θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 20, 2017

Η Ιδιωτική ζωή του Πύρρου ήταν άψογη.

 
 
’Αντίθετα μέ τον έκδοτο Δημήτριο, ή Ιδιωτική ζωή του Πύρρου ήταν άψογη. Ούτε (σκάνδαλα ερωτικά ούτε πράξεις λαγνείας του καταλογίστηκαν. Ό Πλούταρχος (Κεφ. Δ') χαρακτηριστικά τονίζει πώς ό Πύρρος ήταν «κόσμιος καί σώφρων περί δίαιταν». Οί γάμοι πού συνήψε ήταν γάμοι πολιτικού υπολογισμού καί όχι ερωτικής αδυναμίας• ούτε μεθούσε, ούτε έχανε ποτέ τόν έλεγχο των πράξεων του, όπως συνέβαινε μέ τον Μεγάλο ’Αλέξανδρο, πού σέ στιγμές ελλείψεως αυτοκυριαρχίας θανάτωσε φίλους του ή φέρθηκε μέ πρωτοφανή σκληρότητα πρός ανθρώπους πού είχαν τό θάρρος τής γνώμης τους, όπως π.χ. ο φιλόσοφος Καλλισθένης (Justinus, XV, 3, 3-10). Είχε πλήρη αυτοκυριαρχία καί μακροθυμία, καί όταν μιά φορά συνέλαβαν στον Τάραντα μερικούς νεαρούς πού τόν κακολογούσαν, κι αυτοί δήλωσαν στον Πύρρο μέ όλη τους τήν ειλικρίνεια πώς θά λέγανε πολύ περισσότερα εις βάρος του άν είχαν πιει περισσότερο κρασί, ό Πύρρος γέλασε, τούς συχώρεσε καί τούς άφησε άτιμώρητους (Πλούτ. Πύρρος, Κεφ. Η', καί ’Αποφθέγματα βασιλέων καί αύτοκρατόρων, 184, D, Δίων, fr. 40, 47, Ζωναρας, 8, 6, 7, Valerius Maximus, V, 1, ext. 3). ’Ανάθρεψε τά παιδιά του μέ τις ίδιες αρχές. Τούς έκανε γενναίους καί ικανούς πολεμιστές (Πλούτ. Πύρρος, Κεφ. Θ', «καί πάντας άγαθούς έν τοις όπλοις έθρέψατο καί διαπύρους»). Ή διαγωγή τους ήταν έπίσης άψογη. Ή Ιστορία δεν άναφέρει κανένα σκάνδαλο ή άλλο παραστράτημα των παιδιών του Πύρρου. Ό Πύρρος άγαπούσε καί τά ζώα.  Όταν βρήκε ένα σκυλί πού καθόταν τρεις μέρες νηστικό δίπλα στο πτώμα του δολοφονημένου κυρίου του, συγκινήθηκε από τήν αφοσίωση του ζώου, τό πήρε μαζί του καί διέταξε νά θάψουν τό πτώμα. Καί μετά λίγες μέρες, όταν τό σκυλί, πού καθόταν δίπλα στόν Πύρρο, είδε νά περνούν οί δολοφόνοι του κυρίου του καί χίμηξε άπάνω τους, ό Πύρρος διέταξε νά τούς συλλάβουν καί τούς τιμώρησε σκληρά γιά τήν πράξη τους (Πλουτάρχου, Πότερα των ζώων, XIII ). Ήταν ευγνώμων. Γι’ αυτό, όταν πέθανε ό φίλος του ό Αέροπος, λυπήθηκε εξαιρετικά πού δέν είχε προφτάσει νά του ανταποδώσει όσο ζούσε τίς υπηρεσίες πού του είχε προσφέρει (Πλούτ. Πύρρος, Κεφ. Η'). Λιγόλογος ό ίδιος, δέν συμπαθούσε τή φλυαρία. Γι’ αύτό, όταν κάποιος πού ναυάγησε μακρολογούσε περιγράφοντας το ναυάγιό του, ό Πύρρος του είπε: «δικαίως καί ύπό του Ποσειδώνος έξεβλήθης, ούτως μακρολογών» (Gnomologium Vaticanum, 467, έκδ. Sternbach, 1963, Berlin).