θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, February 09, 2016

Ο Αλέξανδρος παντρεύτηκε την Περσίδα Ρωξάνη σκανδαλίζοντας τους Έλληνες.

 
 
Ο Αλέξανδρος παντρεύτηκε την Περσίδα Ρωξάνη σκανδαλίζοντας τους Έλληνες σαν ο Μπούς να έπαιρνε μία από τις κόρες του Σαντάμ για ερωμένη του.
“Τακις” Θεοδωρακόπουλος
Για τον λόγο αυτό ο Κάσσανδρος απέκτεινε και τα δύο παιδιά του Αλεξάνδρου, το ένα από την Βαρσίνη, τον Ηρακλή και το άλλο από την Ρωξάνη, τον Αλέξανδρο τον 4ο. Όπως φαίνεται οι Μακεδόνες δεν πίστευαν στον πολυπολιτισμό και στην μίξη των λαών. Αυτό το επιβεβαιώνει επίσης και η ενδογαμία που παρατηρείται στις βασιλικές οικογένειες των επιγόνων του Αλεξάνδρου, στους Πτολεμαίους, στους Αντιγονίδες, στους βασιλείς της Συρίας, τους Σελευκίδες.
Η συμπεριφορά αυτή του Αλεξάνδρου, να νυμφευτεί δηλαδή αλλοδαπές, οφείλεται στην αντιπαλότητα που είχε με τον πατέρα του, ο οποίος εκτός των άλλων επέμενε να νυμφευτεί γνήσια Μακεδόνα σύζυγο.
Ο ισχυρισμός των αποδομητών, των χριστιανών “οικουμενιστών” και των κατασκευαστών πλαστών όρκων στην Όπι (Ζαλοκώστας) για λευκούς και μαύρους, πέφτει στο κενό. Ο Αλέξανδρος ούτε πρόδρομος του χριστιανισμού υπήρξε, άλλωστε τις περιοχές που κατέκτησε σήμερα είναι όλοι μουσουλμάνοι, ούτε προσκύνησε μεσανατολίτες, ούτε ονειρεύτηκε μία αυτοκρατορία που να μην κυριαρχεί η Ελληνική σκέψη, ο Ελληνικός πολιτισμός, οι Ελληνικές τέχνες.
Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.
 
Alexander married the Persian Roxane scandalizing the Greeks as Bush has taken one of the daughters of Saddam for his mistress. "Takis" Theodorakopoulos
For this reason Cassander killed the two children of Alexander, one of the Barsine, called Hercules and the other from the Roxane, the Alexander the 4th. The Macedonians did not believe in multiculturalism and the mixing of the peoples. This also confirms by the inbreeding that has been observed in the royal families of Alexander's successors, the Ptolemies, the Antigonides, the kings of Syria, the Seleucids.
This behavior of Alexander, to marry foreign brides, is due to the rivalry he had with his father, who among the other things insisted marry a genuine Macedonian bride.
The allegation of those who govern us, the Christian "ecumenists" and the manufacturers of false oaths at OPI (Zalokostas) for whites and blacks, falls on deaf ears. Alexander was not a precursor of Christianity, moreover, the areas won by him, today they are all Muslims, nor bowed at levantines nor dreamed one empire not dominated by the Greek thought, the Greek culture, the Greek art.
Everything else is of evil.