θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 01, 2016

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Όχι ηγέτες που "διέθεταν κατά τρόπο επαίσχυντο το σώμα τους".

 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ:  Όχι ηγέτες που "διέθεταν κατά τρόπο επαίσχυντο το σώμα τους".

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ "Παναθηναϊκός"

 Αντίθετα, φρόντισε πρωτίστως γι’ αυτά και όχι για τα άλλα, πως δηλαδή θα επιλέξει ηγέτες που θα ήταν όχι μόνο θιασώτες της δημοκρατίας, αλλά και προικισμένοι με το ήθος εκείνων που κυβέρνησαν κάποτε την πόλη.

Και δεν ήθελε (ο λαός) να εμπιστευθεί από άγνοια τα υπέρτατα συμφέροντα του κράτους σε άτομα, στα οποία δεν θα ανέθετε κανένας ακόμα και την παραμικρή προσωπική του υπόθεση, ούτε να επιτρέψει από αδιαφορία στους κατά γενική ομολογία κακούς ανθρώπους ν’ αναλάβουν τη διοίκηση της πόλης,

ούτε ν’ ανεχθεί τη φωνή των ρητόρων εκείνων, οι οποίοι, ενώ διέθεταν κατά τρόπο επαίσχυντο το σώμα τους, είχαν την αξίωση να συμβουλεύουν τους άλλους πώς έπρεπε να κυβερνούν την πόλη, για να δείξουν τη σωφροσύνη τους και να πράττουν το καλύτερο,

ούτε η φωνή των ανθρώπων που, αφού σπατάλησαν σε αισχρές ηδονές τις περιουσίες που κληρονόμησαν από τους πατέρες τους, προσπαθούν να ελαφρύνουν τη δυστυχία τους με τα χρήματα του δημοσίου,

ούτε, τέλος, τη φωνή εκείνων που τους αρέσει πάντα να κολακεύουν για να γίνονται αρεστοί, αλλά τελικά βυθίζουν τους ακροατές τους σε πολλές συμφορές και λύπες.
Όλοι συμφωνούσαν ότι τέτοιοι άνθρωποι έπρεπε να μην έχουν πια τη δυνατότητα να δίνουν δημόσια συμβουλές.

Το ίδιο έπρεπε να γίνει και με κείνους που διακήρυσσαν ότι τα αγαθά των πολιτών ανήκαν στην πόλη, τη στιγμή που είχαν το θράσος να κλέβουν και να καταχρώνται την ίδια την περιουσία της πόλης,

και με κείνους που προσποιούνταν ότι αγαπούν τον λαό, αλλά τον καθιστούσαν μισητό σε όλους τους άλλους,

και με κείνους που, ενώ με τα λόγια έδειχναν να ανησυχούν για τους Έλληνες, στην πραγματικότητα τους έβλαπταν, τους συκοφαντούσαν και τους προδιέθεταν εναντίον μας.
 


"τοΐς άλλοις όπως λήγεται τούς ηγεμόνας δημοκρατίας μέν επιθυμούν τας, το δ ’ ήθος τοιοϋτον έχοντας ο ιόν περ οι πρότερον έπιστατονντες αυτών, και μη λήσονσι σφας αυτούς κυρίους απάντων των κοινών καταστήσαντες, οΐςούδεις άν ούδέν τών Ιδίων επιτρέψειεν, μηδέ περιόψον- ται πρός τά της πόλεως προσιόντας τούς όμολογουμένως όντας πονηρούς, μηδ' άνέξονται την φωνήν τών τά μέν σώματα τά σφέτερ’ αυτών επονειδίστως διατιθεμένων, συμβουλεύειν δέ τοις άλλοις άξιούντων ον τρόπον την πόλιν διοικούντες σωφρονοϊεν άν και βέλτιον πράττοιεν, μηδέ τών ά μέν παρά τών πατέρων παρέλαβον εις αίσχράς ήδονάς άνηλωκότων, εκ δέ τών κοινών ταις ίδίαις άπορίαις βοηθείν ζητούντων, μηδέ τών πρός χάριν μέν άει λέγειν γλιχομένων, εις πολλάς δ ’ άηδίας καιλνπας τούς πειθομένονς έμβαλλόντων, άλλά τούς τε τοιούτους άπαντας άπείργειν άπό τοϋ συμβουλεύειν έκαστος οίήσεται δεϊν, καί πρός τούτοις εκείνους τούς τά μέν τών άλλων κτήματα τής πόλεως είναι φάσκοντας, τά δέ ταύτης ίδια κλέπτειν και διαρπάζειν τολμώντας, και φιλεΐν μέν τον δήμον προσποιουμένους, υπό δέ των άλλων απάντων αυτόν μισεΐσθαι ποιοϋντας, και λόγω μέν δεδιότας υπέρ τών Ελλήνων, έργω δέ λυμαινομένους και συκοφαντοϋντας και διατιθέντας αυτούς ούτω πρός ήμας  "