θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 22, 2017

Περί Μεδούσης.


HRAKLEITOU
{HRAKLEITOU a)naskeuh\ hΔ qerapeiΏa mu/qwn tw½n para\ fu/sin paradedome/nwn.}
 
{ Peri Medou/shj.}

  Fasi tau/thn a)poliqou=n tou\j qeasame/nouj au)th/n, kai  Perse/wj a)potemo/ntoj au)th=j th\n kefalh/n, e)celqeiΝn iΰppon pterwto/n. exei de\ ouΐtw. auΐth e(taiΏra kalh\ e)ge/neto w¨j to\n iΉdo/nta au)th\n ekplhkton geno/menon oiβon a)poliqou=sqai. le/gomen de\ kai h(meiΝj "iΉdwάn au)th\n a)peliqw―qh". paragenome/nou de\ Perse/wj e)n erwti genome/nh ta/ te u(pa/rxonta kate/fage kai th\n e(auth=j h(likiΏan kate/fqeiren: a)pole/sasa de\ th\n h(likiΏan kai ta\ u(pa/rxonta gh=raj e)gh/rasen. h( ga\r kefalh\ to\ th=j  h(likiΏaj anqoj e)stiΏn, oΑ a)feiΝlen au)th=j o( Perseu/j.