θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 20, 2017

Ό Πύρρος κατέλαβε, «αύτοβοεί» το στρατόπεδο, χωρίς μάχη, «άμαχεί»,


ΙΙλούταρχος (Δημήτριος, Κεφ. ΜΔ').
Στό βίο του Πύρρου (Κεφ. I Λ') ό Πλούταρχος αναφέρει πώς ό Πύρρος κατέλαβε χωρίς μάχη τό στρα­τόπεδο του Δημητρίου. Δέν νομίζουμε πώς υπάρχει αντίφαση μεταξύ τών δύο περικοπών του Πλουτάρχου. Μέ τήν εμφάνιση του Πύρρου στα­μάτησε ή λεηλασία του στρατοπέδου του Δημητρίου από τούς Μακεδόνες καί ή διαμάχη μεταξύ τους έξαιτίας τής λεηλασίας. Ό Πύρρος κατέλαβε, κατά τόν Πλούταρχο, «αύτοβοεί» το στρατόπεδο, μέ τήν πρώτη δηλαδή πολεμική κραυγή, αμέσως, χωρίς μάχη, «άμαχεί», καί δέν χρειάστηκε νά πολεμήσει για νά αποκαταστήσει τήν τάξη, όπως κακώς υποστηρίζει ό Leveque (σελ. 155 σημ. 4). Ό W. Tarn (CAH, VII, σελ. 85) υπο­στηρίζει πώς τότε ό Πύρρος αιχμαλώτισε καί μερικούς άπό τούς ελέφαντες του Δημητρίου, κατά τή μαρτυρία του Παυσανία (I, 12, 2). Κατά τον Πλούταρχο (Δημήτριος, ΜΔ'), ή βασιλεία του Δημητρίου στο μακεδονικό θρόνο κράτησε επτά χρόνια. Κατά τον πίνακα του Πορφυρίου έκ Τύρου καί κατά τον Θεσσαλικό πίνακα, πού είναι καί ό άκριβέστερος, έξήμισι χρόνια.