θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 06, 2016

Ω! σωστή πίστη, πίστη καρβουνιασμένη. Πίστη που δείχνεις μια γριά γυναίκα να έχει εξήντα δόντια και δέκα χέρια του μάρτυρα Προκοπίου.

 
 

Ω! σωστή πίστη, πίστη καρβουνιασμένη. Πίστη που δείχνεις μια γριά γυναίκα να έχει εξήντα δόντια και δέκα χέρια του μάρτυρα Προκοπίου.
Ο Χριστόφορος προς τον μοναχό Ανδρέα:
[ Πολλοί λένε ότι έχεις πολλές λειψανοθήκες αγίων που τις ανοίγεις και τις δείχνεις στους φίλους:
έχεις δέκα χέρια του μάρτυρα Προκοπίου, δεκαπέντε σαγόνια του Θεοδώρου
και περίπου οχτώ ποδάρια του Νέστορα'
του Γεωργίου τέσσερα κεφάλια ταυτόχρονα
και πέντε μαστούς της αθλοφόρου Βαρβάρας και ως τώρα δώδεκα κόκαλα βραχιόνων του καλλινίκου μάρτυρα Δημητρίου
και ως τώρα είκοσι κνήμες από όλα τα σκέλη του Παντελεήμονα (ω, τι πλήθος!). (…)
Ω! σωστή πίστη, πίστη καρβουνιασμένη (…)
Ω! πίστη που που ανατρέπεις μόνο την τάξη και τη φύση
που τώρα δείχνεις μια γριά γυναίκα
να έχει εξήντα δόντια
τώρα πάλι ασπρίζεις τα μαλλιά ενός νέου
και δίνεις στά νήπια πλατιές γενειάδες! (…)
Τις κόρες τριών οφθαλμών ενός χερουβίμ, και μια λαμπερή λαβή μιας ρομφαίας που ανάβοντάς την ανάμεσα στα λείψανα δε θα χρειαστείς άλλο λυχνάρι (…)
Θα σου δώσω δωρεάν κάτι ξένο.
Τον αντίχειρα του τρισευτυχισμένου Ενώχ και τον ίδιο τον γλουτό του Ηλία του Θεσβίτη. Θέλεις να σου δώσω μαζί μ ’ αυτά τα λείψανα και το δάχτυλο του Αρχάγγελου Μιχαήλ; (…)
- από εκεί λοιπόν αυτά τα πούπουλα βγήκαν.
Όλα αυτά τα έχω μαζέψει τώρα τελευταία
και θα σ’ τα δώσω, πιστέ φίλε των λειψάνων!
(…)
επιθυμώντας να σε γνωρίσω και να σ ’ έχω φίλο για να γελάω καθημερινά με την καρδιά μου αφού βρήκα εσένα μέγα γιατρικό στις λύπες.]
Ένα από τα ελάχιστα έργα της εικονομαχικής περιόδου που διασώθηκαν από την πυρά των εικονολατρών.
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ο Γάλλος Ελληνιστής Ζαν Φρανσουά Μπουασσονά (1774-1857)
Κων. Παπαρρηγόπουλος βιβλίο 10ο Λέοντας Ε΄. Μιχαήλ Β΄. Θεόφιλος σελ. 342 εκδόσεις κάκτος 1992
Oh! good faith belief charred. Faith that show that an old woman with sixty teeth and ten hands of the martyr Prokopios.
Christopher to the monk Andrew:
[Many say they have many reliquaries of saints who open it and show it to your friends:
has ten hands of the martyr Procopius,
fifteen jaws of Theodoros
and about eight legs of Nestor
George four heads simultaneously
five udder of Barbara and now twelve arm bones of martyr Demetrius
and now twenty shins from all strands of Panteleimonas (oh, what variety!). (...)
Oh! good faith belief charred (...)
O! faith that only upset the order and nature
now show an old woman
having sixty teeth
now again whitish hair a new
and give infants broad beards!
And those you accept as true and pleasant that you do not feel sorry of the money. (...)
Three eyes of a cherubim, and a shiny handle of a sword that the switching between the remnants will not need another lamp (...)
I will give you free something stranger.
The thumb thrilled Enoch and himself buttock Elias of Thesviti. You want to give you together with these relics and finger of the Archangel Michael? (...)
- From there they took these feathers.
All these have accumulated lately
and to give it to you, faithful friend of the remains!
One of the few works of the iconoclastic period that survived the fire of iconolaters.
It published first the French Hellenist, Jean Francois Bouassonant (1774-1857)
Kon. Paparrigopoulos book 10th Leo Ε΄, Michael Β΄, Theofilos. pp. 342 versions Kactus 1992