θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, May 23, 2017

Ο Σωκράτης επί ευεργεσία του γένους των ανθρώπων εγεννήθη.

 


ERMEIOU FILOSOFOU TWN EIS TON PLATWNOS FAIDRON SXOLIWN TWN EIS TRIA TO PRWTON

 ΈO Swkra/thj e)pi eu)ergesiΏ# tou= tw½n a)nqrw―pwn ge/nouj kai tw½n yuxw½n tw½n ne/wn katepe/mfqh eiΉj ge/nesin: diafora=j de\ oushj pollh=j kata/ te ta\ hqh kai ta\ e)pithdeu/mata tw½n yuxw½n, diafo/rwj eΐkaston eu)ergeteiΝ, allwj tou\j ne/ouj, allwj tou\j sofista\j, pa=si xeiΝraj o)re/gwn kai e)pi filosofiΏan protrepo/menoj. Kai nu=n ouΕn to\n FaiΝdron e)pi r(htorikv= e)ptohme/non e)pana/gei e)pi th\n a)lhqh= r(htorikh\n, toute/sti filosofiΏan. Prw½ton de\ to\ u(liko\n tou= dialo/gou kai to\ pro/sxhma th=j u(poqe/sewj e)kqw―meqa: xeiΝra ga\r h(miΝn ouΐtwj o)re/cei pro\j th\n qewrhtikwte/ran e)pibolh\n kai to\n ontwj skopo/n.