θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 22, 2017

Περί Σκύλλας.

      
 
{Peri  Sku/llhj.}   Le/getai peri  tau/thj oΐti kath/sqie tou\j paraple/ontaj. hΕn de\ auΐth nhsiw½tij kalh\ e(taiΏra kai  eixe parasiΏtouj laimou/j te kai  kunw―deij, meq' wn tou\j ce/nouj kath/sqien, e)n oj kai  tou\j  ΉOdusse/wj e(taiΏrouj. au)to\n de\ w¨j fro/nimon ou)k h)dunh/qh.