θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 20, 2017

Ο Πύρρος μορφώθηκε στήν Αύλή του Πτολεμαίου.
 'Η Αυλή του Πτολεμαίου, ή πιο πολιτισμένη Αύλή τήν εποχή εκεί­νη, υπήρξε γιά τον Πύρρο ένα μεγάλο σχολείο. Συναναστράφηκε ανθρώπους περιωπής, γνώρισε τόν τρόπο του σκέπτεσθαι καί τή διπλωματική δεξιοτεχνία του Πτολεμαίου καί ωφελήθηκε εξαιρετικά από κοινωνική, μορφω­τική καί εκπολιτιστική άποψη.  Ήταν, κατά τον von Hassel (Pyrrhus, σελ. 20), ή πρώτη επαφή του Πύρρου μέ τό μεγάλο κόσμο («Die erste Beriihrung  . Όπως τονίζει ό υ. vonWilamowitz - Moellendorff (Hell. Dichtung in der Zeit des Kallimachos, σελ. 35), ό Πύρρος είχε τήν τύχη σχεδόν παιδί νά καταφύγει στό εξωτερικό καί έτσι νά άποκτήσει μόρφωση καί γνώση του κόσμου, πού ήταν άδύνατο νά αποκτήσει στά βουνά της πατρίδας του. Στην Αίγυπτο γνώρισε τη σύγχρονη Μοναρχία (Wilamowitz, Staat und Gesellschaft der Griechen, σελ. 150), καί μάλιστα τήν άριστα οργανωμένη Μοναρχία των Λαγιδών. ’Απόδειξη γιά τή μόρφωση του Πύρρου είναι πώς χρησιμοποιούσε συχνά στίχους άπό τόν Όμηρο. Κατά τον Διονύσιο (XX, 6), ό Πύρρος επανέλαβε τούς ομηρικούς στίχους (Ίλιάδα, Η 242-243) πού είπε ό 'Έκτωρ στόν Αίαντα σάν νά τούς άπηύθυναν οί Ρωμαίοι σ’ αύτόν,  καί κατά τόν Πλούταρχο (Πύρρος, Κεφ. ΚΘ’), ό Πύρρος, στή δυσμενή έρμηνεία άπό τόν Λυσίμαχο του όνείρου πού είδε, απάντησε μέ τήν παρωδία των στίχων της Ίλιάδας (Μ 243): «εις οιωνός άριστος, άμύνεσθαι περί Πύρρου». 'Ο W. Tarn (Ant. Gonatas, σελ. 257, καί CAH, VII, σελ. 83) υποστηρίζει, αντίθετα, παρά τή βεβαίωση του Ζωναρα (8, 2) «φύσεώς τε δεξιότητι καί παιδείας ίσχύι», πώς ο Πύρρος δέ σκοτιζόταν για τη μόρφωσή του πέρα από τις στρατιωτικές μελέτες καί ούτε ένδιαφερόταν γιά μη υλικά πράγματα. Πα­ραβλέπει όμως ό W. Tarn τό ότι αν ό Πύρρος δέν είχε τούς δασκάλους πού είχε ό Μέγας ’Αλέξανδρος, είχε όμως τήν εύκαιρία νά ζήσει καί νά μορφω­θεί στήν Αύλή του Πτολεμαίου, όπου δέν υπήρχαν μόνο δάσκαλοι, άλλα ένα περιβάλλον πολιτισμένο καί έξελιγμένο πού σέ παρόμοιο δέν είχε ζήσει ο Μ. ’Αλέξανδρος. Ήταν ή ’Αλεξάνδρεια, κατά τούς ωραίους στίχους του Καβάφη, «ή πόλις ή διδάσκαλος, ή πανελλήνια κορυφή,—είς κάθε λόγο, είς κά­θε τέχνη ή πιό σοφή («Ή δόξα των Πτολεμαίων». Βλ. καί U. von Wilamowitz, ibid., σελ. 152 καί έπ.). Ό Πτολεμαίος Σωτήρ δέν άρκέσθηκε, κατά τόν Bouche-Leclercq (Hist, des Lagides, I, σελ. 121), νά κατα­στήσει την ’Αλεξάνδρεια κέντρο του διεθνούς έμπορίου, άλλά επεδίωξε νά καταστήσει—καί τήν κατέστησε—εστία πολιτισμού, πού συνέβαλε τόσο στή δόξα του οίκου των Πτολεμαίων όσο καί στην πρόοδο της άνθρωπότητας. Στήν ’Αλεξάνδρεια μορφώθηκε ο Πύρρος, καί στην Αύλή του Πτολε­μαίου μυήθηκε στόν πολιτισμό της έποχής έκείνης (Leveque, σελ. 109). Έχουμε, άλλωστε, άφθονες αποδείξεις πού δείχνουν τον πολιτισμό του Πύρρου. Τά θέατρα, καί γενικά ή διακόσμηση της ’Αμβρακίας καί τής Δω­δώνης, ή καθιέρωση των αγώνων τά «Νάια» στή Δωδώνη, καθώς καί ή ί­δρυση νέων πόλεων, αποτελούν έκδήλωση τής μορφώσεως καί τής φιλοκαλί­ας πού άπέκτησε ο Πύρρος στήν Αίγυπτο. Πρόσεχε ακόμα ο Πύρρος καί τήν προσωπική του εμφάνιση. Ό Πλίνιος αναφέρει σχετικά (ΗΝ, XXXVII, 3) πώς ο Πύρρος φορούσε στο δάχτυλό του πολύτιμο δαχτυλίδι άπό άχάτη μέ χαραγμένο τον ’Απόλλωνα κρατώντας τή λύρα, καί τις έννιά Μούσες.