiΏj eiε kai tiΏj pa/li giΏnv. 7 Lu/ph se makra\n profeu/cetai a)gaqa\ fronou=nta. Mimou= to\ kalo/n, kai meneiΝj e)n brotoiΝj aristoj. No/moj e)sti qeo/j. tou=ton a)ei pa/ntote tiΏma. Ce/noj o)feiΏleij eiεnai tw½n ou) kalw½j fronou/ntwn. OuΒ kalw½j bioiΝj para/mene, keu)tuxeiΝj ta\ pa/nta. Parath/rei ta\ pa/ntwn kala/, kai tau=ta su\ mimou=. ΈRh=sin d' a)gaqh\n dedome/nhn fu/lasse saut%½. Soi tou=to gene/sqw fiΏlon, mhde\n a)takteiΝn. Th\n h(suxiΏan kata\ biΏon iΰna pa/ntote thrv=j. ΈUgiaiΏnein euxou toiΝj qeoiΝj, e)f' oΐson exeij zh=n.


  Th=j tu/xhj skopeiΝn deiΝ to\ me/giston w¨j elatton, kai to\ mh\ paro\n mh\ qe/lein: ou)de\ ga\r so/n e)stin. ΉAmfo/tera me/nein ou)k oiεden: eΐsthke ga\r ou)de/n.  An plou/sioj wΤn kaq' h(me/ran skopv=j to\ pleiΝon, e)j tosou=ton eiε penixro/j, e)j oΐson eiε perisso/j. ΈWj pe/nhj qe/lei sxeiΝn, kai plou/sioj ple/on sxeiΝn, iγson exousin au)tw½n aiΈ yuxai to\ merimna=n.

9 EiΉ kai basileu\j pe/fukaj, w¨j qnhto\j akouson.  An makra\ ptu/vj, flegmatiΏ% krateiΝ periss%½.  An eu)eimatv=j, tau=ta pro\ sou= proba/tion eiεxen.     An xrusoforv=j, tou=to tu/xhj e)stin eparma.  An plou/sioj vΕj, tou=to xro/nwn adhloj iΉsxu/j.  An a)lazwάn vΕj, tou=t' a)noiΏaj e)sti fru/agma.  An de\ swfronv=j, tou=to qew½n dw½ron u(pa/rxei. ΈH swfrosu/nh pa/restin, aΔn metrv=j seauto/n.
10 ΈO pe/nhj e)leeiΝtai, o( de\ plou/sioj fqoneiΝtai, ΈO me/swj de\ biΏoj kekrame/noj diΏkaio/j e)stin, au)ta/rkeia ga\r pro\j pa=sin h(donh\ dikaiΏa.
11 Pleista/kij a)dikou/meno/j tij e)n a)dikou=nti kair%½ a)ne/xetaiΏ tin' ouΒ mh\ qe/lei dia/foroj gene/sqai.
12 Pw½j a)nalu/etai to\ sw½ma; pneu/matoj fugo/ntoj. 13 Pa/ntwn o( limh\n tw½n mero/pwn o( qa/nato/j e)stin.
14 TiΏ pot' e)sti qeo/j; nou=j. TiΏ de\ nou=j; fro/nhsiΏj e)stin: Zh=na de\ su\ no/mize tou=ton oΐqen exomen a)ei zh=n.
        TiΏ pot' e)sti qeo/j; nou=j. TiΏ de\ nou=j; fro/nhsiΏj e)stin: Zh=na de\ su\ no/mize tou=ton oΐqen exomen a)ei zh=n. 
   15 Au)to\j ga\r AiΉwάn pantogenh\j o( pa/nta gennw½n ou) kriΏnei dikaiΏwj ta\ kat' anqrwpon eΐkaston: kai ga\r kata\ gaiΝan ta/ kaka\ pe/fuken aiΉeiΏ, kai toiΝj mega/loij a)ei kakoiΝj ge/ghq' o( ko/smoj, oΐti pa/ntej oΐsoi perisso\n h)qe/lhsan eu(reiΝn hΔ mhxaniko\n poiΏhm' hΔ sofo\n ma/qhma, ouΒtoi kako\n eiΉj to\n qa/naton te/loj e)poiΏhsan, u(po\ tou= gennh/toroj ko/smou kakw½j paqo/ntej. Swkra/thn o( ko/smoj pepoiΏhken sofo\n eiεnai, kai kakw½j a)neiΝlen to\n Swkra/thn o( ko/smoj, e)n tv= fulakv= kw―neion oΐti piwάn te/qnhken. Poulu/poda fagwάn o( Dioge/nhj w©mo\n te/qnhken. AiΉsxu/l% gra/fontiΏ e)pipe/ptwke xelw―nh. Sofoklh=j r(a=ga fagwάn stafulh=j pnigeij te/qnhke. Ku/nej oiΈ kata\ Qr#/khn Eu)ripiΏdhn etrwgon. To\n qeiΝon ΰOmhron limo\j katedapa/nhsen.
16 ΰHrhn pote/ fasin DiΏa to\n terpike/raunon
17 Skh/laj kau/mati ka/luyon 
   18 Th\n mh=nin aeide, Mou=sa, th\n ΉAxille/wj moi 19 Sarkiko\n ga\r eiεxe xrw½ta kai to\ de/rm' oΐmoion.
20 BlasteiΝ d' e)pi gh=j de/ndrea pantoiΝa fu/onta.
21 Xw©j paiΝj poka, po/tna, so\j e)f' aΐmmin teratourgeiΝj.

 22 γWdinen oroj, Zeu\j d' e)fobeiΝto, to\ d' eteken mu=n.
23 , eiΉ meta\ to\ maqeiΝn ou)k hΕn paqeiΝn aΑ deiΝ paqeiΝn: deiΝ ga\r maqeiΝn. EiΉ deiΝ paqeiΝn de\ kaΔn ma/qw, tiΏ deiΝ maqeiΝn; Ou) deiΝ maqeiΝn ar' aΑ deiΝ paqeiΝn: deiΝ ga\r paqeiΝn: dia\ tou=t' ou) qe/lw maqeiΝn: deiΝ ga\r paqeiΝn.