θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 10, 2016

Όλοι σχεδόν οι αρχηγοί της εκκλησίας κατάγονται από την ιδίαν ποταπότητα.

 
Όλοι σχεδόν οι αρχηγοί της εκκλησίας κατάγονται από την ιδίαν ποταπότητα.

Almost all the leaders of the church originate from the same misery.

Ο τρόπος δέ, μέ τον όποιον κρίνει άξιον, ένα χωριάτην, τής ιερωσύνης, είναι ό ακόλουθος. Πρώτον του ζητεί εκατόν, ή περισσότερα, ή ολιγότερα γρόσια και τα λαμβάνει, έπειτα τον ρωτά, αν εξεύρει γράμματα, ήτοι νά γράψη καί να αναγνώσει, ύστερον του φέρει τό Ψαλτήριον καί αυτός αναγινώσκει έν κατεβατόν καί ευθύς τον κάμνει ιερέα. Ή αμάθεια αυτών των ιερέων είναι άκρα, καί από αυτούς οι περισσότεροι γίνονται αρχιμανδρίται, έπειτα δέ κερδίζοντας, αγοράζουν επισκοπές, και εξακολούθως γίνονται αρχιεπίσκοποι και όχι ολίγας φοράς πατριάρχαι. Όθεν, όλοι σχεδόν οι αρχηγοί της εκκλησίας κατάγονται από την ιδίαν ποταπότητα καί οί περισσότεροι είναι αμαθέστατοι. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» Εν Ιταλία 1806