θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, May 26, 2017

Μενόφιλος. Πλοκαμίδες.

 
Μενόφιλος (βιβλιοθηκονόμος)
Ο Μενόφιλος αναφέρεται στις Επιστολές του Κικέρωνα προς τον Αττικό (Ad Att., IV, 8) και φαίνεται ότι ήταν δούλος στην υπηρεσία του τελευταίου. Ήταν γνώστης των βιβλιοθηκονομικών ζητημάτων, πιθανόν και γραφέας, και με εντολή του Αττικού πήγε στη Ρώμη, γύρω στο 60 π.Χ. μαζί με κάποιον Διονύσιο, από την Αθήνα ίσως, για να ταξινομήσει τη βιβλιοθήκη του Κικέρωνα σε μία από τις επαύλεις του. 

{PlokamiΝdej} Eu)rw―phn Libu/hn te kai  ΉAsiΏda pa=san a)meiΏyaj qau/masa muriΏa kala\ poluplanhj u(po\ lugrh=j, a)ll' oupw toiou=ton iγdon se/laj, ou)d' e)n ΉOlu/mp% au)tou\j a)qana/touj o)iΏ+omai iεson iΉde/sqai, oiβon aelpton apiston e)mo\n no/on hΐrpase fa/sma kartero/n, ou ti fateio/n: u(p' a)mfasiΏv d' a)legeinv= qumo\j adhn pepo/thto, lu/qen de/ moi aΐyea pa/nta e)k kefalh=j eiΉj iγxnoj, a)pw―leto d' ΈElla\j aΐpasa e)k sthqe/wn, kai pa/nta xamai pe/sen, oΐssa per etlhn u(grv= te traferv= te kulindo/menoj peri no/ston. to/sson ga\r peri qumo\n a)peiΏriton iΰketo qa/mboj. me/lyai de\ mnh/seiaj a)eiqale/aj plokamiΝdaj, oiΰaij kudio/wsan a)p' o)lbiΏstwn se loetrw½n faidrh\n eiεdon aΐpasan e)eidome/nhn XariΏtessin